project เด็กและเยาวชน

สร้างครู สร้างนักเรียน สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพคืนสู่สังคมในยุค New Normal

โครงการมอบทุนให้นักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ ได้เข้าค่ายพัฒนาผู้ประกอบการสากลรุ่นเยาว์ 5.0 เพื่อโอกาสในการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพให้กับตัวเอง และชุมชนในทันที แม้ขณะที่เรียนอยู่ โดยใช้หลักสูตรพิเศษวิชาทักษะผู้ประกอบการสากล 5.0 มาตรฐานเนเธอร์แลนด์ ที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี

Duration 01 มี.ค. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2565 Area โรงเรียนในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้

Current donation amount

6,968 THB

Target

299,750 THB
ดำเนินการไปแล้ว 2%
178 days left จำนวนผู้บริจาค 20

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันกว่า 2 ล้านคน ในประเทศไทยที่ต้องหลุดออกจากการศึกษา และตกงาน ซึ่งทำให้ปัญหาตามมาอีกมากมาย จากการไม่มีงานทำ เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ เศรษฐกิจตกต่ำ มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส ได้เห็นปัญหาเหล่านี้ มูลนิธิฯ อยากแก้ไขปัญหาการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน และอื่นๆ ตามมา ซึ่งในชีวิตมนุษย์ปาก ท้อง กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด ก็ก่อให้เกิดความสุขทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งดัชนีชี้วัดการพัฒนาภาวะผู้ประกอบการสากล และความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศไทย Global Entrepreneurship Index อยู่อันดับ 71 ของโลก (World Competitiveness Ranking 2020) ของประเทศไทยจากอันดับ 29 ของโลก และประเทศไทยเราก็ต้องเร่งแก้วิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล ทางมูลนิธิฯ จึงอยากพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กสามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยการมอบทุนวิชาทักษะผู้ประกอบการสากล 5.0 มาตรฐานเนเธอร์แลนด์ เน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพื่อนำไปใช้ได้จริงในการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพให้กับตัวเอง และชุมชนในทันที แม้ขณะที่เรียนอยู่

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. คัดเลือกเด็ก 25 คน จาก 22 โรงเรียน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
  2. เข้าค่ายกิจกรรมทางจิตวิทยาสากลเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการสากล 7 วัน
  3. ประชุมกลุ่มสัปดาห์ละครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง 12 สัปดาห์ Online และ Offline
  4. ประกวดโครงการเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 3 เดือน มอบรางวัลต่อยอดเชิงพาณิชย์ และมอบวุฒิบัตร
  5. สรุปผลเชิงวิจัยและพัฒนา นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิพัฒนามนุษย์นานาชาติโฟกัส

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าลิขสิทธิ์หลักสูตร GPS Dutch Model ค่ายพัฒนาผุ้ประกอบการสากลรุ่นเยาว์ 5.0 profile test พร้อมคู่มือรายบุคคล (7,000 บาท/คน) 25 175,000.00
2 ค่าคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (20,000 บาท/คน) 4 80,000.00
3 ค่าอาหาร สถานที่พัก (700 บาท/คน/วัน จำนวน 7 วัน) 25 17,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
272,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
27,250.00

ยอดระดมทุน
299,750.00

Donate to
สร้างครู สร้างนักเรียน สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพคืนสู่สังคมในยุค New Normal

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends