project ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

Khlong Toei Community Waiting Area for COVID patients

Since April 21, 2021, the number of new and confirmed COVID patients in the Khlong Toei Community has reached 50 cases from 926 people tested. The number will rise higher as social distancing is almost impossible. A typical Khlong Toei household can consist of 2-13 people living in cramped quarters with no room to self isolate. To alleviate this issue, the community needs to create a separate Community Waiting Area to prevent further spread of the virus.

Duration 30 April 2021 - 30 June 2021 Area Khlong Toei, Bangkok

Current donation amount

3,577,827 THB

Target

2,000,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 179%
จำนวนผู้บริจาค 4,379

สำเร็จแล้ว

Project updates

โครงการกำลังดำเนินการอยู่ ในขณะที่เคสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3 May 2021

เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โครงการจึงขอขยายงบประมาณจากเดิม และเพื่อความโปร่งใส โครงการจะแจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณตามมาอีกครั้ง   


Read more »
See all project updates

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทำให้มีจำนวนยอดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 50 คน จากการตรวจ 926 คน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดที่มีประชากรอยู่มาก บ้านหนึ่งหลังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ 2-13 คน ไม่มีห้องกั้นในการกักตัวผู้ติดเชื้อหรือผู้เสี่ยงสูง ยิ่งทำให้เกิดผู้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชื้อใช้เวลาในการแพร่นานและไม่แสดงอาการของโรคทันที ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อจึงเกิดการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่ายทำให้เกิดผู้เสี่ยงจำนวนมาก ทำให้จำเป็นต้องมีที่พักผู้ป่วยแยกออกมาจากบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปติดผู้อื่นขณะที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านและในชุมชนที่ค่อนข้างแออัด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

วันอังคารที่ 27 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา สปคม. เข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกที่วัดสะพาน คลองเตย โดยมีผู้ว่า กทม. เข้าไปเยี่ยมและได้สนับสนุนเรื่องการทำสถานที่สำหรับให้ผู้ป่วยมา "พักคอย" ระหว่างรอส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการระบาดในชุมชนและสะดวกในการมารับของรถพยาบาลทางพื้นที่ได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการต่อต้านโควิดชุมชนคลองเตย (คตช.คลองเตย)

มีท่านเจ้าอาวาสวัดสะพานเป็นประธาน มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ

  1. ประชาชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในชุมชน
  2. หน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ ศบส.41 และ 10 สำนักงานเขต พม.
  3. หน่วยสนับสนุนจากภาคนอก ซึ่งมีทีมวิจัย สวสส. จาก สป. กระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักในการประสาน กับทาง สปคม. กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักอนามัยของ กทม. และอื่น ๆ

คตช.คลองเตย ได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการสองหน่วย คือ

  1. ศูนย์ข้อมูลและประสานงาน ที่มีมูลนิธิดวงประทีปและทีมคลองเตยดีจังเป็นผู้ดำเนินการหลัก และ
  2. ศูนย์พักคอยในชุมชน มี พระอาจารย์มานิต วัดสะพาน เป็นผู้อำนวยการศูนย์

ซึ่งศูนย์พักคอยนี้ กำหนดชื่อทางการกันว่า "ศูนย์พักคอยในชุมชนระหว่างรอส่งตัว" (Community Waiting Area: CWA) ซึ่ง นพ.วิรุฬ สวสส. ได้ร่วมเป็นคณะทำงานของศูนย์ร่วมกับพระอาจารย์มานิตและสถาปนิกที่เป็นคนในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบจากกรมควบคุมโรค และทางสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ที่จะไปช่วยให้คำแนะนำในพื้นที่ในวันที่ 29 เม.ย. 64 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

  1. เจ้าอาวาสวัดสะพาน
  2. ศบส.41
  3. 10 สำนักงานเขต พม.
  4. ทีมวิจัย สวสส. จาก สป. กระทรวงสาธารณสุข

โครงการกำลังดำเนินการอยู่ ในขณะที่เคสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3 May 2021

เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โครงการจึงขอขยายงบประมาณจากเดิม และเพื่อความโปร่งใส โครงการจะแจกแจงรายละเอียดการใช้งบประมาณตามมาอีกครั้ง   


Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย เช่น มุ้ง ผ้าห่ม แปลงสีฟัน ยาสีฟัน ขันอาบน้ำ อื่นๆ ชุดละ 1,500 บาท 50 ชุด 75,000.00
2 ค่าอุปกรณ์สำหรับการป้องกัน เช่น เจล แอกอฮอล์ หน้ากาก ชุด PPE เพื่อป้องการทีมงานและอาสาสมัคร) ชุดละ 500 บาท 1000 ชุด 50,000.00
3 ค่าอาหารและน้ำดื่ม 3 มื้อ ของผู้ที่รอส่งตัวและอาสาสมัคร (ประเมินสถานการณ์ไว้ 3 เดือนหรือ 90 วัน) มื้อละ 50 บาท 50 บาทต่อมื้อ 270,000.00
4 ค่าติดตั้งระบบส่วนกลาง เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์พื้นที่การจัดการข้อมูล อุปกรณ์จำเป็นทางเทคโนโลยี 1 ครั้ง 30,000.00
5 ค่าประสานโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน 15,000.00
6 ค่าอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์ประสานงาน เดือนละ 3000 บาท 3 เดือน 9,000.00
7 ค่าเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 2 คน เดือนละ 15,000 บาท 3 เดือน 90,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
539,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
53,900.00

ยอดระดมทุน
592,900.00