project Covid-19 สัตว์

Let's Help Elephants in Paganyaw Communities

Elephants from Paganyaw (S'gaw Karen) communities had been working in the Chiang Mai tourism industry. After the COVID pandemic, the tourism jobs dried up and the elephants were forced to come home. This impacted both the mahouts and the elephants as they had to bear the burden of food and shelter costs while having no income. Local development organizations helped create a mahout organization from 8 communities to help 125 elephants. The funds will be used to feed and take care of the elephants.

Duration 15 ก.ย. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564 Area ระบุพื้นที่: ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (ประชากร 8 ชุมชน ช้างจำนวน 125 เชือก)

Current donation amount

59,957 THB

Target

495,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 12%
76 days left จำนวนผู้บริจาค 141

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ช้างจากชุมชนปกาเกอะญอ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ไปรับจ้างทำงานด้านการท่องเที่ยวตามปางช้างต่างๆ ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตกงานต้องอพยพกลับคือสู่ชุมชน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเดินทางกลับคืนชุมชนในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เจ้าของช้างไม่ได้เตรียมการรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ช้างและคนเลี้ยงช้างได้รับผลกระทบอย่างหนักทั้งด้านอาหารช้าง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงช้าง

กลุ่มผู้หญิงในชุมชนคนเลี้ยงช้างได้พยายามหารายได้ทางอื่นๆ เพื่อนำมาช่วยดูแลช้างด้วย เช่น

 • กลุ่มผู้หญิงและคณะกรรมการมูลนิธิชุมชนเลี้ยงช้างบ้านห้วยผักกูด ได้ริเริ่มดำเนินการพัฒนาอาชีพทางเลือกจากการนำมูลช้างผลิตเป็นปุ๋ย มูลช้างอัดเม็ด โดยกลุ่มส่งมูลช้างวิเคราะห์ธาตุอาหารและพบว่ามูลช้างมีธาตุอาหารสูงกว่ามูลวัว โดยขณะนี้กลุ่มอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวข้อมูลและออกแบบการดำเนินธุรกิจของชุมชน
 • กลุ่มผู้หญิงบ้านห้วยบง (หมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยผักกูด) ตั้งกลุ่ม ผลิตข้าวซ้อมมือปลอดสารพิษ
 • กลุ่มผู้หญิงบ้านนากลาง ผลิตน้ำพริกคั่วสมุนไพรจำหน่าย และนำรายได้บางส่วนมาใช้เป็นค่าน้ำมันสำหรับเดินทางไปตัดหญ้า ข้าวโพด เป็นอาหารช้าง

โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนและช้าง อย่างยั่งยืน 

มูลนิธิรักษ์ไทยจึงอยากชวนมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของช้างและช้างในช่วงนี้ ด้วยการสนับสนุนค่าอาหารช้างให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงช้างวันละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 90 วัน

ทั้งนี้ ยังไม่มีคาดเดาได้ว่าโควิด-19 จะจบลงเมื่อใด ทางมูลนิธิรักษ์ไทยก็หวังว่า การที่เข้ามาช่วยเหลือนี้จะทำให้ ครอบครัวของคนเลี้ยงช้างที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นี้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และมีงานทำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำได้ต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมวางแผนกับคณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง ผู้แทนจาก อบต.แม่ศึก และเจ้าของช้าง
 2. ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม พร้อมกับลำดับความสำคัญ เพื่อการวางแผนการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยในพื้นที่ ดำเนินการโครงการ โดยโอนเงินไปยังคณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง
 4. คณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง ใช้งบประมาณตามรายละเอียดของโครงการ และเก็บเอกสารใบเสร็จ ทั้งหมด และรายงานกลับมายังมูลนิธิรักษ์ไทย
 5. เจ้าหน้าที่ อบต.และเจ้าหน้าที่มูลธิรักษ์ไทย ระดับพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการทำงานของกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง
 6. คณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง ผู้แทนจาก อบต.แม่ศึก และมูลนิธิรักษ์ไทยร่วมจัดทำรายงานโครงการสรุปส่ง ว่ามีการดำเนินการช่วยเหลือประสบความสำเร็จ หรือมีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรืออย่างไร จากนั้น จะประชุมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยสำนักงานเชียงใหม่
 2. ฝ่ายสื่อสารองค์กร (IMC) มูลนิธิรักษ์ไทยกรุงเทพ

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารช้าง เช่น หญ้า ฟักทอง แตงโม อ้อย ต้นข้าวโพด 5,000 บาทต่อวันเป็นเวลา 90 วัน 125 เชือก 450,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
450,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
45,000.00

ยอดระดมทุน
495,000.00

Donate to
Let's Help Elephants in Paganyaw Communities

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends