project การศึกษา เด็กและเยาวชน

ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 530 คนเรียนจบมัธยมต้น

มูลนิธิยุวพัฒน์ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแก่เด็กขาดโอกาส 530 คน ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” สร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

Duration 2ปี Area Thailand

Current donation amount

5,679,500 THB

Target

5,565,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 102%
35 days left จำนวนผู้บริจาค 1,049

ให้....ทุนการศึกษา

ไป... ยังน้องๆ ที่ขาดโอกาส

ต่อ... อนาคตที่สดใส

เพราะ ...การศึกษาคงเป็นเส้นทางสร้างอนาคตได้ดีที่สุด

จากการระดมทุนในโครงการ “ให้ไปต่อ” ในปี 2562 ... วันนี้น้อง 530 คนได้รับทุนการศึกษาปี 2563 เพื่อเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1 แล้ว ทว่าสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและการเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในปีนี้ ทำให้มีคนตกงานจำนวนมาก ขาดรายได้ และประกอบกันน้องๆเหล่านี้อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน การไปต่อของเด็กน้อยช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยให้ ความมั่นใจว่าพวกเขาจะมีโอกาสได้เรียนต่อจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น

และหากเขาไม่ได้ไปต่อ สิ่งที่จะเกิดขึ้น...

เด็กอาจจะต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว...

เด็กอาจจะต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน...

เด็กอาจจะต้องขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ...

น้องๆเหลืออีกเพียงสามเทอมก็จะเรียนจบมัธยมต้นแล้ว เราจึงอยากชวนทุกคนมาส่งน้องๆให้ไปต่อจนถึงฝั่ง ด้วยการมอบทุนการศึกษา 10,500 บาทต่อคน (3,500 บาทต่อเทอม) เพื่อให้มั่นใจว่าน้องๆมีเงินสนับสนุนจนเรียนจบ ม.3 ได้

ด้วยความมุ่งมั่นว่า ไม่ควรมีเด็กคนไหนตกรอบจากการศึกษา....


มูลนิธิยุวพัฒน์มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสด้านการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ก่อตั้งในปี 2536 และเริ่มมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับเยาวชนได้เรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแล 9,313  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 

รายละเอียดนักเรียนทุน 64 โรงเรียนทั่วประเทศ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. เงินที่ระดมได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาสภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ทุนการศึกษา 10,500 บาท ให้เด็ก 1 คนได้ไปต่อ ชั้นมัธยม 2 เทอม 2 และ ชั้นมัธยม 3 เทอม 1 และ 2 (ทุนการศึกษา 3,500 บาท/ เทอม)
  2. จำนวนนักเรียนที่ช่วยเหลือ 530 คน ในโรงเรียภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 64 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด
  3. เกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้น คือ ทางครอบครัวต้องสนับสนุนให้เด็กเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครอบครัวของเด็กนักเรียนมีฐานะยากจนโดยวัดจากรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยน้อยกว่า 3,000 บาทต่อคน/เดือน ทั้งนี้ มูลนิธิอ้างอิงเกณฑ์การคัดกรองคะแนนความยากจนของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ความคืบหน้าของน้องๆ ที่ได้รับทุนไปแล้วในปีนี้ จำนวน 530 คน 
  4.  หากระหว่างที่รับทุน มีนักเรียนคนไหนที่สละสิทธิ์ก่อนจบ ม.3 มูลนิธิฯ จะคัดเลือกเลือกนักเรียนอื่นให้รับทุนแทน

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้ยังคงอยู่ในระบบการศึกษาและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2. ช่วยให้พวกเขาได้หลุดพ้นจากวงจรความยากจนและเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
  3. เด็กๆ ได้ต่อยอดทักษะ กลายเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

เจ้าของโครงการไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

Donate to
ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 530 คนเรียนจบมัธยมต้น

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends