project เด็กและเยาวชน

ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ!! ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี สู้ชีวิตเพราะความยากจนและวิกฤติโควิด-19

สนับสนุนเด็กเรียนเก่ง ที่มีจุดมุ่งหมายกลับไปพัฒนาชุมชน ตกอยู่ในวิกฤติความยากจน วิกฤติโควิด-19 ต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบาก จำนวน 10 คน ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี

Duration 07 พ.ค. 2565 ถึง 31 ก.ค. 2565 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

183,311 THB

Target

684,200 THB
ดำเนินการไปแล้ว 27%
33 days left จำนวนผู้บริจาค 196
จากการสัมภาษณ์เด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กบางคนตัดสินใจยุติการเรียนต่อเพราะต้องออกทำงานเก็บเงิน บางคนเสียสละตนเองเพื่อให้น้องสาวหรือพี่สาวตนได้เรียน บางครอบครัวต้องอาศัยการกู้หนี้นอกระบบกระทั่งถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้บุตรได้เรียน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากสภาวะวิกฤติโควิด-19 มูลนิธิเรดิออนฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบการตกงาน ได้พบปัญหาสำคัญที่ซ่อนอยู่คือ เด็กในครอบครัวได้รับผลกระทบด้านการศึกษาจำนวนมาก จากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 ทำให้ปัญหาความยากจน เกิดภาวะยากจนเฉียบพลันมากขึ้นราว 10% มีจำนวนเด็กในประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการหลุดจากระบบการศึกษาถึง 700,000 กว่าคน จากการสัมภาษณ์เด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กบางคนตัดสินใจยุติการเรียนต่อเพราะต้องออกทำงานเก็บเงิน บางคนเสียสละตนเองเพื่อให้น้องสาวหรือพี่สาวตนได้เรียน บางครอบครัวต้องอาศัยการกู้หนี้นอกระบบกระทั่งถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้บุตรได้เรียน

เราจึงเห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ซ้ำด้วยวิกฤติโควิด-19 ได้พรากคุณภาพชีวิตและอนาคตของเด็กไทยไปอย่างน่าเสียดาย โอกาสที่เด็กจะได้เติบโตและช่วยเหลือผู้อื่น โอกาสสร้างความฝันของเด็ก โอกาสที่ประเทศจะมีบุคลากรที่ช่วยพัฒนาก็ถดถอยด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสนับสนุนให้เด็กที่มีความมุ่งมั่นและเรียนดีได้รับการศึกษาต่อจนจบการศึกษา จึงเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาและเชื่อมต่อชีวิตของเด็กเก่งอีกหลายคนให้ได้ไปต่อจนสำเร็จ รวมถึงการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการสร้างเด็กให้เป็นผู้รับโอกาสและหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้อื่นในสังคมต่อไป 


เราจะเปิดโอกาสให้กับเด็กทั่วประเทศไทย รวมถึงเด็กไร้สัญชาติ ที่มีผลการเรียนดี มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่ออุทิศตนพัฒนาชุมชนและสังคม แต่ประสบปัญหาวิกฤติความยากจนและวิกฤติโควิด-19 ในระดับเสี่ยงสูง ได้ยื่นใบสมัคร ผลการเรียน ผลการทำกิจกรรม ผลการสอบติดมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกทุนการศึกษาตามระบบ โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. ประเภทศึกษาต่อระดับปริญญาตรี : กลุ่มเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีโอกาสศึกษาตลอด 4 ปีการศึกษา
  2. ประเภทช่วงต่อการศึกษาระดับปริญญาตรี : กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อให้มีการศึกษาที่ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

"ครอบครัวหนูมีพี่น้องหลายคน พ่อแม่บอกหนูว่าไม่ต้องหาที่เรียนเพราะจะไม่ส่งเรียน พ่อบอกให้น้องเรียนก่อน ความฝันของหนูคือหนูอยากกลับมาสอนน้องๆที่บ้านให้พูดภาษาไทยชัดๆ ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง จะได้ไม่ต้องอายคนอื่นๆ"
เสียงสัมภาษณ์ด้วยน้ำตาในขณะรับจ้างทำนาของน้องรุจจิรา แซ่เล้ง เกรดเฉลี่ย 3.61
สอบติดคณะคุรุศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชฎัชกำแพงเพชร  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ขั้นเตรียมการ
1.1. ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อแจ้งการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการ และแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
1.2. จัดทีมผู้รับผิดชอบเพื่อรับผิดชอบโครงการเฉพาะกิจ โดยแบ่งเป็นแผนกคัดกรอง แผนกประชาสัมพันธ์ และแผนกติดตามผล 

2. ขั้นดำเนินการ
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยร่วมมือกับฝ่ายแนะแนวโรงเรียน ช่องทางออนไลน์ และมหาวิทยาลัยรัฐ
2.2. เปิดรับใบสมัคร ผ่านช่องทางการสมัครจากเพจมูลนิธิเรดิออนฯ https://www.radion-international.org/hopescholarship/en/ 
2.3. คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติจากใบสมัคร เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้
         - เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ
         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
         - เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
         - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
         - เป็นเด็กวัยเรียนที่มีสภาพความเดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบปัญหาความยากจนและโควิด-19 ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว (กำพร้า พิการ มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ หรือต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้
         - ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินรวมกันไม่เกิน 80,000บาท/ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
         - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ
         - คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2.4. การสัมภาษณ์รอบที่ 1 จากแผนกคัดกรองและตัวแทนคณะกรรมการ เดือนมีนาคม 
2.5. การสัมภาษณ์รอบที่ 2 จากคณะกรรมการมูลนิธิเรดิออนฯ พร้อมผลการตัดสิน เดือนเมษายน 
2.6. แจ้งผลการสมัครและมอบทุนการศึกษา เดือนพฤษภาคม 

3. ขั้นประเมินผลและติดตามผล (แผนกติดตามผล)
3.1. จัดทำสัญญาการรับทุนกับนักเรียนทุน
3.2  ประเมินผู้รับทุนเป็นรายเทอม โดยมีเงื่อนไขในการหมดสิทธิรับทุนการศึกษา ดังนี้
        - มีเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมแต่ละปี การศึกษา ต่ำกว่า 3.25
        - พ้นจากสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
        - กระทำผิดกฎ ระเบียบ วินัย ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และ/หรือได้รับการพิจารณาภาคทัณฑ์
        - ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรปกติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        - เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิฯ เรดิออน เห็นสมควร
3.3  เมื่อผลการเรียนและการพิจารณาความประพฤติผ่านเกณฑ์ ทางมูลนิธิเรดิออนฯ จะมอบทุนการศึกษาในเทอมต่อไป 

*** ทั้งนี้เด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจะร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมกับมูลนิธิเรดิออนฯ ตลอด 4 ปี ร่วมเป็นอาสามัครทำงานร่วมกับมูลนิธิเรดิออนฯ และกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองตามความถนัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มานาทิพย์ ณ เชียงใหม่     เลขานุการผู้บริหาร, ผู้จัดการสถานสงเคราะห์เด็ก มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล 
คัมภีร์ คงสวัสดิ์                 แผนกคัดกรองโครงการ
นนทัช ใจจิต                     แผนกคัดกรองโครงการ
อัจฉรา สุจา                      แผนกคัดกรองโครงการ, แผนกประชาสัมพันธ์โครงการ
วรนุช สถิตวนา                  แผนกติดตามผลโครงการ 


ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี 5 ทุน 400,000.00
2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี 5 ทุน 200,000.00
3 ค่าดำเนินการส่งเอกสาร 400 บาทต่อคน ตลอดเวลา 4 ปี 10 คน 4,000.00
4 เจ้าหน้าที่อาสามัครโครงการภาคสนาม เช่น การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน การคัดกรอกเอกสาร สืบค้นประวัติ การสัมภาษณ์คัดเลือกเบื้องต้น ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 700 บาทต่อวัน รวม 20 วัน 1 คน 14,000.00
5 เจ้าหน้าที่แผนกติดตามผลและประเมินผล 500 บาทต่อครั้ง 8 ครั้ง 4,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
622,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
62,200.00

ยอดระดมทุน
684,200.00

Donate to
ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ!! ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี สู้ชีวิตเพราะความยากจนและวิกฤติโควิด-19

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends