project ผู้พิการและผู้ป่วย

เด็กพิการเรียนไหนดี 2567

สนับสนุนทุนจัดงานมหกรรมการศึกษาสำหรับเด็กพิการแห่งเดียวของประเทศ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและเทียบเท่า ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเราเชื่อว่าการเข้าถึงการศึกษาที่ดี ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการ

Duration 07 พ.ย. 2566 ถึง 22 พ.ย. 2566 Area ระบุพื้นที่: อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ดินแดง (หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่)

Current donation amount

34,129 THB

Target

299,750 THB
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 76

สำเร็จแล้ว

สนับสนุนทุนจัดงานมหกรรมการศึกษาสำหรับเด็กพิการแห่งเดียวของประเทศ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและเทียบเท่า ที่กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเราเชื่อว่าการเข้าถึงการศึกษาที่ดี ควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา


จากสถิติรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยของสำนักบริหารการศึกษา พบว่า จากจำนวนคนพิการทั้งหมด 2,180,178 คน พบว่า คนพิการ ได้รับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา ประมาณ 70,000 คน แต่กลับลดลงในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีเพียงประมาณ 20,000 คน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนพิการประมาณ 3,000 คน และระดับปริญญาตรีที่มีคนพิการศึกษาเพียงประมาณ 500 คน ซึ่งจากสถิติดังกล่าวพบว่าว่าคนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ด้วยปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิดความเสียเปรียบในการประกอบอาชีพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการไม่เรียนต่อของเด็กพิการนั้นเกิดจากหลายปัจจัยทั้งตัวเด็กเองและสถานศึกษา

โครงการเด็กพิการเรียนไหนดีเลือกที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและความอยากเรียนให้เกิดขึ้นแก่เด็กพิการ ทั้งในการสนับสนุนทุนการศึกษา และให้ข้อมูลการศึกษาต่อแก่เด็กพิการ ผู้ปกครอง และคุณครู


แผนการจัดงาน

กรุงเทพ       : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

เชียงใหม่     : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างการจัดงานปี 2566


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กพิการเรียนไหนดีผ่านของทาง Social Network

2.ติดต่อเชิญเครือข่ายโรงเรียนมัธยมทั้งโรงเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะความพิการจากทั่วประประเทศ ทุกสังกัด

3.เชิญมหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวะ และภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา มาออกบูธ

4.ติดต่อประสานสถานที่จัดงาน

5.วางแผนประชาสัมพันธ์ Pre-event

6.ติดต่อวิทยากร ทีมอาสา Workshop เพื่อวางแผนการทำงานการจัดเตรียมเนื้อหาภายในงาน

7.ติดต่อรุ่นพี่พิการมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในกิจกรรม

8.จัดเตรียมสถานที่ก่อนเริ่มงาน

9.จัดงานเด็กพิการเรียนไหนดี

10.ประชาสัมพันธ์งาน Post Event ภาพกิจกรรม คลิปวีดิโอสรุป

11.ติดตามผลความคืบหน้าของนักเรียนพิการและมีผู้เกี่ยวข้องหลังจบงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สาวิตรี อริยชัยเดช 
ผู้ดูแลโครงการเด็กพิการเรียนดี

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเช่าสถานที่ 2 ทั้งในกทม.และเชียงใหม่ และอุปกรณ์บางสำหรับจัดงาน 2 จังหวัด 173,500.00
2 ค่าจัดกิจกรรม Workshop 3 กิจกรรม คือ 1.การสร้าง Portfolio, 2.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และ3.รุ่นพี่คนพิการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ กิจกรรมละ 11,000 บาท x 2 พื้นที่ 6 ครั้ง 66,000.00
3 ค่าจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้พิการที่เข้ามาร่วมงาน Accessibilty เช่น ล่ามภาษามือ 2 จังหวัด 33,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
272,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
27,250.00

ยอดระดมทุน
299,750.00