project Covid-19 เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

ร่วมส่งพลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ฝ่าวิกฤติโควิค-19 ช่วยหาอุปกรณ์ให้ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์

ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19

Duration 06 ส.ค. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

80,455 THB

Target

343,200 THB
ดำเนินการไปแล้ว 23%
15 days left จำนวนผู้บริจาค 101

ระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ตามปกติในช่วงวิกฤตโควิด-19

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผู้พิทักษ์ป่า หนึ่งในผู้ปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่ทำงานแทบไม่มีวันหยุด แม้ในยามการระบาดของโควิด-19 ยามที่หลายหน่วยงานอาจต้อง Work from home แต่สำหรับผู้พิทักษ์ป่า พวกเขายังต้องออกลาดตระเวน เฝ้าระวังภัยคุกคามจากคนที่จ้องจะอาศัยช่วงเวลานาทีทองที่โควิดระบาด ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์-ตัดไม้ แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศ หรือแม้แต่ลักลอบนำแรงงานต่างชาติผ่านแดนตามช่องทางธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นการนำไปสู่การระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้นจนมิอาจควบคุมได้ การลาดตระเวนโดยเฉพาะบริเวณชายแดนจึงต้องกระทำอย่างเข้มแข็งมากขึ้นในช่วงเวลานี้ หากแต่เมื่อเขาทำหน้าที่พิทักษ์ไพร ใจก็ห่วงครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะลูก ๆ ที่ยามนี้ต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ต้องหยุดอยู่บ้านและเรียนออนไลน์ อุปกรณ์ การเรียนออนไลน์ ซึ่งได้แก่ แท๊บเล็ต และมือถือ กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็ก ๆ ลูกป่าไม้ จะดีแค่ไหนหากพี่ ๆ ลุง ป้า น้า อา ในเมือง ช่วยกันแบ่งปันให้เด็ก ๆ ลูกของผู้พิทักษ์ป่า ได้มีอุปกรณ์ใช้ในการเรียนออนไลน์

ทั้งนี้จากการสำรวจมีผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ต้องการ  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้กับลูกๆ เบื้องต้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 153 ราย ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ที่มีรายได้น้อย เงินเดือน 9,000 – 15,000 บาท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการลาดตระเวนหรือทำงาน ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่ามาไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนเสี่ยงภัย พื้นที่ป่าห่างไกลทุรกันดาร มีบุตรอยู่ในวัยเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ แต่มีความขัดสนในการหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ลูกมีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และมีความประพฤติที่ดี โดยมีคำรับรองความประพฤติจากคุณครูผู้ดูแล ฯลฯ เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งเป้นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ลดภาระและความกังวลเกี่ยวกับครอบครัว สามารถมีกำลังใจในการลาดตระเวนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าไว้ให้คนไทยต่อไป อย่งมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สำรวจผู้พิทักษ์ป่าที่ทำงานในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19 ลูกต้องหยุดอยู่บ้านและเรียนออนไลน์ แต่ขัดสนเรื่องอุปกรณ์ไม่สามารถจัดหาเองได้เนื่องจากมีรายได้น้อย เก็บข้อมูลต่าง ๆ เก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้งผู้ปกครองและเด็ก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (เก็บข้อมูลก่อนเขียนโครงการแล้ว เบื้องต้นพบมี 153 รายที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ)
2. ประชาสัมพันธ์ และระดมทุนสนับสนุนโครงการ
3. จัดหาแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์ และการศึกษาค้นคว้าผ่านโลกอินเตอร์เน็ต
4. ส่งมอบแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดที่ผู้พิทักษ์ป่าทำงานอยู่ 
5. ติดตามการเรียนออนไลน์ของเด็ก ๆ และผลการเรียนในเทอมถัดไป
6. จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น  คุณดารณีนุช ปสุตนาวิน และกลุ่มกลุ่มศิลปิน ดารา นักแสดง  ที่เคยร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่า
ชมรมด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าต่าง ๆ 
หน่วยงานภาคสนามในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 201 แห่ง 

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าจัดซื้อแท็บเล็ต ที่สามารถใส่ซิมได้ ราคาประหยัด (เครื่องละ ไม่เกิน 4,500 บาท) 60 เครื่อง 270,000.00
2 ค่าซิมการ์ดและ ค่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต เครื่องละ 600 บาท 60 ชุด 36,000.00
3 ค่าจัดส่งพัสดุ ค่ากล่องและวัสดุห่อหุ้ม (กล่องละ 100 บาท) 60 กล่อง 6,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
312,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
31,200.00

ยอดระดมทุน
343,200.00

Donate to
ร่วมส่งพลังใจให้ผู้พิทักษ์ป่า ฝ่าวิกฤติโควิค-19 ช่วยหาอุปกรณ์ให้ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่าได้เข้าถึงการเรียนออนไลน์

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends