project สัตว์

เทใจ ใส่ถุงเท้าให้ช้าง

ปัจจุบันมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีช้างที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 101 เชือก โดยกว่า 70 เปอร์เซ็น เป็นช้างแก่ ช้างขาพิการ ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก ขาและเท้าของช้างจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพกายของช้าง เพราะเท้าช้างเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนัก ถ้าช้างมีปัญหาที่เท้าจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก ช้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด จากอุบัติเหตุ และ จากการถูกบังคับให้เดินตามถนนคอนกรีต หรือ แบกน้ำหนักนักท่องเที่ยว มีแผลที่ต้องได้รับการรักษาทุกวัน เช่น น้องไทคูน น้องขุนเดช ที่เหยียบกับระเบิด ต้องได้รับการทำแผลวันละ 2 ครั้ง และต้องรักษาต่อเนื่อง หลายเชือกต้องใส่ถุงเท้าตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากพื้นดิน ค่าใช้จ่ายดูแลในแต่ละปีจึงเป็นจำนวนมหาศาล

Duration 01 ก.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

357,366 THB

Target

337,920 THB
ดำเนินการไปแล้ว 106%
จำนวนผู้บริจาค 880

สำเร็จแล้ว

ปัจจุบันมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีช้างที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 101 เชือก โดยกว่า 70 เปอร์เซ็น เป็นช้างแก่ ช้างขาพิการ ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก ขาและเท้าของช้างจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพกายของช้าง เพราะเท้าช้างเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนัก ถ้าช้างมีปัญหาที่เท้าจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก ช้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด จากอุบัติเหตุ และ จากการถูกบังคับให้เดินตามถนนคอนกรีต หรือ แบกน้ำหนักนักท่องเที่ยว มีแผลที่ต้องได้รับการรักษาทุกวัน เช่น น้องไทคูน น้องขุนเดช ที่เหยียบกับระเบิด ต้องได้รับการทำแผลวันละ 2 ครั้ง และต้องรักษาต่อเนื่อง หลายเชือกต้องใส่ถุงเท้าตลอดเวลาเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากพื้นดิน ค่าใช้จ่ายดูแลในแต่ละปีจึงเป็นจำนวนมหาศาล

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา


ในแต่ละเดือนมูลนิธิฯมีค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงเท้าช้าง 15 คู่ หรือ 30 ข้าง
เป็นเงินเดือนละ 8,700 บาท หรือคู่ละ 290 บาท
ค่าเทปพันแผล เดือนละ 200 ม้วน เป็นเงินเดือนละ 6,500 บาท หรือม้วนละ 33 บาท
และมีค่าใช้จ่ายค่าเวชภัณฑ์ล้างแผลช้างเหยียบกับระเบิด 4 เชือก วันละ 1,200 บาท

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.จัดซื้อถุงเท้าให้ช้างและเทปพันเท้าช้างในแต่ละเดือน 

2.จัดซื้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ทำแผลให้ช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์


1. FB: Saengduean Lek Chailert

2. FB ของ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/SaveElephantFoundation

3. FB Elephant Nature Park ,https://www.facebook.com/TheElephantNaturePark

3. FB ดาราที่เป็น Elephant Ambassador อาทิ https://www.facebook.com/beau.taekijpattana

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าถุงเท้าช้าง เป็นจำนวน 4,350 บาท x จำนวนช้าง 2 เชือก x 6 เดือน = 52,200 บาท 2 52,200.00
2 เวชภัณฑ์ล้างแผลช้างเหยียบกับระเบิด เป็นจำนวน 9,000 บาท x จำนวนช้าง 4 เชือก x 6 เดือน = 216,000 บาท 4 216,000.00
3 เทปพันเท้าช้าง เป็นจำนวน 3,250 บาท x จำนวนช้าง 2 เชือก x 6 เดือน = 39,000 บาท (1,200 ม้วน) 2 39,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
307,200.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,720.00

ยอดระดมทุน
337,920.00