project เด็กและเยาวชน

พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง

ปัน BOOKS...ชวนทำบุญการศึกษา! มอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ 20 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก ๆ มีหนังสือที่ดีและมีคุณภาพได้อ่านกัน

Duration 15 ก.ย. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2565 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

55,316 THB

Target

220,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 25%
2 days left จำนวนผู้บริจาค 71

ปัน BOOKS...ชวนทำบุญการศึกษา! มอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับ 20 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือทั่วประเทศ เพื่อให้เด็ก ๆ มีหนังสือที่ดีและมีคุณภาพได้อ่านกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์มีเป้าหมายส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen จึงได้จัดตั้งโครงการ “พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษา และการอ่านเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ด้วยการบริจาคเงินซื้อหนังสือเพื่อมอบให้โรงเรียนด้อยโอกาส และขาดแคลนหนังสือ ทั่วประเทศ

ที่ผ่านมาโครงการได้ส่งมอบหนังสือสู่โรงเรียนไปแล้วกว่า 132 โรงเรียน อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากสำหรับอนาคตที่ดีให้แก่พวกเขา และจากวิกฤติโควิดส่งผลให้เด็ก ๆ สูญเสียโอกาสการเรียนรู้ (Learning Loss) อย่างมาก โดยเฉพาะในโรงเรียนด้อยโอกาส นานมีบุ๊คส์ร่วมกับเทใจ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ด้วยการมอบหนังสือใหม่ หนังสือดีที่เหมาะกับวัย เป็นการเสริมสร้างภูมิความรู้ สติปัญญา ช่วยให้นักเรียนมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต โดยหนังสือที่โรงเรียนจะได้มีมูลค่ากว่า 13,000 บาท ต่อโรง 

เป้าหมาย ภายในธันวาคม2565 นี้ตั้งใจบริจาคให้ 20 โรงเรียน 

ประโยชน์ของโครงการ :

  1. นักเรียนได้อ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัย เช่น หนังสือนิทานภาพสองภาษา หนังสือการ์ตูนความรู้ หนังสือเสริมความรู้ หนังสือวรรณกรรมเยาวชน ฯลฯ เป็นการเปิดโลกจินตนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ๆ
  2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการอ่านและค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. โครงการะคัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัยและควรเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
  2. จัดส่งหนังสือไปให้โรงเรียนโดยตรง ประสานงานผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อกระจายโอกาสการอ่านอย่างทั่วถึง  
  3. ติดตามผลลัพท์ของแต่ละโรงเรียนเพื่อรายงานให้ทราบ

ผู้รับผิดชอบโครงการ


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าหนังสือ (100เล่ม) เฉลี่ยโรงเรียนละ 10,000 บาท 20 โรงเรียน 200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
200,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
20,000.00

ยอดระดมทุน
220,000.00

Donate to
พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง

Amount

Donations to the project monthly will help support continuous work

Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends