project เด็กและเยาวชน

หนังสือตรงใจน้อง

สนับสนุนค่าหนังสือเพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือที่ตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

Duration 01 ก.ย. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2566 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

101,917 THB

Target

726,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 14%
12 days left จำนวนผู้บริจาค 80

สนับสนุนค่าหนังสือเพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือท่ตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

“มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น” ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ด้วยการรณรงค์เปลี่ยนทัศนคติในการบริจาคหนังสือ ด้วยแนวคิดสร้างโอกาสให้กับคนในพื้นที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียน ให้ได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

ปัญหาของการส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ด้อยโอกาส คือการขาดแคลนเครื่องมือ “หนังสือ” ถือเป็นหัวใจสำคัญ เป็นสื่อการอ่านที่ราคาถูก ใช้งานง่าย แม้กระนั้นในพื้นที่ด้อยโอกาสก็ยังไม่สามารถจัดหาด้วยตนเองได้ ส่วนใหญ่หนังสือได้มาจากการรับบริจาคจะเป็นหนังสือเก่า ล้าสมัย ไม่มีคุณภาพต้องคัดทิ้ง

การขาดพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิต นั่นก็คือการอ่าน ส่วนหนึ่งเกิดจากไม่ชอบอ่าน ไม่สนใจ จากสถิติของเด็กเล็กที่อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนจำแนกตามการซื้อหนังสือให้เด็กเล็กและผู้ที่เป็นคนเลือกหนังสือ (เฉพาะหนังสือที่เป็นรูปเล่ม)ในปีพ.ศ. 2561 ผู้ใหญ่เป็นคนเลือกให้ถึงร้อยละ 55.3 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

กิจกรรมหนังสือตรงใจ เป็นการจัดหาหนังสือที่สนใจและอยากอ่าน โดยการให้เด็กๆ มาเลือกหนังสือที่สนใจนั้นด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านด้วยหนังสือใหม่ มีคุณภาพ เหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจผู้อ่าน จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เด็กมีความสนใจและอยากอ่านหนังสือมากขึ้น มีปริมาณการเข้าห้องสมุดและยืมหนังสือมากขึ้น นำไปสู่พื้นฐานการพัฒนาตนเองและสังคม รวมไปถึงช่วยสร้างวัฒนธรรมการอ่านและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. กิจกรรมหนังสือตรงใจ โดยการมอบโอกาสให้โรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนได้เลือกหนังสือที่อยากอ่านด้วยตนเองภายในงานหนังสือที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นผู้จัดงาน โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีประเภทหลากหลายแตกต่างกัน และให้ความร่วมมือในการประเมินผลได้ ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน ห้องสมุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. กิจกรรมบุคคลต้นแบบ โดยผู้มีความโดดเด่นด้านส่งเสริมการอ่าน เพื่อยกย่องเชิดชูและให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นอยากทำตาม และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำผลให้เป็นที่รับรู้ในคนหมู่มากและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการที่จะเข้าร่วม

3. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมทุนเพื่อดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯโดยการออกบูธประชาสัมพันธ์ภายในงานหนังสือที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นผู้จัดงานและประชาสัมพันธ์ใน Social Media ช่องทางต่างๆ

4. ประเมินผลกิจกรรม จากรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียนและชุมชน

5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนและชุมน และให้คำแนะนำ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 งบประมาณจัดซื้อหนังสือให้โรงเรียนที่ขาดแคลน และค่าจัดส่งหนังสือ (โรงเรียนละ 20,000 บาท) 30 โรงเรียน 600,000.00
2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ประเมินผล และการประชาสัมพันธ์ (โรงเรียนละ 2,000 บาท) 30 โรงเรียน 60,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
660,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
66,000.00

ยอดระดมทุน
726,000.00

Donate to
หนังสือตรงใจน้อง

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends