project เด็กและเยาวชน

ทุนลูกเหรียงให้เด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2564

มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2564 ให้น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี)

Current donation amount

1,591,074 THB

Target

2,265,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 70%
40 days left จำนวนผู้บริจาค 74

การสูญเสียมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กอย่างมาก เด็กๆ มีชีวิตอยู่อย่างหวาดกลัว ต้องหยุดเรียนหนังสือ ในใจเต็มไปด้วยความแค้นที่เมื่อเติบโตขึ้นมีความเสี่ยง ถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการก่อความรุนแรงอย่างไม่รู้จบ เด็กเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยา ด้วยปัญหานี้ทางกลุ่มลูกเหรียง จึงพัฒนาและสร้างกลไกในการฟื้นฟูเยียวยา ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมากว่า 14 ปี เพื่อให้เด็กกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพต่อไป

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จึงสนับสนุนเด็กๆ แบบองค์รวม ให้โอกาสทางการศึกษา เยียวยาจิตใจ และสร้างรากฐานอนาคตการทำงาน โดยการให้ทุนการศึกษาควบคู่ไปกับระบบที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ

  • ทุนการศึกษา
    ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายจำเป็นสำหรับการเรียนหนึ่งปีการศึกษา
  • ระบบที่ปรึกษา
    มีพี่เลี้ยงประจำบ้านลูกเหรียงเพื่อเป็นที่ปรึกษาเรื่องการเรียน การเยียวยาจิตใจ และการใช้ชีวิตให้เด็กๆ
  • แนะแนวอาชีพ
    ค่ายวางแผนชีวิตและแนะแนวอาชีพ เพื่อปูทางให้น้องๆ เชื่อมการศึกษาสู่โอกาสงาน

เป้าหมายของโครงการ

สำหรับปีการศึกษา 2564 มีเด็กและเยาวชนที่ต้องการทุน จำนวน 73 คน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา จำนวน 13 คน
ทุนการศึกษา 22,000 บาท/คน/ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 คน
ทุนการศึกษา 28,000 บาท/คน/ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 คน
ทุนการศึกษา 33,000 บาท/คน/ปี

ระดับอุดมศึกษา จำนวน 32 คน
ทุนการศึกษา 35,000 บาท/คน/ปี

เจ้าของโครงการ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวน (คน)จำนวนเงิน (บาท)
ระดับประถมศึกษา
ทุนการศึกษา 22,000 บาท/คน/ปี
13286,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุนการศึกษา 28,000 บาท/คน/ปี
13364,000
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนการศึกษา 33,000 บาท/คน/ปี
15495,000
ระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษา 35,000 บาท/คน/ปี
321,120,000
รวม732,265,000

งบประมาณดังกล่าวได้รวมค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10% เรียบร้อยแล้ว
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า) 

Donate to
ทุนลูกเหรียงให้เด็ก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2564

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends