อื่นๆ project

Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชน

Area ไทย

Current donation amount

1,974,671 THB

Target

1,650,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 120%
54 days left จำนวนผู้บริจาค 2,713

ด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายๆ ด้าน โดยปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การขาดแคลนหน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เกิดสภาวะเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือและดูแลประชาชน

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาหน้ากากอนามัยที่ราคาสูง เราจึงได้คิดค้นหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) ขึ้นมา เพื่อผลิตมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และทำการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการทำให้กับประชาชนทั่วไป โดยผ่านกระบวนการ Training เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปผลิตใช้เองได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และสร้างความยั่งยืนด้วย

เราจึงวางแผนที่จะผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) จำนวน 60,000 ชิ้น สำหรับมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน โดยการกระจายไปยังโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ในการตรวจและดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์

หน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) เป็นหน้ากากผ้าประกอบด้วย 3 ชั้น

  • ชั้นที่ 1-2 ทำด้วยผ้า Cotton Silk ที่มีโครงสร้างเป็นด้ายยืน Polyester Microfiber มีคุณสมบัติกันน้ำ กันไรฝุ่น มีเนื้อนุ่มและระบายอากาศได้ดี โดยมีการเคลือบสาร NUVA-1811 ซึ่งมีอนุภาคระดับไมครอน แทรกไปในเนื้อผ้า ทำให้น้ำไม่สามารถแทรกซึมได้
  • ชั้นในสุด ทำด้วยผ้า Cotton เพื่อดูดซับความชื้นและสารคัดหลั่ง ทั้งยังระบายอากาศได้ดี

**หน้ากากสะท้อนน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ถึง 30 ครั้ง**

บรรยายภาพ : การตัดเย็บหน้ากากสะท้อนน้ำ

บรรยายภาพ : ทดลองการสวมใส่


บรรยายภาพ : ทดสอบการใช้  Spray กับผ้า


บรรยายภาพ : ทดสอบสะท้อนน้ำเมื่อซักแล้ว 30 ครั้ง

ประโยชน์ของโครงการ

ได้หน้ากากสะท้อนน้ำ (Thammask for Med) จำนวน 60,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานช่วยเหลือประชาชน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. วิจัยและพัฒนา Prototype หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ  
  2. ระดมทุน อาสาสมัคร และเครือข่ายความร่วมมือในการทำหน้ากากสะท้อนน้ำ
  3. จัดทำหน้ากากสะท้อนน้ำ (Thammask for Med) เพื่อมอบให้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ จำนวน 60,000 ชิ้น
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/thammaskformed
สมาชิกภายในทีม


ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล (Orapan Poachanukoon)

คณะทำงาน Thammask E-mail : orapanpoachanukoon@yahoo.com

ภาคี


 และองค์กรภาคธุรกิจและภาคสังคมอื่นๆ อีกจำนวนมาก


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการบาท
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์การผลิต 60,000 ชิ้น1,500,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
150,000
รวม1,650,000


Donate to
Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends