project เด็กและเยาวชน

สานฝันด้านดนตรีให้เด็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

จัดหาเครื่องดนตรีของโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ อาทิ กลองใหญ่ กลองสแนร์ เบลไลล่า เมโลเดียน ไม้คฑา กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมตามที่สนใจ และกิจกรรมชักนำนักเรียนได้ใช้เวลาว่าง

Duration 4 เดือน Area โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

Current donation amount

32,622 THB

Target

49,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 66%
60 days left จำนวนผู้บริจาค 25

โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณเป็นโรงเรียนขยายโอกาส สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทชานเมือง

มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน มีความขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ด้านดนตรีเพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกได้ใช้ และด้วยสภาพที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นยากจน นักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 ขาดความพร้อมทั้งด้าน การเลี้ยงดูและรายได้ของครอบครัว มีข้อจำกัดด้านการระดมเงินทุนในการจัดซื้อจัดหาเครื่องดนตรี

โครงการจัดหาเครื่องดนตรีของโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมนุมดนตรี และกีฬา ประกอบด้วยกลองใหญ่ กลองสแนร์ เบลไลล่า เมโลเดียน ไม้คฑา กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส โดยกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกชุมนุมดนตรีและกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน


เจริญชัย จันดีดา ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณเล่าว่า

"ผมเคยอ่านบทความว่า ดนตรีมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมองในวัยเด็ก กิจกรรมดนตรี จะสร้างอุปนิสัยที่ดี เสริมสร้างสมาธิ มีระเบียบวินัย มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาจิตใจ อารมณ์ สุนทรียภาพและสังคม เป็นกิจกรรมที่ได้มีส่วนร่วมในสังคม เป็นสื่อเข้าถึงชุมชน ตามโอกาสงานบุญและงานประเพณีต่างๆ เกิดความยั่งยืนในกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะ ที่สามารถต่อยอดเพื่อหาเลี้ยงชีพได้อันเป็นประการสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปครับ"

การดำเนินงานโครงการได้รับความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือ นักเรียนที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมตามที่สนใจ เพื่อเป็นกิจกรรมชักนำนักเรียนได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นตัวเลือกสำหรับนักเรียนที่ไม่โดดเด่นด้านวิชาการ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ ทำให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียะ มีสมาธิในการเรียนรู้ด้านอื่นๆ เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี เป็นแนวทางหนึ่ง ที่ทำให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดได้

ตัวอย่างกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
  2. แต่งตั้งคณะทำงาน/วิทยากร
  3. รับสมัคร/จัดกลุ่มนักเรียน
  4. ดำเนินการฝึก/เรียน
  5. ประเมินโครงการ/สรุป/รายงานผล

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน https://watmaipsw.thai.ac/home/

Facebook ร.ร.วัดใหม่พรหมสุวรรณ ปราจีนบุรี


ประโยชน์ของโครงการ

  1. นักเรียนมีความชื่นชมกิจกรรมด้านดนตรี ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจตนเอง
  2. โรงเรียนมีเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการฝึกนักเรียน
  3. นักเรียนมีสมรรถนะด้านดนตรี อย่างน้อย 1 ชนิด
  4. โรงเรียนมีวงเมโลเดียน และวงดนตรีสากล (สตริง) ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
  5. นักเรียนเกิดความสามัคคี รับผิดชอบ มีระเบียบ และการเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี (๖) นักเรียนมีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกล ยาเสพติด

สมาชิกภายในทีม

นักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณทุกคน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณทุกคน

เจ้าของโครงการ

ไม่มีข้อมูล

Budget plan


tr>tr>tr>
รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.เมโลเดียน Wisdom 32 คีย์ พร้อมกล่องอย่างดี84,500
2.เบลไลล่า 29 คีย์ พร้อมสายสะพายและไม้ตี48,000
3.กลองสแนร์ MD601 14 นิ้ว 6 หลัก เกลียวสั้น69,600
4.กลองเทนเนอร์ TD600 14x12 นิ้ว พร้อมสายสะพายและไม้ตี11,600
5.ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว พร้อมหู 1 ชุด11,400
6.ฉาบเดินแถว 14 นิ้ว พร้อมหู 1 ชุด ไม้คฑา 1400
7.กีต้าร์ไฟฟ้าพร้อมแอมป์ (กีต้าร์แพ็ค)15,000
8.เบสไฟฟ้าพร้อมแอมป์ (กีเบสแพ็ค)16,500
9.กลองชุดยี่ห้อ XT,UFO18,000

10.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)


4,500

รวม


49,500


Donate to
สานฝันด้านดนตรีให้เด็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends