project Covid-19 เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

สนับสนุนเงินทุนเป็นค่าแรงและค่าวัสดุในการผลิตสินค้าให้กับครอบครัวของเด็กยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาได้ฝึกสร้างชิ้นงาน พร้อมกับประคองชีวิตและครอบครัวให้มีความอยู่รอดในช่วงสถานการณ์โควิด-19

Duration 10 ก.ย. 2564 ถึง 10 ธ.ค. 2564 Area ชุมชนคลองเตย, ชุมชนวัชรพล, ชุมชนสมุทรปราการ, ชุมชนเคหะฉลองกรุง, ชุมชนสมุทรสาคร, ชุมชนสมุทรสงคราม

Current donation amount

23,010 THB

Target

165,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 14%
45 days left จำนวนผู้บริจาค 21

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 กำลังแพร่ระบาด จึงอาจทำให้เด็กๆหลายครอบครัวประสบกับความขัดสน ความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และความจำกัดในเรื่องรายได้ของครอบครัว ภาระหนัก หนี้สิน ของครอบครัว ทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดในแต่ละวัน......

เรามีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเด็กยากไร้และด้อยโอกาส ที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงเป็นที่มาของโครงการ “ ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ”เพื่อช่วยให้ครอบครัวของเขาเหล่านั้น ได้ฝึกฝน สร้างชิ้นงาน ประคองชีวิตและครอบครัวของพวกเขา ให้มีความอยู่รอดในช่วงสถานการณ์นี้ไปได้ ซึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนคลองเตย ชุมชนสมุทรปราการ ชุมชนสมุทรสาคร ชุมชนสมุทรสงคราม ชุมชนวัชรพล และชุมชนเคหะฉลองกรุง

การตัดเย็บกระเป๋าผ้าทำให้เขาได้รับรายได้จากค่าแรง โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เรามีจักรอุตสาหกรรมอยู่แล้ว จำนวน 12 เครื่อง ส่วนค่าผ้า, ด้าย, และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ นั้น มูลนิธิฯ ขอรับบริจาคจากผู้บริจาค เป้าหมาย 1,000 ชิ้น

“COVID-19” ทำให้ หลายครอบครัวในชุมชนดังกล่าว ตกงาน บางครอบครัวรับจ้าง ทำก่อสร้าง ทำความสะอาด ทำให้ขาดรายได้ ในการครองชีพในแต่ละวัน การตัดเย็บกระเป๋าผ้าทำให้เขาได้รับรายได้จากค่าแรง โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เรามีจักรอุตสาหกรรมอยู่แล้ว จำนวน 12 เครื่อง ส่วนค่าผ้า, ด้าย, และอุปกรณ์ประกอบต่างๆนั้น มูลนิธิฯ ขอรับบริจาคจากผู้บริจาค เป้าหมาย 1,000 ชิ้น ค่าแรงชิ้นละ 50 บาท ค่าวัสดุและอื่นๆ 100 บาท รวมรายได้ที่จะได้ จะช่วยได้ 10 ครอบครัวๆ ละ 5,000 บาท

ทางมูลนิธิฯ จะนำผลิตภัณฑ์ส่งไประดมทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำผลกำไร ซึ่งคาดว่าจะได้ 150,000 บาท และจะนำเงินจำนวนนี้ ไปเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็กเพื่อการเรียนออนไลน์ โดยช่วยเป็นเงินค่าอินเตอร์เน็ตแก่เด็ก คนละ 300 บาท เนื่องด้วยเราสำรวจแล้วจะช่วยเหลือเด็กประถมศึกษา จำนวน 500 คนได้ เนื่องจากเหลืออีกประมาณ 1 เดือน จะจบเทอมแล้ว เงินนี้จะสามารถบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองของเด็กได้ส่วนหนึ่ง (ค่าอินเตอร์เน็ตเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์)

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบการช่วยเหลือ ให้กับครอบครัวเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และครอบครัวที่ยากไร้เพื่อเป็นความหวังและกำลังใจให้กับเขาสามารถทำเป็นอาชีพ และมีรายได้จำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน และประคองชีวิตคนภายในครอบครัวได้ต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. สำรวจผู้ปกครองของเด็ก ที่สามารถฝึกฝน และสร้างชิ้นงานฝีมือได้ ตามความถนัดของแต่ละคน
  2. เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ แจ้งรายละเอียดในการฝึกฝน การสร้างชิ้นงานฝีมือ
  3. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างชิ้นงานฝีมือ
  4. เจ้าหน้าที่จัดหาตลาดจำหน่ายชิ้นงานที่สร้างขึ้น กำไรที่ได้จากการจำหน่ายชิ้นงานนั้น นำไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตในช่วงการเรียนออนไลน์ของเด็กๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิสันติสุข

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ต้นทุนและค่าแรง ในการสร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า ต้นทุนผลิตภัณฑ์ 1,000 ใบ จำนวนต้นทุน ใบละ 150 บาท 1000 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00

Donate to
ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends