project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

โครงการสื่อสานสร้างสุข เพื่อเด็กขาดแคลน

ตั้งแต่ ปี 2556 มูลนิธิอิสรชนได้ออกโครงการสื่อสานสร้างสุข เพื่อสร้างพื้นที่ทางปัญญา พื้นที่แห่งโอกาส โดยรถโมบายเคลื่อนที่ไปหาเด็ก ๆ ในชุมชน มีกิจกรรมสนุกสนานผ่านการเล่น มอบจักรยานเพื่อน้องที่เรียนแต่ยากจนเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน มอบทุนการศึกษา เมื่อไปทำกิจกรรม เราพบว่ามีเด็กบางจำนวนที่มาทำกิจกรรมร่วมด้วยถึงแม้เขาได้สนุกสนาน ได้ความรู้ แต่เราในฐานะองค์กรที่เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานจึงคิดว่า อย่างน้อยให้เด็กได้มีถุงของขวัญ เป็นชุดการเรียนการสอน ของเล่น ของรางวัลติดมือเบื้องต้นทุกคน มันถึงแสดงออกว่าเขาได้รับสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างเท่ากัน เราจึงอยากทำกิจกรรมให้เด็ก พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กโดยระดมทุนผ่านเทใจ 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

Duration 11 พ.ย. 2565 ถึง 12 ธ.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (1.โรงเรียนนามั่ง 2.โรงเรียนบ้านศรีเมือง 3.โรงเรียน บ้านม่วงประชาบำรุง เราจะไปมอบจักรยาน ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน กว่า 500 ชีวิต), ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (ต.บ่อ)

Current donation amount

31,697 THB

Target

55,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 58%
จำนวนผู้บริจาค 20

สำเร็จแล้ว

ตั้งแต่ ปี 2556 มูลนิธิอิสรชนได้ออกโครงการสื่อสานสร้างสุข เพื่อสร้างพื้นที่ทางปัญญา พื้นที่แห่งโอกาส โดยรถโมบายเคลื่อนที่ไปหาเด็ก ๆ ในชุมชน มีกิจกรรมสนุกสนานผ่านการเล่น มอบจักรยานเพื่อน้องที่เรียนแต่ยากจนเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน มอบทุนการศึกษา เมื่อไปทำกิจกรรม เราพบว่ามีเด็กบางจำนวนที่มาทำกิจกรรมร่วมด้วยถึงแม้เขาได้สนุกสนาน ได้ความรู้ แต่เราในฐานะองค์กรที่เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานจึงคิดว่า อย่างน้อยให้เด็กได้มีถุงของขวัญ เป็นชุดการเรียนการสอน ของเล่น ของรางวัลติดมือเบื้องต้นทุกคน มันถึงแสดงออกว่าเขาได้รับสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างเท่ากัน เราจึงอยากทำกิจกรรมให้เด็ก พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กโดยระดมทุนผ่านเทใจ 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2556 ทางมูลนิธิอิสรชนได้ออกโครงการสื่อสานสร้างสุข เพื่อสร้างพื้นที่ทางปัญญา พื้นที่แห่งโอกาส โดยรถโมบายเคลื่อนที่ไปหาเด็ก ๆ ในชุมชน มีกิจกรรมสนุกสนานผ่านการเล่น มอบจักรยานเพื่อน้องที่เรียนแต่ยากจนเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน มอบทุนการศึกษา เมื่อไปทำกิจกรรม เราพบว่ามีเด็กบางจำนวนที่มาทำกิจกรรมร่วมด้วยถึงแม้เขาได้สนุกสนาน ได้ความรู้ แต่เราในฐานะองค์กรที่เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานจึงคิดว่า อย่างน้อยให้เด็กได้มีถุงของขวัญ เป็นชุดการเรียนการสอน ของเล่น ของรางวัลติดมือเบื้องต้นทุกคน มันถึงแสดงออกว่าเขาได้รับสิทธิ สวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างเท่ากัน แล้วในส่วนเด็กที่ได้จักรยานหรือได้ทุนการศึกษา นั้นคือเด็กเรียนดี ถ้าเขาอยากได้เขาก็ต้องตั้งใจเรียน ในที่นี่เลยระดมทุนในส่วนชุดของขวัญสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ๆ

ในกิจกรรมที่เราจะไปที่โรงเรียน ขาดโอกาสแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 500 คน เราจะทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ทั้งโรงเรียนในการ เล่นเกมส์ ให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ การสร้างวินัย การดูแลตัวเองเบื้องต้น ก่อนจะมอบชุดของขวัญที่ประกอบไปด้วย สมุด ดินสอ กล่องดินสอ ยางลบ ของเล่น ขนม และถุงเท้า เพราะเด็กบางคนไม่มีถุงเท้าใส่ไปเรียน

การนี้เราจะระดมทุนผ่านเทใจ 50 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ในกิจกรรมที่เราจะไปที่โรงเรียน ขาดโอกาสแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 500 คน เราจะทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ทั้งโรงเรียนในการ เล่นเกมส์ ให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ การสร้างวินัย การดูแลตัวเองเบื้องต้น ก่อนจะมอบชุดของขวัญที่ประกอบไปด้วย สมุด ดินสอ กล่องดินสอ ยางลบ ของเล่น ขนม และถุงเท้า เพราะเด็กบางคนไม่มีถุงเท้าใส่ไปเรียน ปิดท้ายด้วยการมอบจักรยานและทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดสน เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าเขาอยากได้มากกว่าชองขวัญ เขาจะต้องตั้งใจเรียน เป็นการสอนเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐานไปในตัวด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิอิสรชน ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษา 1000 บาท 50 ทุน 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,000.00

ยอดระดมทุน
55,000.00