project อื่นๆ

“ทุนคุณแม่” มอบ10 ทุนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว

สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แม่เลี้ยงเดี่ยวใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เราจึงชวนทุกคนมอบนทุนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 10 ทุน เพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีรายได้ประจำ ความมั่นคงในระยะยาว สามารถดูแลตัวเองและลูกได้

Duration 5 เดือน Area ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส

Current donation amount

110,562 THB

Target

147,400 THB
ดำเนินการไปแล้ว 75%
14 days left จำนวนผู้บริจาค 40

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดอันดับจังหวัดที่ยากจนในลำดับต้นๆของประเทศ และเป็นพื้นที่ที่มีการก่อเหตุรุนแรงตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา 

เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงรายวัน ยิ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตัวเลขเด็กกำพร้าและสตรีหม้ายในพื้นที่นับวันยิ่งมีจำนวนสูงขึ้น 

รายงานความยากจนและความไม่เท่าเทียมในประเทศไทย Taking the Pulse of Poverty and Inequality in Thailand จากธนาคารโลกระบุว่า ปี 2561 นับเป็นครั้งแรกที่ภาคใต้เป็นภูมิภาคที่มีอัตราความยากจนสูงที่สุดในประเทศ และในปีเดียวกัน จังหวัด 2561 แม่ฮ่องสอน ปัตตานี กาฬสินธุ์ นราธิวาส และตากเป็น 5 จังหวัดที่มีอัตราความยากจนสูงที่สุด จังหวัดในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้พรมแดน หรืออยู่ในเขตพื้นที่ขัดแย้งในภาคใต้

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาและพัฒนาเด็กเยาวชนและแม่เลี้ยงเดี่ยวตลอด 17 ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นสภาพปัญหาและได้ดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หลายรูปแบบ

สำหรับโครงการนี้ทางสมาคมได้ร่วมพัฒนาโครงการร่วมกับสถานพยาบาลเปิดการเรียนการสอน “สถาบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พระครูวีระเขมคุณอุปถัมภ์”วัดปลักคล้า อ.คลองโข่ง จ.สงขลา ภายใต้มูลนิธิสถาบันแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อสร้างอาชีพด้านผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ให้กับคนด้อยโอกาสกลุ่มเป้าหมายการทำงานของสมาคมฯ เพื่อให้มีอาชีพมีรายได้ที่เป็นธรรม สามารถดำเนินชีวิตในชุมชน และมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

โดยโครงการได้รับการสนับสนุนค่าหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ระยะเวลา 5 เดือน จากกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) หากแต่ยังขาดทุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง และอาหาร ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ต้องเดินทางจากบ้านมาเรียนที่ จ.สงขลา ซึ่งเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวอยู่ที่คนละ 14,740 บาท เราอยากชวนทุกท่านมาร่วมมอบโอกาสนี้


วิธีการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สมัครใจและคัดเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 10 คน

ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือร่วมกับศูนย์สถาบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สมานคุณคลินิกการแพทย์แผนไทย เพื่อออกแบบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ที่เหมาะสม ระยะเวลา 5 เดือน

ขั้นตอนที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ณ จังหวัดสงขลา

ขั้นตอนที่ 4 ทดลองฝึกงานโดยมีรายได้ชดเชยในระหว่างฝึกงาน ณ คลินิกหรือสปา ร้านนวดแผนไทยในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยประเมินผลโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับอาจารย์สอนจากศูนย์สถาบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สมานคุณคลินิกการแพทย์แผนไทย ระยะเวลา 1 เดือน

ขั้นตอนที่ 5 การติดตามสนับสนุน หนุนเสริมจากเจ้าหน้าที่สมาคมฯอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องตลอดโครงการ และทุก 3 เดือนหลังจบโครงการ

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อผู้เรียนผ่านสอบใบประกอบวิชาชีพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้แล้ว สมาคมฯจะสนับสนุนให้ทุกคนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เช่นไปทำงานที่คลินิก หรือสถานประกอบการในพื้นที่ หรือเปิดร้านนวด หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อให้บริการนวดแผนไทย

ขั้นตอนที่ 7 ถอดบทเรียนผู้เรียนเพื่อประเมินความต้องการ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีความมั่นคงในระยะยาว


ประโยชน์โครงการ

1.แม่เลี้ยงเดี่ยวมีความรู้และทักษะในอาชีพติดตัวและได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง

2.กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่อายุระหว่าง 20 -35 ปี และมีลูก 2- 4 คนต่อแม่ 1 คน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงระยะยาวได้ จะช่วยทำให้เด็กกำพร้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจนได้ทั้งครอบครัว

เจ้าของโครงการไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวน(คน)บาท
1.ทุนนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อสนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง และอาหาร ตลอด 2 เดือนเฉลี่ยคนละ 14,700 บาท10134,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

13,400
รวม
147,400


Donate to
“ทุนคุณแม่” มอบ10 ทุนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแก่แม่เลี้ยงเดี่ยว

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends