project เด็กและเยาวชน

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน

อาคารเป็นไม้มีความเสื่อมโทรมโดนปลวกกัดทำลาย ทำให้ตัวอาคารผุพัง ซึ่งเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยต่อนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นเรียนด้านล่าง จึงอยากชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนค่าปรับปรุงอาคารเรียนให้เด็กในโรงเรียนบ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ

Duration 01 ต.ค. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2566 Area ระบุพื้นที่: โรงเรียนบ้านโนนสำโรง (ม.10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110)

Current donation amount

220,000 THB

Target

220,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 1

สำเร็จแล้ว

อาคารเป็นไม้มีความเสื่อมโทรมโดนปลวกกัดทำลาย ทำให้ตัวอาคารผุพัง ซึ่งเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยต่อนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นเรียนด้านล่าง จึงอยากชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนค่าปรับปรุงอาคารเรียนให้เด็กในโรงเรียนบ้านโนนสำโรง จังหวัดศรีสะเกษ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรงเรียนบ้านโนนสำโรง ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 นี้ มีนักเรียน จำนวน 63 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน มีอาคารเรียนทั้งหมด 2 อาคารประกอบไปด้วย อาคารสปช102/26ก่อสร้างเมื่อพ.ศ.2534และอาคาร ศก04 ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2520 ซึ่งมีความเสื่อมโทรมทางด้านอาคารเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพื้นอาคารเป็นไม้โดนปลวกกัดทำลาย โรงเรียนจึงได้แจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อทำเรื่องขอรื้อและรองบประมาณจากภาครัฐ เนื่องจากระยะเวลาที่โรงเรียนรอจัดสรรทำให้ตัวอาคารผุพัง ซึ่งเป็นอันตรายด้านความปลอดภัยต่อนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นเรียนด้านล่าง

โรงเรียนบ้านโนนสำโรงจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนทรัพย์ซ่อมแซมอาคารเรียนเนื่องจากโรงเรียนมีความสำคัญรองจากบ้านนักเรียนต้องใช้ชีวิตในโรงเรียนวันละหลายชั่วโมงจึงจำเป็นต้องมีสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสม เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำโรงมีอาคารเรียนที่ปลอดภัย

2) เพื่อสร้างความรักและศรัทธาให้นักเรียนรักสถาบันการศึกษาของตน

3) เพื่อให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นระเบียบ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

วิธีการดำเนินโครงการ

1. วางแผน (plan)

- ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ร่วมรับทราบแนวทาง และมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ตัวชี้วัด ความสำเร็จ เครื่องมือ วิธีการกำหนดแผนงาน/ปฏิทิน

2. การดำเนินงาน (Do)

  - ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

  - กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการทำงานแต่ละขั้นตอน

3. ประเมินผล (Check)

  - ตรวจสอบติดตามทุกระยะของการทำกิจกรรม

 4. การปรับปรุงพัฒนา (Act)

  - นำผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนางาน

กิจกรรมดำเนินโครงการ

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1 ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติ

    - ชี้แจงรายละเอียด มีนาคม 2565 

2 วางแผนการปฏิบัติงาน สิงหาคม 2565 

3 ดำเนินงานตามแผนงาน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 

4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตุลาคม 2566

5 สะท้อนผลการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2566 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวเตชินีญาย์  ใจประเสริฐ

นางสาวสุดารัตน์  สุขจันทร์

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 1 สัปดาห์ 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
200,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
20,000.00

ยอดระดมทุน
220,000.00