project เด็กและเยาวชน

มื้อกลางวันอิ่มท้องสมองสดใส....เพื่อเด็กชายขอบ

ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงาเปิดทำการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบกลุ่มลูกหลานแรงงานเคลื่อนย้ายในภาคเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเปิดระดมทุนค่าอาหารและนมเฉลี่ยวันละ 31 บาทต่อวันเพื่อให้เด็กนักเรียน 168 คนตลอดปีการศึกษา เพราะศูนย์ฯไม่ได้งบประมาณอุดหนุดใด ๆ

Duration 01 เม.ย. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 Area ระบุพื้นที่: ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา)

Current donation amount

300,430 THB

Target

1,203,048 THB
ดำเนินการไปแล้ว 25%
209 days left จำนวนผู้บริจาค 549

ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงาเปิดทำการเรียนการสอนแก่เด็กชายขอบกลุ่มลูกหลานแรงงานเคลื่อนย้ายในภาคเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเปิดระดมทุนค่าอาหารและนมเฉลี่ยวันละ 31 บาทต่อวันเพื่อให้เด็กนักเรียน 168 คนตลอดปีการศึกษา เพราะศูนย์ฯไม่ได้งบประมาณอุดหนุดใด ๆ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

อาหารกลางวันที่โรงเรียน อาจเป็นหนึ่งมื้อของวัน ที่เป็นโอกาสในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยและครบหมู่ เพื่อการเจริญเติบโตให้มีพัฒนาการที่สมวัย

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อปวงชน หรือ Education for All มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายใต้มติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 เรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิได้รับสิทธิ ประโยชน์ตามควรแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) การสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด 

(3) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 

ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์การเรียน ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 เด็กนักเรียน ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ตาม พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 มาตรา 14 และมาตรา 61 คือ ไม่ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากรัฐและไม่ได้ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  

ประเด็นที่ 2 กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2555 ข้อ 13 ระบุว่า “ศูนย์การเรียนอาจได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอื่นสำหรับการจัดการศึกษาได้” ทั้งนี้คำว่า “อาจ” ขัดแย้งกับ มาตรา 14 และมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติการศึกษา อาจส่งผลต่อการตีความทางกฎหมาย ทำให้ศูนย์การเรียนไม่ได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาและสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาจากภาครัฐ  

ประเด็นที่ 3 ปัจจุบันภาครัฐไม่ได้มีการแจกแจงงบประมาณการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างชัดเจน และไม่มีหน่วยงานโดยตรงที่รับผิดชอบการศึกษานอกระบบ ที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายการศึกษาทางเลือกได้มีการร่างข้อเสนอให้ภาครัฐตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลและสนับสนุนงบประมาณรายหัวให้กับเด็กในศูนย์การเรียน แต่กระบวนการยังล่าช้า และยังไม่มีการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ในปัจจุบันศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยายังไม่ได้รับการสนับสนุนอาหาร นม จากรัฐ และได้รับการสนับจากภาคประชาสังคมเป็นหลัก

กิจกรรมดังกล่าวแก้ไขปัญหาอะไรได้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้านใด และสามารถต่อยอดโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร

เด็กนักเรียนจำนวน 168 คน สามารถเข้าถึงอาหาร และนมตามหลักโภชนาการ ทำให้มีพัฒนาการที่สมวัย แก้ปัญหาด้านการเข้าถึงโภชนาการที่ถูกต้องสมวัย และอนาคตเด็กนักเรียนจะได้ขยายผลสู่การผลิตวัตถุดิบเอง ซึ่งปฎิเสธไม่ได้ว่านักเรียนเหล่านี้ ในอนาคตก็จะกลายเป็นพลเมืองที่อยู่ในสังคมของเรา และกลายเป็นอนาคตของประเทศ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

จัดบริการอาหารกลางวันและนมให้นักเรียน 168 คน เปิดทำการเรียนการสอนจำนวน 210 วัน ใน 1 ปีการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิกระจกเงา


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 210 วัน วันละ 21 บาท ต่อคน 168 คน 740,880.00
2 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) จำนวน 210 วัน วันละ 21 บาท ต่อคน 168 คน 352,800.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,093,680.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
109,368.00

ยอดระดมทุน
1,203,048.00

Donate to
มื้อกลางวันอิ่มท้องสมองสดใส....เพื่อเด็กชายขอบ

Amount

Donations to the project monthly will help support continuous work

Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends