project เด็กและเยาวชน

รักษาฟันฟรีให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

ร่วมสมทบทุนการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจและรักษาฟันฟรี ให้เด็กด้อยโอกาส 1,200 คน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

Duration ตลอดปี Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

375,567 THB

Target

1,188,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 32%
391 days left จำนวนผู้บริจาค 600

ร่วมสมทบทุนการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจและรักษาฟันฟรี ให้เด็กด้อยโอกาส 1,200 คน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กในพื้นที่ห่างไกลมากกว่า 80% มีปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก และพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้

ผลกระทบของโรคฟันผุในเด็กส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปาก เพราะหนึ่งในอาการของโรคฟันผุนั่นคือ เด็กจะปวดฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้ ส่งผลให้ร่างกายจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน จนกระทบต่อการเจริญเติบโต อีกทั้งอาการปวดฟันยังส่งผลต่อการนอนหลับและการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กตัวเล็กๆ สามารถขัดขวางพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาได้  

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตร ได้เริ่มออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) ออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

ภายในรถทันตกรรมเคลื่อนที่จะมีเตียงทำฟันบนรถ 1 ยูนิต และมีเตียงทำฟันภาคสนาม 4 ยูนิต ให้บริการตรวจรักษาฟัน ครอบคลุมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 8-18 ปีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะออกหน่วยให้บริการเฉลี่ยปีละ 8 ครั้ง

กว่า 8 ปีที่ผ่านมา หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่และเหล่าพันธมิตรดังกล่าวนี้ ได้ขับเคลื่อนความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเดินทางไปยังจังหวัดเหนือสุดจนถึงใต้สุดของประเทศ และเดินหน้าสานต่อพันธกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการและส่งมอบรอยยิ้มที่สดใสแก่เด็กๆ และได้ออกให้บริการตรวจรักษาฟันเด็กไปแล้วมากกว่า 43,000 คน เพื่อช่วยให้เด็กเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมอย่างทั่วถึง ดูแลสุขภาพฟันให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบก กองทักเรือ กองทัพอากาศ กำหนดแผนออกหน่วยประจำปี ให้สอดคล้องเป็นแผนเดียวกับตารางการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ
  2. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เพื่อกำหนดพื้นที่โรงเรียนที่เด็กนักเรียนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในแต่ละจังหวัด
  3. มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดตามแผนการดำเนินการ
  4. ประสานหน่วยงานราชการ และเหล่าพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ช่วยทันตแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทันตแพทย์อาสาจากมูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย) เพื่อออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ตามโรงเรียนต่างๆ ตามแผนงานที่กำหนด
  5. มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จัดเตรียมความพร้อมของรถทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางด้านทันตกรรม เพื่อพร้อมให้บริการแก่เด็กนักเรียน
  6. ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาฟัน ตามแผนการดำเนินงาน ภายในงานเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัดมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพฟันแก่เด็กนักเรียน เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โครงการนี้ ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย / กองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนและกรมแพทย์ของทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / มูลนิธิทันตแพทย์เอกชน (ประเทศไทย)ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”ทำฟันฟรี เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล ทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาฟันเด็ก 1 คน เฉลี่ยคนละ 900 บาท) 1200 1,080,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,080,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
108,000.00

ยอดระดมทุน
1,188,000.00

Donate to
รักษาฟันฟรีให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

Select a donation

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends