project Covid-19 เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง อื่นๆ

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาส

ระดุมทุนเพื่ออุปกรฌ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนาจำนวน 300 คน ให้มีอุปกรณ์พร้อมเรียนหนังสือ

Duration 01 ก.ค. 2565 ถึง 30 พ.ย. 2565 Area ระบุพื้นที่: มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 (ศูนย์การเรียนบ้านนานา อแม่สาย จ.เชียงราย 57130), หมู่บ้านผาหมี (คนที่อาศัยอยู่ตามสวน ส้มและสวนลี่จิ (บ้านพักสานฝันเด็ก)

Current donation amount

27,824 THB

Target

280,335 THB
ดำเนินการไปแล้ว 10%
33 days left จำนวนผู้บริจาค 71

ระดุมทุนเพื่ออุปกรฌ์การเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนาจำนวน 300 คน ให้มีอุปกรณ์พร้อมเรียนหนังสือ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

 สถานการณ์ เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและครอบครัว มีการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น ทำให้เด็กไม่เข้าสู่ระบบโรงเรียน เด็กบางส่วนเรียนไม่สำเร็จตามหลักสูตรต้องออกกลางคันนอกจากนี้เด็กด้อยโอกาสจำนวนมากเมื่อกลับเข้ามาใหม่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ทำให้ต้องยุติการสึกษาลง อีกทั้งโรงเรียนและครูยังขาด ความพร้อม ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดหลักสูตร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่เหมาะสมทำให้เด็กไม่สามารถเรียนต่อไปได้ด้วยสาเหตุดังกล่าว ทำให้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษายังมีอยู่และเพิ่มขึันทุกปี

‘ปัญหาเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา: สถานการณ์ความไม่เสมอภาคในสังคมไทย’ ของ ดำรงค์ ตุ้มทอง และคณะ ระบุว่าจำนวนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ในปี 2555 ว่ามีจำนวนมากถึง 4,323,142 ส่วนใหญ่ เป็นเด็กยากจนมากที่สุดถึง 4,144,783 คน คิดเป็นร้อยละ 95.78 รอง ลงมาเป็นเด็กด้อยโอกาสประเภทอื่นๆ จำนวน 75,118 คิดเป็นร้อยละ 1.7 และน้อยที่สุดเป็นเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศจำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 0.001 โดยพบว่าเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ เป็นกลุ่มแรงงานขั้นตำมีจำนวนถึง 13.8 ล้านคน กลุ่มเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ ได้แก่

  1.  อยู่นอกระบบการศึกษา
  2. เด็กพิการและมีปัญหาการเจริญเติบโต ของสมอง
  3. เด็กในชนบทห่างไกล 
  4. เด็กเยาวชนที่ต้องคดีซึ่งเด็ก 

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนทางเลือ ตาม พรบ. การศึกษา มาตรา 12 วรรค 3 เพื่อขยายโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ศูนย์การเรียนบ้านนาได้เปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนที่รัฐบาลจัดตั้งไว้เพราะมีข้อจำกัด

  • ค่าใช้จ่ายชุดนักเรียนในระบบการศึกษา 
  • การเดินทางไปโรงเรียน มีระยะทางที่ไกล
  • ข้อจำกัดภาษาเพราะเด็กๆ กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถสื่อสารและพูดภาษาไทยได้ในช่วงแรก เพราะเด็กมีหลากหลายชนเผ่า

จึงได้จดทะเบียนจัดตั้งสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนทางเลือกภายใต้มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) กลุ่มเด็กดังกล่าวพักอาศัยอยู่ในมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา) แต่ในขณะเดียวกันศูนย์การเรียนไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทางศูนย์การเรียนจะต้องเป็นผู้จัดหาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดรวมถึงจัดจ้างครูผู้สอนเข้ามาทำให้ศูนย์การเรียนประสบปัญหาขาดแคลนสื่อการเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นจำนวนมากเช่น

 1. กระเป๋า  2. ดินสอ  3. ปากา  4. ปากกาไวท์บอร์ด   5. เทปกาว 2 หน้า  6. กาวลาเท็กซ์    7. ยางลบ    8. ไม้บรรทัด   9. สีไม้  10. สีน้ำ   11. พู่กัน  12. หนังสือเรียน และสื่อการเรียนต่างๆ 13. สมุด ฯลฯ

จึงขอระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเด็กนักเรียนจำนวน 300 คนจำนวนเด็ก 300 คนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 130 คน

กลุ่มที่ 2 เด็กเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบ กศน. และเรียนควบคู่กับอาชีพ จำนวน170 คน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประชุมวางแผนกับทีมงานเพื่อลงพื้นที่ในชุมชนหมู่บ้านที่มีฐานะยากจน

2. ลงพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับเลือก เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 

3. เขียนโครงการผ่าน เทใจเพื่อ ขอรับบริจาคงบประมาณในการจัดซื้ออุปรณ์การเรียน

4. ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กกำพร้าและ เด็กยากไร้


ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.มุลนิธิพัฒกิจเด็กและชุมชนและศูนย์การเรียนบ้านนานา

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 1. ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1. กระเป๋า 2. ดินสอ 3. ปากา 4. ปากาไวท์บอร์ด 5. เทปกาว 2 หน้า 6. กาวลาเท็ก 7. ยางลบ 8. ไม่บรรทัด 9. สีไม้ 10. สีน้ำ 11. ภูกัน 12. แฟ้มงาน 13. กบเหลาดินสอแบบตั้งโต๊ะ 14 โต๊ะ เก้าอี้ 15. ดินน้ำมัน ฯลฯ 538บาท ต่อ 1 คน ต่อ 2 ภาคเรียน 538x130=69940 2. ค่าสมุด 1. สมุด 2. เล่มบาง 3. เล่มหนา 4. สมุดวาดรูป 5. กระดาษ A4 (สำหรับ 1 ปีการศึกษา) 200บาท ต่อ 1 คน ต่อ 2 ภาคเรียน 200x130=26000 3. 1. ค่าหนังสือเรียน 2. ค่าแบบฝึกหัด จำนวน 130 คน ระยะยาว 370บาทต่อ 1 คน ระยะยาว 307x130=39910 ระดับชั้น ช่วงอายุเด็กนักเรียนตั้งแต่ 4 ขวบ ถึง 13 ปี -อนุบาล -ป.1-ป.6 อธิบายเพิ่มเติม กลุ่มเด็กเป้าหมายกำลังศึกษาอยู่ในศูยน์การเรียนบ้านนานา ไม่ได้รับสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวงศึกษา ยังไม่มีงบประมาณสำหรับ ศูยน์การเรียน เพราะยังไม่ได้เป็นโรงเรียน ทางศูยน์การเรียนจะต้องเป็นผู้จัดหา วัสดุอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเองทั้งหมด 130คน 135,850.00
2 1. ค่าอุปกรณ์การศึกษา 1. กระเป๋า 2. ปากา 3. ปากาไวท์บอร์ด 4. ไม่บรรทัด 5. เทปกาว 2 หน้า 6. กาวลาเท็ก 7. สีไม้ 8. สีน้ำ 9. ภูกัน 10. โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 300บาท ต่อ 1 คน ต่อ 2 ภาคเรียน 300x170=51000 2. ค่าอุปกรณ์ สมุด 1. สมุด 2. เล่มบาง 3. เล่มหนา 4. สมุดวาดรูป 5. กระดาษ A4 ฯลฯ (สำหรับ 1 ปีการศึกษา) 150บาท ต่อ 1 คน ต่อ 2 ภาคเรียน 150x170=25500 3. 1.ค่าหนังสือเรียน 2. ค่าแบบฝึกหัด จำนวน 130 คน ระยะยาว 250บาทต่อ 1 คน ระยะยาว 250x170=42500 ระดับชั้น ช่วงอายุเด็กนักเรียนตั้งแต่ 14 ถึง 19 ปี การศึกษานอกระบบ (กศน) ชั้น ม.1-ม.6 อธิบายเพิ่มเติม กลุ่มเด็กเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในระบบ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบ กศน. และเรียนอาชีพควบคู่ไปด้วย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กกลุ่มนี้ 170คน 119,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
254,850.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
25,485.00

ยอดระดมทุน
280,335.00

Donate to
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาส

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends