project เด็กและเยาวชน

Champions for 1,000 Kids

จุดเริ่มต้นการเรียนสำหรับเด็กทุกคน เริ่มต้นจากจุดเดียวกันที่ ป. 1 แต่ปลายทางของเด็กจากครอบครัวยากจน มีโอกาสจบม.ปลาย เพียง 38% ร่วมกันส่งน้องเรียนต่อ ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ 1,000 คนทั่วประเทศ ทุนละ 7,000 บาท / ปี เพื่อให้น้องๆ ได้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

Duration 16 ต.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

1,197,204 THB

Target

7,000,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 17%
33 days left จำนวนผู้บริจาค 184

จุดเริ่มต้นการเรียนสำหรับเด็กทุกคน เริ่มต้นจากจุดเดียวกันที่ ป. 1 แต่ปลายทางของเด็กจากครอบครัวยากจน มีโอกาสจบม.ปลาย เพียง 38% ร่วมกันส่งน้องเรียนต่อ ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ 1,000 คนทั่วประเทศ ทุนละ 7,000 บาท / ปี เพื่อให้น้องๆ ได้ต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากที่สุด และหาทางออกได้ยากที่สุด เพราะขณะที่การศึกษาเป็นเหมือนประตูสู่โอกาสสำหรับเด็กหลายคน ก็ยังมีเด็กอีกกลุ่มที่ขาดโอกาส เนื่องด้วยฐานะที่ยากจนและต้นทุนชีวิตที่น้อยกว่าคนอื่น

ข้อมูลจากรายงานผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ของยูนิเซฟพบว่า  : ค่าเฉลี่ยของเด็กที่จบ ม.ปลาย เท่ากับ 68% แต่เด็กจากครอบครัวยากจน มีโอกาสจบชั้น ม.ปลายเพียง 38% เท่านั้น 

ทั้งที่การจบชั้นม. 6 หรือ ปวช. 3 เป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เด็กควรได้รับ และช่วงที่มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษามากที่สุด จะเป็นในช่วงชั้นม. 3 ขึ้นม. 4 เพราะความยากจนต้องออกมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว "ซึ่งการศึกษาเพียงระดับชั้นป. 6 หรือม. 3 ไม่เพียงพอที่จะทำให้น้องๆ มีอาชีพที่มั่นคง และหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้ "
ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวกระตุ้นปัญหาให้รุนแรงขึ้น เพราะผู้ปกครองตกงานเพิ่มขึ้น โอกาสที่เด็กจะหลุดจากการศึกษายิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามไป เพราะเงินที่มีในครัวเรือนอาจจะเลือกต้องนำมาเลี้ยงปากท้องก่อน

จากข้อมูลบัญชีรายจ่ายการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจัดทำโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบว่า เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจน ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือน หรือ ไม่ถึง 36,000 บาทต่อปี พวกเขาต้องแบกรับรายจ่ายทางการศึกษาคิดเป็น 22% ของรายได้ทั้งหมด หรือประมาณ 7,900 บาทต่อปี 


หากเราเชื่อว่าโอกาสทางศึกษาจะช่วยทำให้เด็กคนหนึ่งมีชีวิตที่ดีขึ้น ทุนการศึกษา 1,000 ทุนจะมีส่วนช่วยให้พวกเขาทำให้ครอบครัวหลุดพ้นความยากจนได้

ร่วมบริจาคเพื่อเป็นการ “ให้” โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาสได้ต่อยอดชีวิต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญ ได้เรียนต่อในระดับชั้นม. 1 - ม. 6 จำนวน 1,000 คน
  2. ทุนการศึกษา 7,000 บาท / คน / ปี จะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนเรียกเก็บ คือ ค่าบำรุงสถานศึกษา นอกจากนั้น ยังมีค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่ากิจกรรม ที่เด็กและครอบครัวต้องรับผิดชอบเองตลอดระยะเวลา 1 ปี
  3. ติดตามผลการเรียนทุกภาคเรียน และมีการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ขอทุนกับ กสศ. เพื่อป้องกันการรับทุนซ้ำซ้อน
  4. ดูแล ประคับประคอง และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ผ่านกิจกรรมพัฒนานักเรียนทุน เช่น ยุวพัฒน์สาร พี่เลี้ยงอาสา live กับอดีตนักเรียนทุน การโทรพูดคุย ฯลฯ

*ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนในความดูแล 6,574 คน (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565)

***ตั้งแต่ก่อตั้งมีนักเรียนทุนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 6 หรือเทียบเท่าไปแล้วจำนวน 9,132 คน

*ผู้บริจาคตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 65 จะได้รับ "หนังสือ 30 ปี จากวันนั้นถึงวันนี้" พร้อม "collection สติกเกอร์เทใจ" สุดพิเศษ

**ของที่ระลึกจำนวนจำกัดเพียง 500 ชุด


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300 ก่อตั้งเมื่อปี 2536 มุ่งเน้นในการสร้างโอกาสและพัฒนาแก่เยาวชนขาดโอกาสในประเทศไทย  ด้วยความร่วมมือและความช่วยเหลือจากองค์กร/บุคคลทั่วไป


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษาสายสามัญ 7,000 บาท/ คน / ปี ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา อาทิ ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่ากิจกรรม ค่าเดินทาง ฯลฯ 1,000 7,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 %

Donate to
Champions for 1,000 Kids

Amount

คุณได้สิทธิ์รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์ คุณต้องการรับหรือไม่

Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends