project อื่นๆ

พ่อบ้านแม่บ้านพลังบวก

“พ่อบ้าน-แม่บ้าน” คือ ส่วนสำคัญที่ดูแลเด็กๆ ในสถานพินิจจนถึงวันที่พวกเขาถูกปล่อยตัว แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขายังขาดประสบการณ์และขาดทักษะในการสื่อสารเชิงบวกเพื่อรับมือและดูแลเด็กๆ เหล่านี้ ที่ในวันหนึ่งพวกเขาจะได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมอีกครั้ง เพราะด้วยงบประมาณที่จำกัดของรัฐ และงบส่วนใหญ่มุ่งไปที่การพัฒนาเด็กและเป็นการเรียนรู้จากคู่มือเพียงเท่านั้น เราจึงอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพ่อบ้าน-แม่บ้านที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานให้มีพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่อบ้าน-แม่บ้านด้วยกัน ในการจัดอบรมให้กับพ่อบ้าน 120 คน ซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อให้พวกเขามีพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ และได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยพ่อบ้าน-แม่บ้าน 1 คน จะต้องดูแลเด็กถึง 50 คน ดังนั้นทุกการบริจาคเงิน 3,750 บาทของคุณ จะสามารถช่วยพ่อบ้าน-แม่บ้าน 1 คน ให้ได้เรียนรู้และปรับวิธีการสื่อสารในการดูแลเด็กๆ ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

Duration 15 พ.ย. 2565 ถึง 15 พ.ค. 2566 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

100,760 THB

Target

495,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 20%
38 days left จำนวนผู้บริจาค 14

“พ่อบ้าน-แม่บ้าน” คือ ส่วนสำคัญที่ดูแลเด็กๆ ในสถานพินิจจนวันที่พวกเขาถูกปล่อยตัว แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขายังขาดประสบการณ์และขาดทักษะในการสื่อสารเชิงบวกเพื่อรับมือและดูแลเด็กๆ ที่ในวันหนึ่งพวกเขาจะได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนสังคมอีกครั้ง ด้วยงบประมาณที่จำกัดของรัฐ และงบส่วนใหญ่มุ่งไปที่การพัฒนาเด็กและเป็นการเรียนรู้จากคู่มือ เราอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพ่อบ้าน-แม่บ้านที่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานและพื้นที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่อบ้าน-แม่บ้านด้วยกัน ในการจัดอบรมให้กับพ่อบ้าน 120 คน ได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อให้เขามีพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติจริง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“พ่อบ้าน-แม่บ้าน” เป็นส่วนสำคัญที่ดูแลเด็กๆ ในสถานพินิจจนวันที่พวกเขาถูกปล่อยตัว ในขณะที่พ่อบ้าน-แม่บ้านจำนวนมากยังขาดประสบการณ์และขาดทักษะในการสื่อสารเชิงบวก เช่น การใช้คำพูดและการกระทำที่รุนแรงกับเด็กเหล่านี้

คำถาม คือ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น?! ถ้าวันหนึ่งเด็กที่ถูกแวดล้อมด้วยความรุนแรงจะได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมอีกครั้ง

ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพ่อบ้าน-แม่บ้าน แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดของรัฐ และงบส่วนใหญ่มุ่งไปที่การพัฒนาเด็กและเป็นการเรียนรู้จากคู่มือ เราจึงอยากเชิญชวนให้คุณ ร่วมระดมทุนกับโครงการพ่อบ้านแม่บ้านพลังบวก ในการจัดอบรมให้กับพ่อบ้าน 120 คน ทั่วประเทศได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารเชิงบวก ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อให้เขามีพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติจริง เพราะกระบวนการการเรียนรู้นี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้พ่อบ้านแม่บ้าน ทำงานง่ายขึ้น หากพ่อบ้านแม่บ้านมีทักษะความรู้ที่พร้อม

สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของพ่อบ้านในการดูแลเด็กมากกว่า 6,000 คน ได้ดีขึ้น เพราะถ้าพวกเขาอยู่ใกล้ชิดกับเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และการให้โอกาส เด็กๆ ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติอีกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการเข้าถึงพ่อบ้านทั่วประเทศจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบ online group sharing โดยมีกระบวนกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารเชิงบวก ช่วยนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) และโปรแกรมไลน์ (Line) ที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริงและมีการติดตามผลเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการให้พ่อบ้านแม่บ้านที่ผ่านการอบรมแล้ว ได้กลับมาเป็นอาสาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และคำแนะนำ กับคนอื่นๆต่อไป 

โดยโครงการนี้จะเป็นการนำร่อง เพื่อสร้างสถานพินิจต้นแบบ และพ่อบ้านแม่บ้านพลังบวก ที่จะไปช่วยส่งต่อและขยายผลสู่พ่อบ้านแม่บ้านที่ดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจทั่วประเทศ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.พูดคุย ประสานงานกับทางกรมพินิจ และสถานพินิจที่สนใจเข้าร่วม ในการประชาสัมพันธ์ รับสมัครพ่อบ้านแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ในสถานฯ

2.เตรียมความพร้อมทีมผู้สอน และกำหนดวันในการเรียนรู้ร่วมกัน

3.เปิดกลุ่มเรียนรู้ทั้ง 2 รอบ ผ่านระบบ zoom  รอบละ 60 คน แบ่งกลุ่มย่อยละ 5-6 คน รองรับผู้เรียนทั้งสิ้น จำนวน 120 คน

4.ติดตามผลผู้เรียน และถอดบทเรียนร่วมกัน

5.พัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพให้เป็น พ่อบ้านแม่บ้านอาสา

6.สรุปผลประเมินโครงการ และแนวทางการขยายผลสู่พ่อบ้านแม่บ้านที่ดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจทั่วประเทศ

7.นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ผ่านคลิปวิดีโอผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงของพ่อบ้านแม่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ดำเนินโครงการโดย  บริษัททูลมอโร จำกัด 

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 จัดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ตลอดหลักสูตร 7 ครั้ง สำหรับเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารเชิงบวกและการสร้างวินัยเชิงบวก ให้กับพ่อบ้านแม่บ้าน เพื่อใช้ในการดูแลเด็กในสถานพินิจ ค่าใช้จ่ายคนละ 3,750 บาท 120 450,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
450,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
45,000.00

ยอดระดมทุน
495,000.00

Donate to
พ่อบ้านแม่บ้านพลังบวก

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends