project สิ่งแวดล้อม

teaforrest

สร้างต้นแบบการปลูกชาแบบวนเกษตรบนดอยปู่หมื่น จ.เชียงใหม่ โมเดลที่ลูกหลานชาวลาหู่จะสามารถปลูกชาต้นเล็กๆไปพร้อมกับปลูกต้นไม้ใหญ่ อาทิ ต้นพีช, ต้นบ๊วย,พลัม ,พีแคน เพื่อคืนผืนป่า รักษาระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามเดิม

Duration 5 เดือน Area ดอยปู่หมื่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

Current donation amount

103,368 THB

Target

176,550 THB
ดำเนินการไปแล้ว 59%
94 days left จำนวนผู้บริจาค 16

ดอยปู่หมื่นเป็นพื้นที่ชาวลาหู่อาศัยอยู่และมีอาชีพปลูกชา ปีพ.ศ. 2515 ในหลวงราชกาลที่ 9 ได้พระราชทานต้นชาให้แก่ชาวบ้านให้ได้มีอาชีพ

ปัจจุบันจำนวนคนในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ชาวบ้านขาดความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าตัดไม้มาใช้ในชีวิตประจำวันและการทำไร่เลื่อนลอย จึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ 

ภาพประกอบ : พวกเราชาวดอยปู่หมื่น

ดิฉันจิราวรรณ ไชยกอ เป็นลูกผู้นำชุมชนดอยปู่หมื่น ซึ่ง ปัจจุปันเป็นเจ้าแบรนด์ชา Ahpa Tea อาปาที ชาของพ่อ ที่อำเภอฝาง และทำเส้นทางท่องเที่ยววิถีชาชุมชนที่หมู่บ้านปู่หมื่น อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กับ ดร.ไพรัช พิลบูลย์รุ่งโรจน์  คณะเศรษฐสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ นายอุดม ชิดนายี ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชนชาวเขาให้ยั่งยืน  จึงอยากช่วยกันให้ดอยปู่หมื่นยังมีป่าไม้เหมือนเดิม ขณะที่ชาวบ้านก็มีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเองได้เช่นกัน

โครงการ "ชาปลูกชีวิต คืนผืนป่า" มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินหรือพื้นที่ทำกินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นก็คือ การทำแปลงชาวนเกษตรต้นแบบที่ควบคู่ไปกับต้นไม้ใหญ่ 

ทั่วไปแล้ว เรามักเห็นภาพแปลงชาบนภูเขามีลำต้น ความสูงที่เท่ากัน ทว่าการปลูกชาสายพันธ์ดังกล่าวต้องใช้พื้นที่ในการจัดการเยอะ สำหรับโครงการนี้เราจะให้กล้าชา สายพันธุ์อัสสัม ที่สามารถปลูกไปพร้อมกับต้นไม้ใหญ่ อาทิ ต้นพีช, ต้นบ๊วย,พลัม ,พีแคน ซึ่งจะทำเป็นการรักษาระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามเดิม  

ภาพประกอบ : แผนการปลูกพืชผสมผสานและป่า

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 

  1. วางแผนการจัดการพื้นที่14 ไร่ ในแปลงสาธิตโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเกษตรอ่างขาง เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการจัดการพื้นที่ครั้งนี้
  2. เตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืชพรรณแต่ละชนิด ให้เหมาะสมตามฤดูกาล
  3. ลงมือเพาะปลูกพืชพรรณตามที่วางแผนไว้
  4. ดูแลรักษาและพัฒนาพื้นที่แปลงสาธิตให้อยู่เคียงคู่กับดอยปู่หมื่นจากรุ่นสู่รุ่น

ภาพประกอบ : เริ่มเตรียมพื้นที่ปลูกชา

ประโยชน์ของโครงการ

  1. สร้างความรู้และความเข้าใจในการจัดสรรพื้นที่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  2. สร้างแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะศึกษาในเรื่องของการทำแปลงสาธิต
  3. ช่วยรักษาระบบนิเวศน์และธรรมชาติป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ ให้คงอยู่ตลอดไป
  4. สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในชุมชน
  5. ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านรู้คุณค่าของธรรมชาติป่าไม้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบุกรุกพื้นที่อุทยาน
  6. เพื่อสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันของชาวบ้านและธรรมชาติ

สมาชิกภายในทีม

นส.จิราวรรณ ไชยกอ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจดอยปู่หมื่น

นาย อุดม ชิดนายี ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชนชาวเขาให้ยั่งยืน

ดร.ไพรัช พิลบูลย์รุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐสตร์   ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ดอยปู่หมื่น

นางฟ๋อแล จะมู ชุมชนบ้านปู่หมื่น 

ภาคี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐสตร์ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสมพล นิลเวศน์นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ต้นกล้าชา ต้นละ 15 บาท9,500 ต้น142,500  
2.ต้นพีช, ต้นบ๊วย,พลัม ,พีแคน ต้นละ 20 บาท900 ต้น 18,000
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
16,050
รวม176,550


Donate to
teaforrest

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends