project กลุ่มคนเปราะบาง

isolation_facility

5,000 บาท ของท่าน สามารถช่วยผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวังได้กักแยกตัวเองได้ถูกต้อง ครบ 14 วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดหรือชะลอช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคนี้

Duration 3 เดือน (เป้าหมาย 500 คน) Area ไทย

Current donation amount

1,204,511 THB

Target

2,625,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 46%
0 days left จำนวนผู้บริจาค 80
ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการ “ต้นน้ํา” ตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชน เน้นการรองรับกลุ่มผู้เฝ้าสังเกตอาการ อาทิ กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้ไม่จําเป็นต้องมีการรักษา แต่แพทย์ต้อง คุมไว้เพื่อสังเกตอาการใกล้ชิด โดยไม่เปลืองทรัพยากรและเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล เพื่อช่วยตัดตอนการแพร่ของ โรคระบาดนี้ไปพร้อมกับการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อเป็นโมเดลต่อยอดในการขยายผลการ จัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยกให้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป


โครงการต้นแบบนี้เกิดขึ้นได้สําเร็จเป็นแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี และได้ขยายผลไปยังพื้นที่เสี่ยงใน จังหวัดอื่นด้วย อาทิ อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งทําหน้าที่เป็น supporting unit สําคัญของระบบสาธารณสุข ในขั้นตอนการคัดกรองและกักแยก เป็นการผ่อนภาระให้กับโรงพยาบาลตั้งแต่ต้นทาง และช่วยตัดตอนการแพร่ ระบาดสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดั่งกรณีศึกษาการทําศูนย์กักแยกประสบความสําเร็จมาแล้วในหลายประเทศ “ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก” เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่เติมเต็มภาพนโยบายใหญ่ โดยหันมามองถึงการลดความ เหลื่อมล้ําในการเข้าถึงระบบบริการสุขอนามัยที่ดี ให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ตาม หลักการทํางาน 

“กักแยกเร็ว หายได้ไว ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โครงการเราจะดําเนินการช่วงเดือน เมษายน – กันยายน 2563 ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อระดมทุนผ่าน แพลทฟอร์มเทใจในการจัดเตรียมสถานที่ อาหาร และการดูแลให้คําแนะนําที่เหมาะสม สําหรับผู้ถูกกักแยกโดยตั้ง เป้าไว้จํานวน 500 คน โดยสนับสนุนการดําเนินงานสองส่วนหลัก ตามความจําเป็นของแต่ละศูนย์ฯ โดยปัจจุบันมี การดําเนินงานใน 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ ศูนย์ที่พัก อาศัยเพื่อการกักแยก อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีการสนับสนุนของโครงการ ครอบคลุมการดําเนินงานของศูนย์ฯ ใน 2 ส่วนหลักดังนี้

1.การดูแลผู้เข้าพักดังต่อไปนี้

 • อาหารและน้ําดื่ม ที่มีประโยชน์ ตามหลักโภชนาการ วันละ 3 มื้อ
 • เสื้อผ้า 2 ชุด และของใช้ส่วนตัว ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ไม้แขวนเสื้อ ไม้หนีบ กระดาษทิชชู่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าขนหนูผืนเล็ก แป้งทาตัว หวี ผ้าอนามัยสําหรับผู้หญิง
 • อุปกรณ์ทําความสะอาด ได้แก่ น้ํายาล้างจาน ฟองน้ํา กาละมังซักผ้า แปรงซักผ้า ผงซักฟอก ไม้ กวาด ถังผง ไม้ถูพื้น น้ํายาล้างห้องน้ํา ถังขยะแบบเหยียบมีฝาปิด ถุงขยะ
 • ยาสามัญประจําบ้าน ตามความจําเป็น

2.การปรับปรุงสถานที่ให้สามารถรองรับการเป็นศูนย์กักแยกที่มีมาตรฐานและสุขอนามัยที่ดีเช่น

 • การปรับปรุงห้องน้ํา ห้องอาบน้ํา
 • การปรับปรุงพื้นที่ห้องพัก
 • การจัดพื้นที่สําหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
 • การปรับปรุงอื่นๆ ตามที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้คําแนะนํา

ประโยชน์ของโครงการ

 • ช่วยลดภาระโรงพยาบาลในการรับผู้ป่วยกลุ่ม PUI หรือผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง
 • โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรฐานรากที่ไม่สามารถกักแยกตนเองหรือมีพื้นที่ในการเฝ้าระวังสังเกตอาการได้อย่างถูกต้อง
 • ป้องกันไม่ให้ครอบครัวผู้ถูกกักแยกเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19
 • ตัดตอนการแพร่ระบาดในชุมชนได้อย่างแท้จริง
 • ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ช่วงแรกของอาการทำให้โอกาสหายสูงและผ่อนจำนวนเคสหนักให้โรงพยาบาล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะกรรมการและคณะทํางาน ของศูนย์ท่ีพักอาศัยเพื่อการควบคุมไว้สังเกตอาการ


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนจำนวน (บาท)
1.ช่วยเหลือผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง 1คน เพื่อกักกัน 14 วันคนละ 5,000 บาท200 คน1,000,000

2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานท่ี ศูนย์กักแยก

- ปทุมธานี จำนวน 200,000 บาท

- ปัตตานี จำนวน 1,200,000 บาท


1,400,000
3.ค่าใช้จ่ายดําเนินงานส่วนอํานวยการกลาง ได้แก่ ค่าจัดส่ง เอกสารและพัสดุ ค่าหีบห่อ ค่าจัดทําเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน ค่าใช้จ่าย100,000
4.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 5 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gatewayค่าคัดกรองโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อบุคคล)

125,000
รวม

2,625,000


ที่มาของค่าใช้จ่ายของผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวัง 1 คน 5,000 บาท/คน/14 วัน

รายการบาท
1.ค่าอาหารและน้ำดื่ม 3 มื้อต่อวัน : 14 วัน3,000
2.ค่าของใช้ส่วนตัว และอุปกรณ์ในการเข้าพัก 14 วัน1,000
3.ค่าบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์ รวมบุคลากรทางการแพทย์ ผู้จัดการศูนย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 25 คน1,000
รวม5,000


Donate to
isolation_facility

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends