project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

Little miracles ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู

จัดซื้อเตียงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์เทคโนโลยีขั้นสูง ให้ผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตเป็นผู้เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน(ICU) ที่ต้องได้รับการเฝ้าระวัง การรักษาดูแลอย่างใกล้ชิด และช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต

Duration 6 เดือน Area สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร

Current donation amount

158,067 THB

Target

1,100,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 14%
135 days left จำนวนผู้บริจาค 336

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (หรือคนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อโรงพยาบาลเด็ก) เป็นสถานพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษาเฉพาะผู้ป่วยเด็ก มีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยปีละ 400,000 ราย/ปี ผู้ป่วยในปีละ 18,000 ราย/ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกพิการ เป็นต้น

ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการส่วนใหญ่มีฐานะยากจนกว่าร้อยละ 80 และเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศกว่าร้อยละ 90 เนื่องจาก จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเด็ก จึงเป็นเสมือนจุดสุดท้ายในการให้การรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อนในผู้ป่วยเด็กไทย

ในจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ มีจำนวนผู้ป่วยเด็กป่วยในระยะวิกฤต ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและใกล้ชิดจากแพทย์พยาบาลและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลเด็ก มีเตียงผู้ป่วยจำนวน 452 เตียง ในจำนวนนี้ต้องแบ่งเป็นเตียง ICU สำหรับดูแลเด็กวัย 1 เดือน –15 ปี อีก 15-20% หรือคิดเป็น 68-90 เตียง

เตียง ICU สำหรับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน ที่มีเพียง 38 เตียงในปัจจุบัน จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ การขาดแคลนเตียงผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุปกรณ์ในห้องฉุกเฉิน อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และชุดศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ ทำให้ผู้ป่วยเด็กหลายรายขาดโอกาสกลับมามีสุขภาพแข็งแรง เติบโตเป็นอนาคตของชาติ แม้ว่าสถาบันฯ จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

โครงการ Little miracles ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู คือโครงการระดมทุนเพื่อมอบโอกาสแห่งความเป็นไปได้ ให้เด็กไทยมีอนาคตที่แข็งแรง พร้อมสร้างปาฏิหาริย์ให้กับโลกนี้ได้ต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเตียง ICU และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง สำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤต เพื่อให้ผู้ป่วยทุกรายมีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและทันท่วงทีเพราะทุกชีวิตมีความหมาย ไม่ว่าจะยากดีมีจน ทุกวินาทีวิกฤต คือโอกาสแห่งปาฏิหาริย์ที่อาจช่วยต่อลมหายใจให้เด็กน้อยกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง โดยสถาบันฯ จะสามารถขยายจำนวนเตียง ICU ได้อีก 24 เตียง รวมเป็นจำนวนเตียงICU ทั้งหมด 62 เตียง

บริจาคเงิน ตั้งแต่ 1,500-2,999 บาท จะได้รับสินค้าที่ระลึกจากมูลนิธิฯไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)
1.จัดซื้อเตียงและครุภัณฑ์การแพทย์ขยายเตียงไอซียูเด็ก ยูนิตละ 500,000 บาท2 ยูนิต1,000,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

100,000


1,100,000


Donate to
Little miracles ปาฏิหาริย์เล็กๆ เพื่อผู้ป่วยเด็กไอซียู

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends