project Covid-19 เด็กและเยาวชน

Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม”

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กเล็ก เช่น พัฒนาด้านการศึกษาตามวัยต้องหยุดการเรียนการสอน รวมถึงด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 0-6 ขวบ ที่ต้องการโภชนาการจำเป็นเพื่อให้ร่างกายและสมองเติบโตอย่างเต็มที่ หากพัฒนาการช่วงนี้ต้องสะดุดไป อาจส่งผลต่อการเติบโตและคุณภาพชีวิตของเด็กได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้จัดทำครัวเมอร์ซี่ ผ่านโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม" ในการประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการให้กับเด็กๆที่ยากไร้กว่า 3,000 คน ในชุมชนเเออัด พื้นที่ กทม.

Duration 01 ก.พ. 2565 ถึง 30 ธ.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุมชนเเออัด)

Current donation amount

56,653 THB

Target

4,075,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 1%
38 days left จำนวนผู้บริจาค 114

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมือปี ๒๕๔๕ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน  2,337,811 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล จำนวน 2,233,903 ราย กำลังรักษาอยู่ จำนวน 81,952 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 21,956 ราย  จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กเล็ก เช่นการพัฒนาด้านการศึกษาตามวัย ที่ต้องหยุดการเรียนการสอน รวมถึงด้านโภชนาการที่ส่งผลถึงการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 0-6 ขวบ ที่ต้องการโภชนาการที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายและสมองเติบโตอย่างเต็มที่ ซึ่งหากพัฒนาการช่วงนี้ต้องสะดุดไป อาจส่งผลต่อการเติบโตและคุณภาพชีวิตของเด็กได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้จัดทำครัวเมอร์ซี่ ผ่านโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม" ในการประกอบอาหารที่สะอาด,ปลอดภัยตามหลักโภชนาการให้กับเด็กๆที่ยากไร้ในชุมชนเเออัดกว่า 3,000 คน พื้นที่กทม. ด้วยการระดมทุนผ่านเพจเทใจ เป็นสื่อกลางให้ผู้บริจาคช่วยเหลือบรรเทาปัญหาดังกล่าว ให้น้องๆผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน Together We Can  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  เเบ่งเป็น  2 ช่วง คือ

1. ดำเนินการระดมทุน โครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม"  ตั้งเเต่วันที่ 1 ก.พ.65 - 30 มิ.ย.65 (เป็นระยะเวลา 5 เดือน )

2. ดำเนินงานตามโครงการ หลังระดมทุนผ่านเพจเทใจเสร็จเรียบร้อย (ตั้งเเต่วันที่ 1 ก.ค.65 - 30 ธ.ค.65 เป็นเวลา 6 เดือน)

2.1. จัดตั้งทีมทำงาน

2.2. จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์เด็ก จำนวน 21 ศูนย์ และแจกจ่ายอาหารให้กับเด็กๆ ในชุมชนเเออัด 21 ศูนย์เด็ก ที่มารับอาหารด้วยตนเองและ จัดส่งตามบ้านกรณี ไม่สามารถมารับเองที่ศูนย์เด็กได้

 2.3. จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กตามวัย และอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เพื่อให้เด็กได้รับความรู้เรื่องการดูเเลเเละป้องกันตนเอง เช่น การล้างมือ, การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี เป็นต้น ทั้งคาบเรียนปกติ เเละออนไลน์

รายชื่อศูนย์เด็กปฐมวัย 9 เขต จำนวน 21 ศูนย์

 1. ศูนย์เด็กเขตคลองเตย จำนวน 9 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กล็อก 6
  • ศูนย์เด็กแฟลต 12
  • ศูนย์เด็กแฟลต 17
  • ศูนย์เด็กร่มเกล้า
  • ศูนย์เด็กแฟลต 2
  • ศูนย์เด็กแฟลต 23-24
  • ศูนย์เด็กริมคลองวัดสะพาน
  • ศูนย์เด็กคลองเตยใน
  • ศูนย์เด็กริมทางรถไฟ
 2. ศูนย์เด็กเขตยานนาวา จำนวน 3 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กเย็นอากาศ 2
  • ศูนย์เด็กเชื้อเพลิงใน
  • ศูนย์เด็กเชื้อเพลิงนอก
 3. ศูนย์เด็กเขตลาดกระบัง จำนวน 2 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กโซน 8
  • ศูนย์เด็กโซน 9
 4. ศูนย์เด็กเขตคันนายาว จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กสุขาภิบาล 1
 5. ศูนย์เด็กเขตคลองสามวา จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กเคหะคลอง 9
 6. ศูนย์เด็กเขตจตุจักร จำนวน 2 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กเสือใหญ่
  • ศูนย์เด็กโชคชัยร่วมมิตร
 7. ศูนย์เด็กเขตบางเขน จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กลานดิน
 8. ศูนย์เด็กเขตดินแดง จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กแฟลต 10 ดินแดง
 9. ศูนย์เด็กเขตสวนหลวง จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กโมราวรรณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารกลางวันเด็ก ( 3,000 คน x 8 บาท x 20 วัน x 6 เดือน ) 3,000 คน 2,880,000.00
2 ค่าอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เช่น หน้ากากอนามัย, เเอลกอฮอล์เจล ฯลฯ ( 3,000 คน x 2 บาท x 20 วัน x 6 เดือน ) 3,000 คน 720,000.00
3 สื่อการเรียนการสอนเรื่องโควิด 19 ( 5,000 บาท x 21 ศูนย์เด็ก ) 21 ศูนย์เด็ก 105,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
3,705,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
370,500.00

ยอดระดมทุน
4,075,500.00

Donate to
Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม”

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends