project สัตว์ สิ่งแวดล้อม

Belly fulled Happy filled

There is a lack of food crisis for elephants as a result of the unavoidable economic issues that many elephant camps are facing. Due to this need, Asian Elephant Conservation Foundation is inviting people for donations from everyone to buy bananas and corn to feed the elephants in 30 elephant camps as well as support the farmers.

Duration 15 Dec 2022 - 15 Mar 2023 Area ChiangMai

Current donation amount

177,388 THB

Target

429,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 41%
จำนวนผู้บริจาค 219

สำเร็จแล้ว

Project updates

ส่งมอบอาหารช้างให้กับปางช้าง ในอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง

10 July 2023

หลังจากเสร็จสิ้นการระดมทุน แม้จะได้รับยอดระดมทุนไม่ถึงเป้า ทางมูลนิธิฯ ยังคงดำเนินการจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนนี้จะเพิ่มอาหารช้างเข้าไปคือข้าวโพดและต้นข้าวโพด ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แตงทำเกษตรด้านข้าวโพดจำนวนมาก

หลังจากนั้นจึงส่งมอบอาหารช้างให้กับปางช้างในเขตอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งส่งมอบเป็นสี่ระยะ ระยะละหนึ่งเดือน

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

“ รู้สึกดีใจที่ทางมูลนิธิเข้ามาซื้อผลผลิต ทำให้ขายได้ทั้งข้าวโพดและต้นข้าวโพด จึงไม่จำเป็นต้องเผาต้นทิ้งหลังเก็บเกี่ยว ” นางสายฝน คำทอน เกษตรกรพื้นที่อำเภอแม่แตง

“ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จัดทำโครงการมอบอาหารให้ช้าง ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ทำให้ช้างได้มีกินในช่วงยากลำบากนี้ ” นางรัชนี คำบุญเรือง เจ้าของปางช้าง เอลลิเฟ้นท์รีไทร์เม้นปาร์ค

“ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย มีความยินดีที่ได้ร่วมทำโครงการกับเทใจ เพื่อช่วยเหลือช้างในเขตภาคเหนือ และจะยังมีโครงการช่วยเหลือช้างต่อไปที่จะทำให้เกิดขึ้นในทุกๆภูมิภาคที่เลี้ยงช้าง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่เมืองไทยต่อไป ” นายณัฐกานต์ แก้วกันภัย ผู้จัดการมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียและผู้ก่อตั้งโครงการ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สัตว์
ช้างเลี้ยงในเขตอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง 50 เชือกช้างมีอาหารที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอ้อย ข้าวโพด และกล้วย
ประชาชนทั่วไปเกษตรกรในเขตอำเภอแม่แตง 10 คนกระจายรายได้สู่เกษตรกร และแบ่งเบาภาระในการจัดการผลผลิต
รูปภาพกิจกรรม

 
ภาพ: กล้วย ผลผลิตที่ได้จากเกษตรในพื้นที่ 

  
ภาพ: ต้นข้าวโพด ผลผลิตที่ได้จากเกษตรในพื้นที่ 

  
ภาพ: ข้าวโพด ผลผลิตที่ได้จากเกษตรในพื้นที่ 


ภาพ: ส่งมอบผลผลิตให้ปางช้าง

Read more »
See all project updatesSocial problems and solutions

Many elephants in camps are currently unemployed due to the Covid-19 crisis, which has caused a food shortage in many elephant camps in northern Thailand. This crisis directly impacts the health issues associated with malnutrition in elephants. In addition, a lot of elephants died during this crisis. Even though several elephant camps are trying to provide food for them, there is still not enough for their needs because each elephant needs more than 200 kg of food per day. Additionally, the farmers’ productivity such as corn, bananas, and sugar cane, are unsold, so it rots wastefully.

Thus, this is the beginning of the "Belly fulled Happy filled" project by the Elephant Sanctuary Asia Foundation and the Northern Peasant Federation, which purchases products from farmers who are having trouble selling products. The foundation will pick and buy products to help farmers and deliver them to several northern elephant camps in Thailand for six months until the dry season.

Owner Project

ส่งมอบอาหารช้างให้กับปางช้าง ในอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง

10 July 2023

หลังจากเสร็จสิ้นการระดมทุน แม้จะได้รับยอดระดมทุนไม่ถึงเป้า ทางมูลนิธิฯ ยังคงดำเนินการจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนนี้จะเพิ่มอาหารช้างเข้าไปคือข้าวโพดและต้นข้าวโพด ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่แตงทำเกษตรด้านข้าวโพดจำนวนมาก

หลังจากนั้นจึงส่งมอบอาหารช้างให้กับปางช้างในเขตอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งส่งมอบเป็นสี่ระยะ ระยะละหนึ่งเดือน

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

“ รู้สึกดีใจที่ทางมูลนิธิเข้ามาซื้อผลผลิต ทำให้ขายได้ทั้งข้าวโพดและต้นข้าวโพด จึงไม่จำเป็นต้องเผาต้นทิ้งหลังเก็บเกี่ยว ” นางสายฝน คำทอน เกษตรกรพื้นที่อำเภอแม่แตง

“ ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่จัดทำโครงการมอบอาหารให้ช้าง ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ทำให้ช้างได้มีกินในช่วงยากลำบากนี้ ” นางรัชนี คำบุญเรือง เจ้าของปางช้าง เอลลิเฟ้นท์รีไทร์เม้นปาร์ค

“ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย มีความยินดีที่ได้ร่วมทำโครงการกับเทใจ เพื่อช่วยเหลือช้างในเขตภาคเหนือ และจะยังมีโครงการช่วยเหลือช้างต่อไปที่จะทำให้เกิดขึ้นในทุกๆภูมิภาคที่เลี้ยงช้าง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่เมืองไทยต่อไป ” นายณัฐกานต์ แก้วกันภัย ผู้จัดการมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียและผู้ก่อตั้งโครงการ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สัตว์
ช้างเลี้ยงในเขตอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง 50 เชือกช้างมีอาหารที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอ้อย ข้าวโพด และกล้วย
ประชาชนทั่วไปเกษตรกรในเขตอำเภอแม่แตง 10 คนกระจายรายได้สู่เกษตรกร และแบ่งเบาภาระในการจัดการผลผลิต
รูปภาพกิจกรรม

 
ภาพ: กล้วย ผลผลิตที่ได้จากเกษตรในพื้นที่ 

  
ภาพ: ต้นข้าวโพด ผลผลิตที่ได้จากเกษตรในพื้นที่ 

  
ภาพ: ข้าวโพด ผลผลิตที่ได้จากเกษตรในพื้นที่ 


ภาพ: ส่งมอบผลผลิตให้ปางช้าง

Budget plan


No.List Quantity Amount (Baht)
1 Buy bananas from farmers at 7 baht per bunch, Total 30,000 bunches and provide to 30 camps 1,000 bunches per camp 30 Camps 210,000.00
2 Buy sugarcanes from farmers at 6 baht per piece, Total 20,000 pieces and provide to 30 camps 1,000 pieces per camp 30 Camps 120,000.00
3 Transition fees to the 30 camps in Northern of Thailand 2,000 baht per round 30 rounds 60,000.00
Total amount 
390,000.00
TaeJai fees  (10%)
39,000.00

Fundraising
429,000.00