project Covid-19 เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มคนเปราะบาง

HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

ให้ความหวังและความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ให้กับ 70 ครอบครัวที่มีรายได้น้อยในภูเก็ต จากการขาดนักท่องเที่ยว

Duration 15 ก.ย. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565 Area ภูเก็ต

Current donation amount

184,359 THB

Target

693,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 27%
66 days left จำนวนผู้บริจาค 61

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ในประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้จำนวนมหาศาลให้ประเทศไทยในแต่ละปี

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงส่งผลให้มีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ทำให้หลายครอบครัว รวมถึงครอบครัวของเด็กกว่า 80 คนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ได้รับผลกระทบอย่างมาก เช่น ถูกเลิกจ้าง ตกงาน ทำให้หลายๆครอบครัวไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ กล่าวคือ ในจำนวนแปดสิบคนนี้ มีหลายคนที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ คุณตา/คุณยายที่ไม่มีรายได้เลย หรือบ้านของหลายๆครอบครัวกำลังจะถูกยึด แม้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากปัญหาการถูกเลิกจ้างและการขาดรายรับเข้ามา ได้กลายเป็นปัญหาสั่งสมมาเรื่อยๆ ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐจึงไม่เพียงพอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้หลายๆ ครอบครัวได้

โครงการ HOPE Project จะช่วยแบ่งเบาภาระเหล่านี้ โดยครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือจะได้รับถุงอาหารฉุกเฉินรายเดือน ซึ่งประกอบด้วยเสบียงอาหารแห้ง นมสำหรับเด็ก นมผง ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงแก๊สหุงต้มและของใช้ที่จำเป็น มูลค่า 800 บาท ช่วยเหลือด้านค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเช่าสูงสุด 2,000 บาทต่อเดือนให้แต่ละครอบครัว เพื่อช่วยให้พวกเขายังมีที่อยู่อาศัยต่อไป

ท่านสามารถสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้ได้ โดยการบริจาคผ่านโครงการ HOPE Project 3,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ การบริจาคทั่วไปนอกเหนือจากที่กล่าวก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. คัดเลือกครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ คัดเลือกจากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคCovid- 19 มากที่สุด โดยพิจารณาจากรายได้ของครอบครัว
  2. จัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น อาหารแห้ง นมผง น้ำดื่ม แก็สหุงต้ม ผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก สบู่ ยาสีฟัน แชมพู
  3. จัดทำ Food bag โดยในถุงจะประกอบไปด้วยอาหารแห้ง แชมพู ยาสระผม ยาสีฟัน นมผง และอื่นๆตามที่ได้จัดซื้อ
  4. ส่งมอบความช่วยเหลือและ food bag ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดภูเก็ต
  5. ติดตามผลในแต่ละเดือน โดยติดตามผ่านการลงพื้นที่ และทางโทรศัพท์  

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเอเซียร์เซ็นเตอร์ ( Asia Center Foundation หรือ ACF ) เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลในจังหวัดภูเก็ต จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ เราให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กไทยที่ด้อยโอกาสและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของพวกเขา

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ช่วยเหลือค่าเช่า 1,000 บาทต่อครอบครัว เป็นระยะเวลา 3 เดือน 70 ครอบครัว 210,000.00
2 ช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อครอบครัว ค่าอาหารแห้ง ผ้าอ้อม นม นมผงสำหรับเด็กทารก เป็นระยะเวลา 3 เดือน 70 ครอบครัว 210,000.00
3 ช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ 1,000 บาทโดยต่อครอบครัว เป็นระยะเวลา 3 เดือน 70 ครอบครัว 210,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
630,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
63,000.00

ยอดระดมทุน
693,000.00

Donate to
HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends