project Covid-19 เด็กและเยาวชน

กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

Duration 14 พ.ค. 2564 ถึง 14 ส.ค. 2564 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

2,048,413 THB

Target

2,145,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 95%
15 days left จำนวนผู้บริจาค 1,369

ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด - 19 มีเป้าหมายเพื่อ จัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการพัฒนาเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นทุนในการเตรียมอาหารเพื่อให้น้องๆ ได้รับโภชนาการอย่างเพียงพอ เป็นต้น

     ปัญหาการระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีความรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งหมด นั้นส่งผลกระทบมากมายในหลายมิติ ไม่เพียงแต่ในมิติด้านสุขภาพ ผลกระทบหนึ่งจากการระบาดของ Covid-19 ที่ไม่อาจมองข้ามได้คือผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และหนึ่งในผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนที่เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือ การปิดศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งทำให้เด็กขาดพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มของครอบครัวเปราะบางที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาหรือทุนทรัพย์ในการดูแลให้เด็กได้รับโภชนาการที่เพียงพอและได้รับพัฒนาการที่สมวัย เช่น การได้อยู่ห่างไกลจากหน้าจอโทรศัพท์หรือจอทีวี อย่างน้อย 6 ชม/วัน การได้เล่น การได้อ่านหรือฟังนิทาน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของผู้ปกครอง ก็มีผลกระทบเช่นกัน ผู้ปกครองต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในทำงาน หารายได้การจุนเจือครอบครัว

     ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กในครอบครัวเปราะบาง โครงการกองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด - 19 จึงทำงานร่วมกับเครือข่ายและมูลนิธิต่าง ๆ ที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเด็กเล็ก เพื่อช่วยให้เด็กเล็กในครอบครัวเปราะบาง เช่น เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เด็กในชุมชน สามารถรอดพ้นผ่านวิกฤตไปได้และส่งเสริมให้เด็กเล็กทุกคนได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์พัฒนาการที่เหมาะสมแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาด โดยโครงการจะจัดหาสิ่งของที่จำเป็นในการพัฒนาเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นทุนในการเตรียมอาหารเพื่อให้น้องๆ ได้รับโภชนาการอย่างเพียงพอ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม องค์กรในแต่ละพื้นที่จะได้รับเงินสนับสนุนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กที่แต่ละองค์กรดูแลอยู่ และความรุนแรงของการแพร่ระบาดเป็นสำคัญ เนื่องจากในพื้นที่สีแดงเข้มคนในชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้ว ในขณะที่บางพื้นที่ครอบครัวยังสามารถประกอบอาชีพได้อยู่ 
งบประมาณที่แต่ละองค์กรได้รับจะรวมค่าใช้จ่ายในการประสานงาน เช่น ค่าเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของมูลนิธิด้วย (บางมูลนิธิพื้นที่ทำงานครอบคลุมมากกว่า 1 อำเภอ และบางอำเภอห่างกันเกือบ 100 กิโลเมตร)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

แนวทางการดำเนินงานและการใช้เงินบริจาค

1. ทางโครงการส่งแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความต้องการ ของแต่ละชุมชน ไปตามแต่ละมูลนิธิที่ร่วมงานกับโครงการ

2. เมื่อได้รับเงินบริจาคมา ทางโครงการจะทำการกระจายเงินบริจาคไปให้กับทุกมูลนิธิ เพื่อเป็นทุนในการจัดเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็น ให้กับเด็กเล็ก ที่ต้องการความช่วยเหลือ

3. ทางมูลนิธินำเงินบริจาคที่ได้รับไปจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ

หมายเหตุ: ทางโครงการจะเริ่มทำการแบ่งเงินบริจาคไปแต่ละมูลนิธิเมื่อได้รับเงินระดมทุนเพียงพอและอาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

โดยมีรายชื่อมูลนิธิฯ ในเครือข่ายและจำนวนเด็กที่อยู่ในการดูแลของแต่ละองค์กรดังนี้ 

ความต้องการของเด็กๆในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย

หมายเหตุ 

- โครงการเพิ่มเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ (ปทุมธานี) เป็นอีกองค์กรเปิดรับความช่วยเหลือ อีก 100,000 บาท 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย

- สถาบัน ChangeFusion

ร่วมกับ

- เครือข่าย InfoAid

- กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทุกการบริจาค 500 บาทขึ้นไป บริการขนส่ง deliveree ร่วมมอบส่วนลดค่าใช้บริการ 50 บาท โดยรหัสส่วนลดจะส่งไปทางอีเมล


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


ลำดับที่รายการจำนวนเงิน (บาท)
1บ้านแม่ฮ่าง จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 45 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 9,781 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,094 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 410 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 4,788 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 1,094 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 27,360 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 5,472 บาท
50,000
2กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 1,000 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 3,037 บาท
• นม UHT (กล่อง) 4,606 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 142,357 บาท
100,000
3มูลนิธิพร้อมใจพัฒนา จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 120 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 22,670 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,501 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 2,345 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 6,254 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 25,016 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 39,087 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,127 บาท
100,000
4โครงการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 560 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท
100,000
5SWAN Foundation จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 1,020 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 39,881 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,548 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,612 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 20,962 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 85,997 บาท
100,000
6กลุ่มฅนวัยใส เชียงใหม่ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 60 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 4,603 บาท
• นม UHT (กล่อง) 71 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 606 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 581 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 475 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 92,701 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 964 บาท
50,000
7มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 500 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท
100,000
8เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 232 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 19,046 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,957 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 429 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 3,673 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 2,289 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 18,600 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 4,006 บาท
50,000
9มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 1,130 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 77,839 บาท
• นม UHT (กล่อง) 42,587 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,774 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 23,068 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 4,732 บาท
150,000
10โครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 500 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท
100,000
11โคราชอ่านดาเด้อ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 50 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 7,513 บาท
• นม UHT (กล่อง) 226 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 283 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 2,196 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 1,508 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 37,707 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 566 บาท
50,000
12สหทัยมูลนิธิ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 250 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 35,152 บาท
• นม UHT (กล่อง) 3,852 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 803 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 10,433 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 4,280 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 42,804 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 2,675 บาท
100,000
13มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 400 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท
100,000
14

เครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวสร้างสรรค์ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 520 คน

และเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพ (ปทุมธานี) 

• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 11,883 บาท
• นม UHT (กล่อง) 1,782 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,114 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 8,726 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 2,971 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 71,296 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 2,228 บาท

200,000
15ขวัญชุมชน จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 360 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 19,592 บาท
• นม UHT (กล่อง) 699 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 874 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,534 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 23,301 บาท

50,000
16สถาบันครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 400 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 14,155 บาท
• นม UHT (กล่อง) 2,740 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 571 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 4,471 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,513 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 11,891 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 6,659 บาท

50,000
17ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 576 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท

100,000
18มูลนิธิไทยอาทร จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 800 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 38,896 บาท
• นม UHT (กล่อง) 7,444 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 3,722 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 5,893 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 9,926 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 31,017 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 3,102 บาท

100,000
19เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 68 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 7,378 บาท
• นม UHT (กล่อง) 150 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,437 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 2,436 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 500 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 37,475 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 625 บาท

50,000

20ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งทองฯ จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 120 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 31,557 บาท
• นม UHT (กล่อง) 10,230 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 639 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 4,447 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 2,273 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 853 บาท

50,000

21สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (ลูกเหรียง) จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 5,909 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 77,839 บาท
• นม UHT (กล่อง) 42,587 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 1,774 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 23,068 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 4,732 บาท

150,000

22มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท จำนวนเด็กที่ได้รับผลกระทบ 350 คน
• อาหารแห้งสำหรับเด็ก 11,675 บาท
• นม UHT (กล่อง) 5,329 บาท
• ของใช้สำหรับเด็ก 268 บาท
• เจลแอลกอฮอล์และยา 3,478 บาท
• แมสค์ผ้าเด็ก (ชิ้น) 713 บาท
• แพมเพิสเด็ก (ชิ้น) 26,753 บาท
• ของเล่นเด็ก/หนังสือนิทานอุปกรณ์สำหรับเด็ก อื่นๆ 1,784 บาท

50,000รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,950,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
195,000.00

ยอดระดมทุน
2,145,000.00

Donate to
กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends