project กลุ่มคนเปราะบาง

ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมที่เราจะพบเห็นครอบครัว หลายครอบครัวที่ลำบากและต้องเผชิญชีวิตด้วยความยากไร้ ทำให้พบความเป็นอยู่ของเด็กๆเหล่านี้ ค่อนข้างขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต อาหารการกินที่ขาดแคลนต้องเจอภาวะที่อดมื้อกินมื้อทำให้ไม่มีอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ทางมูลนิธิสันติสุขจึงจัดทำโครงการเพื่อช่วยซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีข้าวกินครบทุกมื้อในแต่ละวัน เพื่อเขาเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

Duration 01 มี.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566 Area ระบุพื้นที่: เขตพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯและปริมณฑล

Current donation amount

197,827 THB

Target

165,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 120%
25 days left จำนวนผู้บริจาค 335

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมที่เราจะพบเห็นครอบครัว หลายครอบครัวที่ลำบากและต้องเผชิญชีวิตด้วยความยากไร้ ทำให้พบความเป็นอยู่ของเด็กๆเหล่านี้ ค่อนข้างขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต อาหารการกินที่ขาดแคลนต้องเจอภาวะที่อดมื้อกินมื้อทำให้ไม่มีอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ ทางมูลนิธิสันติสุขจึงจัดทำโครงการเพื่อช่วยซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้ ได้มีข้าวกินครบทุกมื้อในแต่ละวัน เพื่อเขาเหล่านี้จะได้เติบโตขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา 

“ครอบครัวผู้ยากไร้” ที่ได้พบจากการลงสำรวจพื้นที่ของมูลนิธิสันติสุข แต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ลำบากยากจน รายได้น้อย และเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มั่นคงในอาชีพ เนื่องด้วยความเป็นอยู่ที่ต้องหาเช้ากินค่ำ เด็กบางคนขาดพ่อแม่ดูแล อยู่เพียงลำพังกับพี่น้อง ต้องเจอสภาพที่พ่อแม่เด็กเองต้องอยู่ในเรือนจำ จนขาดการดูแลจากพ่อแม่ หรืออาศัยอยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ เด็กบางคนถูกทอดทิ้งไว้กับคนชรา หรืออาศัยอยู่กับญาติหรือผู้อื่นที่ขาดรายได้ หรืออยู่กับผู้ป่วยและผู้พิการ ที่ไม่สามารถหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ ทำให้ไม่มีต้นทุนในการซื้อข้าวสารเพื่อมาหุงหากินในแต่ละมื้อ

บางครอบครัวที่ไม่มีข้าวกินอย่างเพียงพอ กินไม่อิ่มท้องอย่างเต็มที่ และสารอาหารที่ได้รับก็ไม่เพียงพอ ทำให้ความเป็นอยู่ของเขาเหล่านี้ ขาดประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ต้องการสารอาหารที่ดีที่จะช่วยให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่สมวัย

มูลนิธิสันติสุขจึงจัดตั้งโครงการ "ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้" เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของพวกเขา และลดภาระการซื้อข้าวสารไปอีกทาง เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้แต่ละครอบครัวในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป โดยตั้งเป้าหมาย 75 ครอบครัวเขตพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่ทางมูลนิธิช่วยเหลืออยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม : 
นอกเหนือจากการช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นแล้ว มูลนิธิฯ ยังช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน ที่ขอความช่วยเหลือมาทางสื่อต่างๆของมูลนิธิสันติสุขอีกด้วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ลงสำรวจพื้นที่หาข้อมูลในชุมชนแต่ละแห่งเพื่อคัดกรองครอบครัวเด็กที่ยากจนจริง ๆ และเยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กๆผู้ยากไร้

2.จัดทำโครงการและวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายจริงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริจาคโครงการเพื่อจัดซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัม ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

3.ลงพื้นที่ เพื่อนำข้าวสาร เพื่อมอบให้กับครอบครัวเด็กผู้ยากไร้

4.ติดตาม เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวเด็กผู้ยากไร้อย่างสม่ำเสมอ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คุณมุกทิพย์ เทพพิทักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์

ผู้ประสานงาน : คุณสุรีย์รัตน์ ขันคำ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไอทีและมีเดียไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ข้าวสารหอมมะลิ น้ำหนัก 20 กิโลกรัม 500 บาท x 4 เดือน 75 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00

Donate to
ซื้อข้าวสาร 20 กิโลกรัมให้กับ 1 ครอบครัวผู้ยากไร้

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends