project ผู้พิการและผู้ป่วย

กระเป๋ายา(ใจ)แก่เพื่อนบนดอย

ระดมทุนเพื่อจัดหากระเป๋ายาและเวชภัณฑ์พื้นฐาน 120 ชุดให้กับพี่น้องปกาเกอญอใน 120 ชุมชนที่อาศัยอยู่ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้ในยามเจ็บป่วย ในช่วงที่ถนนทุกสายตัดขาดจากโลกภายนอก

Duration 8 เดือน Area อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

Current donation amount

162,225 THB

Target

396,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 41%
0 days left จำนวนผู้บริจาค 138

Project updates

จัดซื้อกระเป๋ายาให้ครู และอสม. ตัวแทนหมู่บ้านใน อ.อมก๋อย

5 January 2021

โครงการได้ดำเนินกานเบิกเงินเพื่อจัดซื้อกระเป๋ายา ขนาดกว้าง 7 นิ้วx สูง 9 นิ้วx ยาว 11 นิ้ว ทำมาจากวัสดุผ้ากันน้ำ กันฝุ่น กระเป๋าเล็กสามด้านสามารถถอดออก เพื่อแยกการใช้สอยที่สะดวก ทำความสะอาดได้ง่าย ใช้ผ้าตีนตุ๊กแกปิดฝากระเป๋า 3 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการซ่อมบำรุงบนดอย ด้านในสามารถปรับพื้นที่ขนาดการใช้งานได้อย่างเหมาะสม น้ำหนักกระเป๋าราว 0.5 กิโลกรัม ราคาประมาณ ใบละ 900 บาท

รูปภาพกระเป๋า

ลองจัดวางของในกระเป๋า เพื่อส่งมอบให้ครู และอสม. ใช้ในหมู่บ้านต่อไป


Read more »
See all project updates

ถ้าพูดถึง”อมก๋อย” สิ่งแรกที่คิดถึงคือป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเส้นทางทุรกันดาร โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านต้องเดินทางด้วยเท้าอย่างเดียว

สาขาวิชามีเดียอาตส์ และมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำงานสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการศึกษาแก่กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอญอ เพื่อสร้างโอกาสและเปิดประตูสู่โลกภายนอกได้อย่างมีความรู้ และมีภูมิคุ้มกันจากโลกภายนอก มีการศึกษาสูงกว่ารุ่นพ่อแม่และทำให้คุณภาพชีวิตในภาพรวมของครอบครัวและชุมชนดีขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย นำพานักศึกษาเข้ามาทำงานเพื่อสังคมในทุกๆปี ต่อเนื่องมากว่า 8 ปี โดยกลุ่มมีความเชื่อว่า ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการลดช่องว่างในทุกๆ ด้านเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม และเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญให้ทั้งประเทศสวยงามและน่าอยู่ไปด้วยกัน


ที่ผ่านมาเราพัฒนาการดูแลเรื่องการศึกษาและสุขภาพของชุมชนใน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน 120 แห่ง แห่งละ 30 ครัวเรือนครัวเรือนละ 5 คน ประมาณ 150คน/แห่ง หรือประมาณ 15,000 คน ที่กระจายอยู่บนพื้นที่สูง และห่างไกล พบว่า

"พวกเขาเข้าไม่ถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยเฉลี่ยมีห้องน้ำ 1 แห่ง/1หมู่บ้าน ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีไฟฟ้าใช้ได้ไม่เกิน 2 ทุ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีหมอกและฝนชุกกว่า 8 เดือน ช่วงเวลาที่แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ต่อวันจึงน้อยมาก"

ยิ่งการเข้าถึงการรักษาในช่วงหมอกและฝนชุกกว่า 8 เดือน ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบาก โครงการนี้มีความต้องการที่จะระดมทุนจัดซื้อกระเป๋ายา ยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาล เพื่อให้ซุปเปอร์อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหมู่บ้าน สามารถดูแลและให้การปฐมพยาบาลแก่กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอญอ เพราะในช่วงหน้าฝนการเดินทางระหว่างหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) และโรงพยาบาลอำเภออมก๋อย มีขีดจำกัดไม่สามารถเดินทางไปมาได้ ถนนขาด ต้องอาศัยการเดินเท้าหลายวันจึงจะสามารถถึงที่หมายได้ คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเหลือด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยให้แก่พี่น้องปกาเกอญอได้เป็นอย่างดี

เราจะจัดระดมทุนเพื่อซื้อกระเป๋ายา ยาสามัญประจำบ้าน และเวชภัณฑ์พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาล เพื่อให้ซุปเปอร์ อสม สามารถดูแลและให้การปฐมพยาบาลแก่กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอญอ เพื่อประจำการที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 120 แห่ง  จำนวน 120 ชุด เฉลี่ยค่าใช้จ่าย 3,300 บาทต่อชุด โดยกระเป๋าประกอบไปด้วย กระเป๋ายา, เครื่องวัดความดัน, ปรอทวัดไข้, เซ็ตทำแผล,ยาสามัญต่าง ๆเช่น พาราเซตามอลสำหรับเด็กและผู้ใหญ่, เกลือแร่, ยาแก้แพ้ เป็นต้น


ภาพประกอบ : ตัวอย่างกระเป๋ายา(ใจ) ขนาดกว้าง 7 นิ้วx สูง 9 นิ้วx ยาว 11 นิ้ว ทำจากวัสดุผ้ากันน้ำ กันฝุ่น กระเป๋าเล็กสามด้านสามารถถอดออกเพื่อแยกการใช้สอยที่สะดวก ทำความสะอาดได้ง่าย ใช้ผ้าตีนตุ๊กแกปิดฝากระเป๋า 3 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการซ่อมบำรุงบนดอย ด้านในสามารถปรับพื้นที่ขนาดการใช้งานได้อย่างเหมาะสม น้ำหนักกระเป๋าราว 0.5 กิโลกรัม ราคาใบละ 900 บาท

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ศึกษาปัญหาบนดอยและพัฒนาให้โครงการแก่เพื่อนพ้องน้องพี่บนดอย จ.เชียงใหม่ นำมาสู่การจัดทำกระเป๋ายาที่ตอบโจทย์เพื่อความแข็งแรง ทนน้ำ ทนชื้น สมบุกสมบัน
  2. จัดทำกระเป๋าและจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
  3. ทีมนักวิจัย มจธ. ในพื้นที่นำกระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ให้ครู และ อสม. เพื่อใช้ภายในหมู่บ้าน
  4. ติดตามและรายงานผลการใช้กระเป๋ายาและเวชภัณฑ์ในแต่ละเดือน

ติดตามการดำเนินงานได้ที่ www.rsc.kmutt.ac.th หรือ FB: RSC KMUTT


ประโยชน์โครงการ

  1. ประชาชนกว่า 15,000 คนสามารถในการดูแลตนเองและมียาและเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างเสริมสุขภาวะให้ดีขึ้น
  2. มีปัจจัยสี่ที่เพียงพอให้แก่ชุมชน โดยใช้โรงเรียนและ อสม เป็นแกนในการขับเคลื่อนสุขภาพและอนามัยในชุมชน
  3. การตระหนักถึงการรักษาสุขภาพและการดูแลที่ถูกต้องทางการแพทย์

เจ้าของโครงการ


สมาชิกในทีม


ผศ.ดร.ศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามีเดียอาตส์และมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.

อาจารย์สุเมธ ท่านเจริญ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ มจธ.

อาจารย์บวรศักดิ์ เพชรานนท์ ผู้จัดการพื้นที่ประสานงาน มจธ. ในเขตเชียงใหม่ ดูแลงานทุกด้านในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

นางสาวธัญญ์วรา กติกาโชคสกุล นักวิจัย มจธ. ในพื้นที่ และเป็นชนชาติพันธุ์ปกาเกอญอ ทำงานใกล้ชิด ดูแลด้านสุขภาพและการศึกษาภายในชุมชน

นางสาวอัญชิสา หลำดารา นักศึกษาในโครงการ

นายสามารถ สรหงษ์ นักศึกษาในโครงการ

ภาคี 

โรงพยาบาลอมก๋อย

รพสต. จำนวน 10 แห่งใน อ.อมก๋อย

โรงเรียน ศศช ทั้ง 120 แห่ง

จัดซื้อกระเป๋ายาให้ครู และอสม. ตัวแทนหมู่บ้านใน อ.อมก๋อย

5 January 2021

โครงการได้ดำเนินกานเบิกเงินเพื่อจัดซื้อกระเป๋ายา ขนาดกว้าง 7 นิ้วx สูง 9 นิ้วx ยาว 11 นิ้ว ทำมาจากวัสดุผ้ากันน้ำ กันฝุ่น กระเป๋าเล็กสามด้านสามารถถอดออก เพื่อแยกการใช้สอยที่สะดวก ทำความสะอาดได้ง่าย ใช้ผ้าตีนตุ๊กแกปิดฝากระเป๋า 3 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการซ่อมบำรุงบนดอย ด้านในสามารถปรับพื้นที่ขนาดการใช้งานได้อย่างเหมาะสม น้ำหนักกระเป๋าราว 0.5 กิโลกรัม ราคาประมาณ ใบละ 900 บาท

รูปภาพกระเป๋า

ลองจัดวางของในกระเป๋า เพื่อส่งมอบให้ครู และอสม. ใช้ในหมู่บ้านต่อไป


Budget plan

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1. กระเป๋าพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์เฉลี่ย  เฉลี่ย 3,000บาท/ใบ  120 ใบ 360,000
3.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

36,000
รวม
396,000


Donate to
กระเป๋ายา(ใจ)แก่เพื่อนบนดอย

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends