project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

ค่าอาหารเพื่อเด็กในบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี

มูลนิธิรักษ์ดรุณีดูแลเด็กกำพร้าอายุตั้งแต่ 6 ขวบ ถึง 18 ปี จำนวน 32 คน มูลนิธิขาดแคลนเงินเพราะไม่มีผู้สนับสนุนหลักด้านงบประมาณอย่างเป็นทางการแบบต่อเนื่อง เราจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหาร 3 มื้อให้เด็กๆในบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี เฉลี่ยวันละ 1,700 บาท

Duration 01 ม.ค. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2567 Area ระบุพื้นที่: จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร (บ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี 507/1 ม.10)

Current donation amount

165,399 THB

Target

165,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 295

สำเร็จแล้ว

มูลนิธิรักษ์ดรุณีดูแลเด็กกำพร้าอายุตั้งแต่ 6 ขวบ ถึง 18 ปี จำนวน 32 คน มูลนิธิขาดแคลนเงินเพราะไม่มีผู้สนับสนุนหลักด้านงบประมาณอย่างเป็นทางการแบบต่อเนื่อง เราจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหาร 3 มื้อให้เด็กๆในบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี เฉลี่ยวันละ 1,700 บาท

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิรักษ์ดรุณีเป็นองค์กรการกุศล ที่มิได้แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมสงเคราะห์เด็กเยาวชนสตรี ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคม เช่น เด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งเนื่องจากพ่อแม่เป็นผู้ต้องขัง เด็กที่พ่อแม่อย่าร้างครอบครัวแตกแยกล่มสลาย และเด็กที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งโครงการ “บ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี” ขึ้น เพื่อรองรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสังคมดังกล่าว โดยให้การสงเคราะห์ที่พักอาศัย อาหารประจำวัน เสื้อผ้า และให้การส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อเด็กจะสามารถดำเนินชีวิตที่ดีปกติสุข และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ปัญหาความยากจนในครอบครัวเพราะปัจจัยองค์ประกอบหลายด้าน คนจำนวนหนึ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้เข้าสู่การเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และทำให้ครอบครัวได้รับผลกระทบหลายประการตามมา อาทิ การถูกจับและจองจำในเรือนจำ การเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม ปัญหาการหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยกล่มสลาย เด็กๆกำพร้า เป็นต้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพศสตรี ซึ่งปกติมักเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าในสังคมอยู่แล้ว เมื่อได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดการดูแลจากบิดามารดาเนื่องจากครอบครัวประสบปัญหา ก็ยิ่งทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและใช้ชีวิตปกติสุขเฉกเช่นเด็กปกติทั่วไป และมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกชักจูงจากผู้ไม่ประสงค์ดี เข้าสู่วังวนของปัญหาใหม่เพิ่มเติม เช่น การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเด็กและเยาวชนสตรีที่ด้อยโอกาสเหล่านี้เติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ ก็อาจเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจสร้างปัญหาในสังคม และเป็นประชากรที่ขาดศักยภาพในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ อย่างสร้างสรรค์

ด้วยสภาพปัญหาและความจำเป็นดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนสตรีที่ประสบปัญหาเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งรีบดำเนินการเพื่อสวัสดิภาพของเด็กในปัจจุบัน และเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสตรีในอนาคต เพื่อให้เด็กและเยาวชนสตรีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว และสังคมโดยรวม

ปัจจุบัน “บ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี” ได้ให้ความช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสตรี ที่ครอบครัวได้ รับผลกระทบจากปัญหาสังคม  โดยให้การช่วยเหลือเด็กค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก อาทิ การตัดเย็บผ้า งานฝีมือ งานอาชีพ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็ก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันนี้ เรามีเด็กที่อยู่ในการอุปการะจำนวน 32 คน มีอายุตั้งแต่ 6 ขวบ ถึง 18 ปี เป็นเด็กหญิงทั้งหมด โดยกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา จำนวน 21 คน ชั้น มัธยมศึกษา จำนวน 10 คน และมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน

 มูลนิธิรักษ์ดรุณี ไม่มีผู้สนับสนุนหลักด้านงบประมาณอย่างเป็นทางการแบบต่อเนื่อง จึงขาดแคลนงบประมาณที่จะนำมาดำเนินการช่วยเหลือเด็กๆในโนครงการบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี จึงขอระดมทูนผ่านเว็บเทใจดอลคอม เรื่องค่าอาหาร ประจำวันของเด็กๆในบ้านเด็กกำพร้ารักษ์ดรุณี

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  • ซื้ออาหารที่ตลาดเมืองใหม่ซึ่งเป็นตลาดขายส่ง 3 วันต่อหนึ่งครั้ง ใช้งบประมาณครั้งละ 5,000 บาท เดือนละ 10 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 1700 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิรักษ์ดรุณี

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ซื้ออาหารที่ตลาดเมืองใหม่ซึ่งเป็นตลาดขายส่ง 3 วันต่อหนึ่งครั้ง ใช้งบประมาณครั้งละ 5,000 บาท เดือนละ 10 ครั้ง 3 เดือน 150,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00