project เด็กและเยาวชน

สร้างรั้วโรงเรียนและทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย

ค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมพลนักศึกษาไปสร้างรั้วโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย และทาสีอาคารเรียนที่มีความทรุดโทรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและยังทำให้ครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกภายในโรงเรียนได้ง่าย จึงอยากช่วยทุกท่านมาร่วมสนับสนุนค่าอุปกรณ์ทำรั้วและทาสี

Duration 08 ต.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย)

Current donation amount

304 THB

Target

41,052 THB
ดำเนินการไปแล้ว 1%
33 days left จำนวนผู้บริจาค 4

ค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ชุมนุมเพื่อนโดมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมพลนักศึกษาไปสร้างรั้วโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย และทาสีอาคารเรียนที่มีความทรุดโทรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและยังทำให้ครูสามารถดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกภายในโรงเรียนได้ง่าย จึงอยากช่วยทุกท่านมาร่วมสนับสนุนค่าอุปกรณ์ทำรั้วและทาสี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ค่ายเพื่อนดอยพัฒนา ชุมนุม เพื่อนโดมสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นชุมนุมที่ทำกิจกรรมรวมกันระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาไม่พิการ  พวกเราเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิตแก่นักเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่เหมาะสม เป็นการพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชน

กิจกรรมที่จะเข้าไปพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย

1.มอบความรู้และมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็กๆ ที่โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย


2.สร้างรั้วโรงเรียนและปรับปรุงอาคารเรียนใหม่เพื่อให้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่นักเรียน


3.กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนให้นักศึกษาพิการและนักศึกษาไม่พิการได้เรียนรู้

4.กิจกรรมสานสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนนักศึกษาทั้งนักศึกษาพิการและไม่พิการ


กิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 31 ธันวาคม 2565 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ผู้รับผิดชอบโครงการคิดและวางรูปแบบโครงการ

2.ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการเข้าที่ประชุม

3.ส่งโครงการเพื่อรออนุมัติโครงการ

4.ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกในชุมนุมร่วมกันวางแผนการดำเนินโครงการ

5.สมาชิกที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายเริ่มดำเนินการโดยใช้หลักการการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ

6.ระดมทุนการจัดทำค่าย และการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน

7.ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกในชุมนุมร่วมกันดำเนินการและแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินการ

8.ผู้เข้าร่วมค่ายประเมินผลการดำเนินโครงการ

9.ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปโครงการจากการสังเกตและแบบสอบถาม

ติดตามการดำเนินงานได้ที่ : https://www.facebook.com/Doifriends

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะทำงาน (บางส่วน)

น.ส.สโรชา ชินอานต์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ประธานค่าย)

นยา ศราดนย์ สอนการ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (จัดหาทุน)

น.ส.ปนัดดา ธรรมวงค์การ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (เหรัญญิก)

น.ส.สิธารา น่วมศิริ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (ประชาสัมพันธ์)

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ไม้ ขนาด 2 เมตร 230 ชิ้น 14,720.00
2 ไม้ ขนาด 3 เมตร 10 1,600.00
3 หินทรายละเอียด 3 ลูก 4,500.00
4 ตะปู - 1,000.00
5 อิฐบล็อก 150 2,100.00
6 ปูนฉาบ 7 ลูก 2,000.00
7 ปูนก่อ 6 ลูก 1,600.00
8 ปูนถม 12 ลูก 4,800.00
9 ค่าขนส่งจากข้างล่าง - 5,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
37,320.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
3,732.00

ยอดระดมทุน
41,052.00

Donate to
สร้างรั้วโรงเรียนและทาสีอาคารเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends