project เด็กและเยาวชน

กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในครอบครัวเปราะบาง เราจึงทำงานร่วมกับเครือข่ายและมูลนิธิต่างๆ ที่ทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กเล็กและครอบครัวเปราะบาง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกคนได้รับโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการที่เหมาะสม แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด

Duration 14 พ.ค. 2564 ถึง 14 ส.ค. 2564 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

84,251 THB

Target

1,650,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 5%
62 days left จำนวนผู้บริจาค 126


     ศูนย์เด็กเล็กเป็นสถานที่ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตทั้งด้านกายและจิตใจ แต่เนื่องจากวิกฤตโควิดทำให้ศูนย์เด็กเล็กจำเป็นต้องปิดตัวลง จากที่เด็ก ๆ ควรจะได้เรียนตามหลักสูตร ร้องเล่น อ่านนิทาน และได้ทานอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วน การปิดศูนย์เด็กเล็กทำให้กิจกรมทุกอย่างหายไป ส่งผลด้านลบต่อตัวเด็กเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว และบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กที่ดีพอ ทำให้เด็กได้รับผลกระทบจากปัญหาภายในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กที่อยู่ตามชุมชนแล้วไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก ก็กำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้เช่นกัน ซึ่งหากได้รับเงินทุนก็จะสามารถบริหารจัดการความช่วยเหลือให้ครอบคลุมเด็กทุกคนได้ดีกว่าเดิม   

     ปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีความรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งหมด นั้นส่งผลกระทบมากมายในหลายมิติ ไม่เพียงแต่ในมิติด้านสุขภาพ ผลกระทบหนึ่งจากการระบาดของ Covid-19 ที่ไม่อาจมองข้ามได้คือผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และหนึ่งในผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือ การปิดศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งทำให้เด็กขาดพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มของครอบครัวเปราะบางที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาหรือทุนทรัพย์ในการดูแลให้เด็กได้รับโภชนาการที่เพียงพอและได้รับพัฒนาการที่สมวัย เช่น การได้อยู่ห่างไกลจากหน้าจอโทรศัพท์หรือจอทีวี อย่างน้อย 6 ชม/วัน การได้เล่น การได้อ่านหรือฟังนิทาน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของผู้ปกครอง ก็มีผลกระทบเช่นกัน ผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในทำงาน หารายได้การจุนเจือครอบครัว

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

     โครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด - 19 มีเป้าหมายเพื่อ จัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการพัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย โดยเฉพาะเรื่องทุนในการเตรียมอาหารเพื่อให้เด็กได้รับโภชนาการอย่างเพียงพอ และยังเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัวของเด็กด้านค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

     ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีความรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบมากมายในหลายมิติ ไม่เพียงแต่ในมิติด้านสุขภาพที่ทุกคนกำลังเผชิญ แต่อีกผลกระทบหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้นั้นคือผลกระทบด้านพัฒนาการและโภชนาการของเด็กและเยาวชน ซึ่งการปิดศูนย์เด็กเล็กก็ได้นำมาซึ่งปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ทำให้เด็กขาดพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มของครอบครัวเปราะบางที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาหรือความพร้อมในการเลี้ยงดูเช่น การให้ลูกอยู่ห่างจากหน้าจอโทรทัศน์หรือโทรศัพท์อย่างน้อย 6 ชม./วัน การได้ร้องเล่น การได้อ่านหรือฟังนิทาน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของผู้ปกครองก็ต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลเด็กเล็ก ทำให้เสียโอกาสในทำงานเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว 

     ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในครอบครัวเปราะบาง โครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด - 19 จึงทำงานร่วมกับเครือข่ายและมูลนิธิต่าง ๆ ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดในการให้ความช่วยเหลือเด็กเล็กและครอบครัวเปราะบาง เช่น เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เด็กในชุมชน ให้สามารถรอดพ้นผ่านวิกฤตไปได้ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกคนได้รับโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการที่เหมาะสม แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด โดยโครงการจะจัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการพัฒนาเด็กเล็กและทุนในการเตรียมอาหารเพื่อเด็ก ๆ เกิดความพร้อมในการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจตามเป้าหมายโครงการ       


เงินทุนที่ระดมได้ จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว ตามที่แต่ละมูลนิธิได้ส่งกลับมาในแบบสอบถามความต้องการ รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิ (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร) 

โดยการพิจารณาแบ่งเงินที่ระดมได้ให้กับแต่ละมูลนิธินั้น ทางโครงการมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

  • พื้นที่ในจังหวัดสีแดงเข้มที่มีจำนวนเด็กมากกว่า 400 คน : 150,000 บาท
  • พื้นที่ในจังหวัดสีแดงเข้มที่มีจำนวนเด็กน้อยกว่า 400 คน : 100,000 บาท
  • จังหวัดอื่น ๆ : 50,000 บาท  

จากการสำรวจความต้องการเบื้องต้น พบว่า แต่ละพื้นที่มีความต้องการแตกต่างกัน ดังรายการต่อไปนี้ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

แนวทางการดำเนินงานและการใช้เงินบริจาค

  1. ทางโครงการส่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความต้องการของแต่ละชุมชน ไปตามแต่ละมูลนิธิที่ร่วมงานกับโครงการ 
  2. เมื่อได้รับเงินบริจาคมา ทางโครงการจะทำการกระจายเงินบริจาคไปให้กับทุกมูลนิธิ เพื่อเป็นทุนในการจัดเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็น ให้กับเด็กเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือ 
  3. ทางมูลนิธินำเงินบริจาคที่ได้รับไปจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ 


โดยมีรายชื่อมูลนิธิฯในเครือข่ายดังนี้ 

หมายเหตุ:

  • มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน ไม่มีข้อมูลเด็กแยกรายอายุ แต่จำนวนเด็กโดยรวมประมาณ 500 คน
  • ทางโครงการจะเริ่มทำการกระจายเงินบริจาคไปแต่ละมูลนิธิเมื่อได้รับเงินระดมทุนเพียงพอและอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย

- สถาบัน ChangeFusion


ร่วมกับ

- เครือข่าย InfoAid


- กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 พื้นที่ในจังหวัดสีแดงเข้มที่มีจำนวนเด็กมากกว่า 400 คน 150,000 บาท เงินทุนที่ระดมได้ จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว ตามที่แต่ละมูลนิธิได้ส่งกลับมาในแบบสอบถามความต้องการ รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิ (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร) 3 450,000.00
2 พื้นที่ในจังหวัดสีแดงเข้มที่มีจำนวนเด็กน้อยกว่า 400 คน : 100,000 บาท เงินทุนที่ระดมได้ จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว ตามที่แต่ละมูลนิธิได้ส่งกลับมาในแบบสอบถามความต้องการ รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิ (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร) 3 300,000.00
3 จังหวัดอื่น ๆ : 50,000 บาท เงินทุนที่ระดมได้ จะถูกนำไปใช้ในการจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว ตามที่แต่ละมูลนิธิได้ส่งกลับมาในแบบสอบถามความต้องการ รวมถึงใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิ (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร) 15 750,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
150,000.00

ยอดระดมทุน
1,650,000.00

Donate to
กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends