project สิ่งแวดล้อม

เทใจให้ทะเล | taejai4ocean

ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่ม 100,000 ต้น เพื่อสร้างแหล่งอาหาร เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

Duration 5 ธันวาคม 2563 - 8 มิถุนายน 2564 Area ป่าชายเลนคลองทองหลาง ตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาและป่าชายเลนคลองพารา ตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต(อ่าวพังงาตอนใน)

Current donation amount

318,462 THB

Target

1,650,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 19%
51 days left จำนวนผู้บริจาค 128

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการฟื้นฟูป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการบุกรุกทำลาย ที่มีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการขยายตัวของเมือง 

วิธีการฟื้นฟูผ่านกิจกรรมสำคัญได้แก่ 

 1. กิจกรรมการเพาะพันธุ์ต้นกล้าไม้ป่าชายเลนรวมทั้งหมด 100,000 ต้น 
 2. กิจกรรมการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ที่เสื่อมโทรม เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสมบูรณ์ขึ้น 

กิจกรรมนี้จะส่งผลโดยตรงต่อสมาชิกในชุมชนรอบป่าชายเลน เน้นหนักไปที่กลุ่มผู้หญิงและเด็ก เนื่องจากกลุ่มนี้ได้พึ่งพิงป่าชายเลนในฐานะแหล่งอาหารของครอบครัวและอาชีพเสริม ทั้งการจับสัตว์น้ำ เช่น หอยจุ๊บแจง หอยแครง กุ้งเคย ปูดำ ปลากระบอก พืชผักเช่น ผักหวานป่า ยอดลำเพ็งตลอดจนถึงสมุนไพรต่างๆ เช่น ใบขลู่ เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ป้องกันคลื่นลมและภัยธรรมชาติดังเช่นการป้องกันชุมชนให้รอดพ้นจากภัยสึนามิเมื่อปี พ.ศ. 2547 ตลอดจนการลดปริมาณคาร์บอนให้กับโลก ซึ่งป่าชายเลนสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 6,200 กิโลกรัม/ไร่/ปี มากกว่าป่าบกที่เก็บกักคาร์บอนได้ 1,300 กิโลกรัม/ไร่/ปีเท่านั้น โดยคาดว่ามีผู้หญิงและเด็กได้รับผลประโยชน์โดยตรงจำนวน 1,000 คน จาก 200 ครอบครัว พื้นที่ดำเนินการได้แก่พื้นที่อ่าวพังงา(ตอนใน) ประกอบด้วยป่าชายเลนคลองทองหลางครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบลได้แก่ หล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาและป่าชายเลนคลองพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่รวมกันทั้ง 2 พื้นที่กว่า 5,700 ไร่


ปัญหาป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลาย สาเหตุหลักมาจากแผนการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตและปริมณฑลที่มุ่งตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ไม่ใช่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวกว่า 17 ล้านคนต่อปี และมีแผนที่จะขยายมากขึ้น เช่น การผลักดันให้ภูเก็ตและอ่าวพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางน้ำโลกหรือมารีน่าฮับ กิจกรรมดังกล่าวล้วนนำมาสู่การดำเนินการที่คุกคามและซ้อนทับพื้นที่ป่าชายเลนและความขัดแย้งกับชุมชนที่เพิ่มขึ้นทุกวัน 

ขณะเดียวกันที่ผ่านมา ผู้หญิงและเด็กไม่มีส่วนร่วมในการออกแบบหรือพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งที่ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักและมีองค์ความรู้เรื่องป่าชายเลนในฐานะพื้นที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของครอบครัวและชุมชน ที่ผ่านมาทางชุมชนและเครือข่ายชุมชนชายฝั่งอ่าวพังงา ได้ลุกขึ้นแสดงตัวเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบการใช้และบริหารจัดการป่าชายเลน โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พยายามสร้างกลไกการมีส่วนร่วม นำเสนอแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนป่าชายเลนเริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นได้ผลระดับหนึ่ง แต่ทิศทางใหญ่ของการพัฒนาจังหวัดและของประเทศยังไม่เปลี่ยน ทิศทางการพัฒนาป่าชายเลนของหน่วยงานภาครัฐเองยังย้อนแย้งกันจำเป็นจะต้องมีการผลักดันและรณรงค์ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างพื้นที่อาหารให้ผู้หญิงและเด็กในอ่าวพังงา จึงเป็นปฏิบัติการของชุมชน เป็นปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดสรรและออกแบบป่าชายเลนภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะไปพร้อมๆ กัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จัดประชุมสมาชิกในชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง – จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจ กำหนดและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน พร้อมกับจัดตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรรม 1 ชุด ที่ประกอบไปด้วย สมาชิกในชุมชน กลุ่มผู้หญิง เด็กและเยาวชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง 
 2. เก็บเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลนในพื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่ง – คณะทำงานและสมาชิกในชุมชนร่วมกันสำรวจและเก็บรวบรวมเมล็ดหรือฝักของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนและริมชายฝั่ง เช่น โกงกาง แสมดำ แสมขาว แสมทะเล ตะบูน ลำพู ลำแพน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ฝัก เพื่อจะนำมาเพาะเป็นกล้าไม้พร้อมปลูก จำนวน 2 พื้นที่
 3. เพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าไม้ป่าชายเลน - นำเมล็ดพันธุ์หรือฝักพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนและริมชายฝั่ง มาเพาะพันธุ์เป็นต้นกล้าในแปลงเพาะพันธุ์ของชุมชน โดยการบรรจุใส่ถุงที่ย่อยสลายได้จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ต้น 2 พื้นที่
 4. นำไปปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรม -คณะทำงาน สมาชิกในชุมชนและผู้สนใจ ร่วมกันนำพันธุ์ไม้จากแปลงพันธุ์ของชุมชน ไปปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรม พร้อมทั้งบันทึกจัดทำเป็นฐานข้อมูล ทั้งชนิดและความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก จำนวนที่ปลูก จับพิกัดพื้นที่ปลูกด้วย GPS จำนวน 2 พื้นที่
 5. มีการเฝ้าติดตามผล – คณะทำงานจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าไปสำรวจการเปลี่ยนแปลง มีการวัดการเจริญการเติบโตของต้นไม้ อัตราการเจริญเติบโต การเปรียบเทียบความแตกต่างของชนิดพันธุ์ไม้ ฯลฯ พร้อมกับบันทึกเป็นข้อมูลของชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง  
 6. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดยชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลประจำเดือนเป็นฐานในการประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคต

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ

 • มีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น จำนวน 100,000 ต้นในพื้นที่ 20 ไร่
 • สัตว์น้ำและพืชผักในป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจากเดิม 30%
 • เด็กและเยาวชน จำนวน 400 คน เห็นความสำคัญของป่าชายเลนและมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ป่าชายเลนของชุมชน
 • ผู้หญิง จำนวน 600 คน จับสัตว์น้ำและหาอาหารจากป่าชายเลนได้มากขึ้น

เจ้าของโครงการ

คุณวรวัฒน์ สภาวสุ และะปาลิดา ธนาเมธปิยา ร่วมกับสมาคมความมั่นคงด้านอาหารอันดามัน

ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
กล้าไม้ป่าชายเลนพร้อมปลูก 
(ประกอบด้วยฝัก ถุง ดินเพาะ )
100,000 ต้น1,500,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

150,000

รวม1,650,000

Donate to
เทใจให้ทะเล | taejai4ocean

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends