project Covid-19 เด็กและเยาวชน

Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม”

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กเล็ก เช่น พัฒนาด้านการศึกษาตามวัยต้องหยุดการเรียนการสอน รวมถึงด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 0-6 ขวบ ที่ต้องการโภชนาการจำเป็นเพื่อให้ร่างกายและสมองเติบโตอย่างเต็มที่ หากพัฒนาการช่วงนี้ต้องสะดุดไป อาจส่งผลต่อการเติบโตและคุณภาพชีวิตของเด็กได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้จัดทำครัวเมอร์ซี่ ผ่านโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม" ในการประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการให้กับเด็กๆที่ยากไร้กว่า 3,000 คน ในชุมชนเเออัด พื้นที่ กทม.

Duration 01 ก.พ. 2565 ถึง 30 ธ.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุมชนเเออัด)

Current donation amount

58,813 THB

Target

4,075,500 THB
ดำเนินการไปแล้ว 1%
จำนวนผู้บริจาค 120

สำเร็จแล้ว

Project updates

Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” แก่ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 และ ศูนย์เด็กปฐมวัยแฟลต 500 คน

29 August 2022

ด้วยการระดมทุนโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” หลังหักค่าธรรมเนียมเทใจแล้ว เป็นเงินที่ได้รับจำนวน 52,931.70 บาท นั้น มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้ปรับแผนการจัดสรรเงินดังกล่าวเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมจำนวน 2 ศูนย์เด็กฯ คือ ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 จำนวน 250 คน และ ศูนย์เด็กปฐมวัยแฟลต 17 จำนวน 250 คน รวมสองศูนย์เด็กจำนวน 500 คน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ได้รับ ผ่านกิจกรรมดังนี้

 1. วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ครัวเมอร์ซี่ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 2 ศูนย์เด็ก เพื่อให้น้องๆได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ
 2. วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และจัดทำสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโควิด 19 เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ในการดูเเลป้องกันตนเอง

ความรู้สึกจากตัวแทนครู ผู้ปกครอง และเด็ก


คุณครูแดง

“ในฐานะคุณครูศูนย์เด็ก ซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ขอกล่าวขอบพระคุณ การสนับสนุนโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” แม้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมช่วงระยะเวลาไม่นาน แต่ก็ได้ทำให้น้องๆ ได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย, ได้รับความรู้เรื่องโควิด 19 ผ่านสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆสำหรับเด็ก ทั้งนี้ขอบขอบคุณผู้บริจาค ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน”


คุณอ้น
ผู้ปกครองเด็ก
“ขอขอบคุณโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” ทีมงานเพจเทใจที่เป็นสื่อกลางในการระดมทุน รวมถึงผู้บริจาค ที่ทำให้น้องๆได้เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ และหวังว่าจะมีโครงการดีๆสำหรับเด็กๆในชุมชนต่อไปในอนาคต”


น้องกัปตัน
ตัวแทนน้องศูนย์เด็กปฐมวัย
"ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ทำให้พวกหนู ได้อิ่ม และปลอดภัย มีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ได้วาดรูปความรู้เรื่องโควิด 19 และการป้องกันตนเอง"

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ


ภาพประกอบ

วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ครัวเมอร์ซี่ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 2 ศูนย์เด็ก เพื่อให้น้องๆได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และจัดทำสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโควิด 19 เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ในการดูเเลป้องกันตนเอง 


Read more »
See all project updates

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมือปี ๒๕๔๕ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน จากข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน  2,337,811 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล จำนวน 2,233,903 ราย กำลังรักษาอยู่ จำนวน 81,952 ราย เสียชีวิตสะสม จำนวน 21,956 ราย  จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กเล็ก เช่นการพัฒนาด้านการศึกษาตามวัย ที่ต้องหยุดการเรียนการสอน รวมถึงด้านโภชนาการที่ส่งผลถึงการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 0-6 ขวบ ที่ต้องการโภชนาการที่จำเป็นเพื่อให้ร่างกายและสมองเติบโตอย่างเต็มที่ ซึ่งหากพัฒนาการช่วงนี้ต้องสะดุดไป อาจส่งผลต่อการเติบโตและคุณภาพชีวิตของเด็กได้

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้จัดทำครัวเมอร์ซี่ ผ่านโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม" ในการประกอบอาหารที่สะอาด,ปลอดภัยตามหลักโภชนาการให้กับเด็กๆที่ยากไร้ในชุมชนเเออัดกว่า 3,000 คน พื้นที่กทม. ด้วยการระดมทุนผ่านเพจเทใจ เป็นสื่อกลางให้ผู้บริจาคช่วยเหลือบรรเทาปัญหาดังกล่าว ให้น้องๆผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน Together We Can  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  เเบ่งเป็น  2 ช่วง คือ

1. ดำเนินการระดมทุน โครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม"  ตั้งเเต่วันที่ 1 ก.พ.65 - 30 มิ.ย.65 (เป็นระยะเวลา 5 เดือน )

2. ดำเนินงานตามโครงการ หลังระดมทุนผ่านเพจเทใจเสร็จเรียบร้อย (ตั้งเเต่วันที่ 1 ก.ค.65 - 30 ธ.ค.65 เป็นเวลา 6 เดือน)

2.1. จัดตั้งทีมทำงาน

2.2. จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์เด็ก จำนวน 21 ศูนย์ และแจกจ่ายอาหารให้กับเด็กๆ ในชุมชนเเออัด 21 ศูนย์เด็ก ที่มารับอาหารด้วยตนเองและ จัดส่งตามบ้านกรณี ไม่สามารถมารับเองที่ศูนย์เด็กได้

 2.3. จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กตามวัย และอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เพื่อให้เด็กได้รับความรู้เรื่องการดูเเลเเละป้องกันตนเอง เช่น การล้างมือ, การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี เป็นต้น ทั้งคาบเรียนปกติ เเละออนไลน์

รายชื่อศูนย์เด็กปฐมวัย 9 เขต จำนวน 21 ศูนย์

 1. ศูนย์เด็กเขตคลองเตย จำนวน 9 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กล็อก 6
  • ศูนย์เด็กแฟลต 12
  • ศูนย์เด็กแฟลต 17
  • ศูนย์เด็กร่มเกล้า
  • ศูนย์เด็กแฟลต 2
  • ศูนย์เด็กแฟลต 23-24
  • ศูนย์เด็กริมคลองวัดสะพาน
  • ศูนย์เด็กคลองเตยใน
  • ศูนย์เด็กริมทางรถไฟ
 2. ศูนย์เด็กเขตยานนาวา จำนวน 3 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กเย็นอากาศ 2
  • ศูนย์เด็กเชื้อเพลิงใน
  • ศูนย์เด็กเชื้อเพลิงนอก
 3. ศูนย์เด็กเขตลาดกระบัง จำนวน 2 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กโซน 8
  • ศูนย์เด็กโซน 9
 4. ศูนย์เด็กเขตคันนายาว จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กสุขาภิบาล 1
 5. ศูนย์เด็กเขตคลองสามวา จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กเคหะคลอง 9
 6. ศูนย์เด็กเขตจตุจักร จำนวน 2 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กเสือใหญ่
  • ศูนย์เด็กโชคชัยร่วมมิตร
 7. ศูนย์เด็กเขตบางเขน จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กลานดิน
 8. ศูนย์เด็กเขตดินแดง จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กแฟลต 10 ดินแดง
 9. ศูนย์เด็กเขตสวนหลวง จำนวน 1 ศูนย์
  • ศูนย์เด็กโมราวรรณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” แก่ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 และ ศูนย์เด็กปฐมวัยแฟลต 500 คน

29 August 2022

ด้วยการระดมทุนโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” หลังหักค่าธรรมเนียมเทใจแล้ว เป็นเงินที่ได้รับจำนวน 52,931.70 บาท นั้น มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้ปรับแผนการจัดสรรเงินดังกล่าวเพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมจำนวน 2 ศูนย์เด็กฯ คือ ศูนย์เด็กปฐมวัยล็อค 6 จำนวน 250 คน และ ศูนย์เด็กปฐมวัยแฟลต 17 จำนวน 250 คน รวมสองศูนย์เด็กจำนวน 500 คน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ได้รับ ผ่านกิจกรรมดังนี้

 1. วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ครัวเมอร์ซี่ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 2 ศูนย์เด็ก เพื่อให้น้องๆได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ
 2. วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และจัดทำสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโควิด 19 เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ในการดูเเลป้องกันตนเอง

ความรู้สึกจากตัวแทนครู ผู้ปกครอง และเด็ก


คุณครูแดง

“ในฐานะคุณครูศูนย์เด็ก ซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ขอกล่าวขอบพระคุณ การสนับสนุนโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” แม้จะเป็นการดำเนินกิจกรรมช่วงระยะเวลาไม่นาน แต่ก็ได้ทำให้น้องๆ ได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย, ได้รับความรู้เรื่องโควิด 19 ผ่านสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆสำหรับเด็ก ทั้งนี้ขอบขอบคุณผู้บริจาค ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน”


คุณอ้น
ผู้ปกครองเด็ก
“ขอขอบคุณโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม” ทีมงานเพจเทใจที่เป็นสื่อกลางในการระดมทุน รวมถึงผู้บริจาค ที่ทำให้น้องๆได้เข้าถึงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ และหวังว่าจะมีโครงการดีๆสำหรับเด็กๆในชุมชนต่อไปในอนาคต”


น้องกัปตัน
ตัวแทนน้องศูนย์เด็กปฐมวัย
"ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ทำให้พวกหนู ได้อิ่ม และปลอดภัย มีหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ได้วาดรูปความรู้เรื่องโควิด 19 และการป้องกันตนเอง"

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ


ภาพประกอบ

วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ครัวเมอร์ซี่ได้จัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก จำนวน 2 ศูนย์เด็ก เพื่อให้น้องๆได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ และจัดทำสื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องโควิด 19 เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ในการดูเเลป้องกันตนเอง 


Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารกลางวันเด็ก ( 3,000 คน x 8 บาท x 20 วัน x 6 เดือน ) 3,000 คน 2,880,000.00
2 ค่าอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 เช่น หน้ากากอนามัย, เเอลกอฮอล์เจล ฯลฯ ( 3,000 คน x 2 บาท x 20 วัน x 6 เดือน ) 3,000 คน 720,000.00
3 สื่อการเรียนการสอนเรื่องโควิด 19 ( 5,000 บาท x 21 ศูนย์เด็ก ) 21 ศูนย์เด็ก 105,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
3,705,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
370,500.00

ยอดระดมทุน
4,075,500.00