project เด็กและเยาวชน

Teach For Thailand โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

มูลนิธิ Teach for Thailand ดึงบุคคลที่มีศักยภาพจากทุกสาขาวิชา มาสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนครู เป็นเวลา 2 ปี เต็ม ให้ได้เรียนรู้จริง ลงมือทำงานในพื้นที่จริง และเห็นต้นตอของปัญหาจริง พอจบ 2 ปีนี้ไป เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่จะนำประสบการณ์ตรงและความเข้าใจในปัญหาการศึกษาไปเปลี่ยนแปลงระบบที่เป็นอยู่ผ่านหน้าที่การทำงานของตัวเอง ทุก 1,000 บาทที่คุณบริจาคให้กับมูลนิธิฯนั้นจะส่งผลให้นัก 1 คน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 1 เทอมเต็ม

Duration 01 ม.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , กาญจนบุรี , ลพบุรี , นครสวรรค์ , เชียงใหม่ , เชียงราย , น่าน , ขอนแก่น , กาฬสินธุ์ , ระยอง , ชลบุรี , ปราจีนบุรี , ลำปาง , พระนครศรีอยุธยา , นครราชสีมา

Current donation amount

356,869 THB

Target

1,100,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 32%
22 days left จำนวนผู้บริจาค 87

มูลนิธิ Teach for Thailand ดึงบุคคลที่มีศักยภาพจากทุกสาขาวิชา มาสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนครู เป็นเวลา 2 ปี เต็ม ให้ได้เรียนรู้จริง ลงมือทำงานในพื้นที่จริง และเห็นต้นตอของปัญหาจริง พอจบ 2 ปีนี้ไป เราจะได้คนรุ่นใหม่ที่จะนำประสบการณ์ตรงและความเข้าใจในปัญหาการศึกษาไปเปลี่ยนแปลงระบบที่เป็นอยู่ผ่านหน้าที่การทำงานของตัวเอง ทุก 1,000 บาทที่คุณบริจาคให้กับมูลนิธิฯนั้นจะส่งผลให้นัก 1 คน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 1 เทอมเต็ม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของประเทศไทยทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ โดยเราพบว่าเด็กอายุ 15 ของ ประเทศไทยเรียนช้ากว่าเด็กในประเทศอื่น ๆ เฉลี่ย 2 ปี นอกจากนั้นนักศึกษาจบใหม่มากกว่าครึ่งไม่อยากทำอาชีพครู ซ้ำร้าย เด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำ เรียนช้ากว่าคนอื่น 3.8 ปี ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนและถูก สั่งสมมานานจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร บุคคลที่มีศักยภาพและเข้าใจปัญหาด้าน การศึกษาอย่างลึกซึ้ง แต่ประเทศไทยกลับขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณสมบัติดังกล่าวอยู่มาก

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงมุ่งสรรหา บุคคลที่มีศักยภาพสูงจากหลากหลาย สาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือแม้กระทั่งแพทยศาสตร์ มาเข้าร่วมโครงการ “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยตลอดระยะเวลา 2 ปี ของโครงการ พวกเขาจะได้มีโอกาส ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและ เสริมสร้างทักษะที่จำ เป็นให้แก่เยาวชนใน โรงเรียนที่มีบริบทท้าทายและขาดแคลน คุณครู พร้อมกับสัมผัสปัญหาด้านการ ศึกษาผ่านบริบทการสอนในห้องเรียน

แต่ที่สำคัญนั้น ความเข้าใจต่อปัญหาด้านการศึกษาจากประสบการณ์ 2 ปีนี้ จะส่งผลให้ผู้สำเร็จจากโครงการเป็นผู้นำที่มีสามารถทำ งานร่วมกับภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ในท้ายที่สุด

จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมานั้น มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สามารถเข้าถึงนักเรียนมากกว่า 64,000 คนผ่านครูผู้นำฯ 440 คน ในโรงเรียนและชุมชน 99 แห่ง โดยในปี 2565 นี้ มีศิษย์เก่ามากกว่า 250 คนทำงานร่วมกับหลากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่นักเรียนมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศไทย

ในปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ มีเป้าหมายในการเข้าถึงนักเรียนรวม 16,800 คนผ่านการสอนของครูผู้นำ 108 คน ใน 16 จังหวัด ซึ่งต้องใช้งบประมาณรวม 55.7 ล้านบาท ในการสนับสนุนครูผู้นำ (42%) และการคัดสรร อบรม ติดตามดูแล ทั้งครูผู้นำ และและศิษย์เก่า พร้อมบริหารจัดการและพัฒนา โครงการ (58%)

อย่างไรก็ดี มูลนิธิฯยังขาดเงินทุนในการสนับสนุนโครงการอยู่มาก ซึ่งคุณทุกคนสามารถมีส่วนร่วมเพื่อให้มูลนิธิฯบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ โดยทุก 1,000 บาทที่คุณบริจาคให้กับมูลนิธิฯนั้นจะส่งผลให้นักเรียน 1 คน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 1 เทอมเต็ม

https://fb.watch/gi5Wrw7kWM/


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. มูลนิธิฯจะทำการสรรหาผู้ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำรอบด้านและมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมมาเข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อแสดงศักยภาพและความตั้งใจของตนเองในการเข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัครจะได้รับการติดต่อให้ทำแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ออนไลน์ ทำแบบทดสอบความรู้พื้นฐานรายวิชาแบบออนไลน์ สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์ประมาณ 45 นาที และเข้าร่วม Assessment Center เป็นเวลา 1 วันเต็ม ก่อนที่ได้รับการตอบรับในท้ายที่สุด

2. ครูผู้นำที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 8 - 9 สัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอนในห้องเรียนจริง จากนั้น จึงปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (fellow) ในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้เข้าใจปัญหาการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาความเป็นผู้นำผ่านการแก้ปัญหาการศึกษาในบริบทที่มีความท้าทายสูง ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบางโรงเรียนมีปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การพนัน และความรุนแรง ผู้ปกครองส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม และมีฐานะยากจนถึงปานกลาง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี นักเรียนส่วนมากมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (literacy) และความรู้พื้นฐานทางการคำนวณ (numeracy) ต่ำกว่าระดับชั้นที่ตนเองศึกษาอยู่ นอกจากนี้ นักเรียนส่วนมากไม่เชื่อว่าตนเองจะประสบความสำเร็จทางการศึกษาได้

3. ผู้สำเร็จโครงการเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Alumni) โดยมูลนิธิฯ จะให้การสนับสนุน ผลักดัน และสรรหาโอกาสเพื่อให้ศิษย์เก่าทำงานในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาต่อในระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระยะยาวต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2

ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

02-064-3919


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวนสำหรับปี 2665 จำนวน 65 คน 1 ครั้ง 200,000.00
2 ค่าจัดอบรมและสนับสนุนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง จำนวน 108 คน (ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นปี 64 จำนวน 43 คน,ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นปี 65 จำนวน 65 คน − การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน − การอบรมของคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ − การอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำ − การอบรมและการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่พัฒนาความเป็นผู้นำ 1 ครั้ง 400,000.00
3 ค่าจัดกิจกรรม เก็บและแบ่งปันข้อมูล เพื่อผลักดันให้ศิษย์เก่ายังทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่การศึกษา แม้จะจบโครงการไปแล้ว 250 คน 200,000.00
4 ฝ่ายบริหารองค์กรภายใน - ค่าประชาสัมพันธ์และ Marketing - ค่าบริหารทรัพยากรบุคคล -ค่าจัดเก็บและประเมินผลข้อมูล (พนักงานในโครงการจำนวน 24 คน) 24 คน 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
100,000.00

ยอดระดมทุน
1,100,000.00

Donate to
Teach For Thailand โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends