สุขภาพ project

ชุมชนรู้ทันฝุ่น

ติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นและอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สู่ศูนย์กลางชุมชน 500 แห่ง อาทิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้

Duration 4 เดือน Area ไทย

Current donation amount

78,400 THB

Target

1,430,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 5%
66 days left จำนวนผู้บริจาค 41

เพราะฝุ่นPM 2.5 นั้นเล็กมาก จนสายตาเรามองไม่เห็น

แต่ฝุ่นเล็กๆกลับมีอำนาจทำลายล้างมหาศาล จนองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้ PM2.5 จัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 เช่นเดียวกับ ปรอท แคดเมียม อาร์เซนิก หรือ โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ตั้งแต่ปี 2556 และยังเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้ ประชาชนคนไทยจะเริ่มมีความตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและสาเหตุของปัญหาฝุ่นควัน จนนำไปสู่การติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถดูแลและป้องกันตนเองและครอบครัวได้ อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุหลักคือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นอันตรายกับสุขภาพของตนเองและคนในชุมชนแล้ว ยังจะทำให้ปัญหาฝุ่นควันไม่ได้รับการแก้ไขที่ตรงจุด และส่งผลกระทบที่รุนแรงในวงกว้างต่อไป


ในพื้นที่บ้านก้อ อำเภอลี้ จ.ลำพูน ได้มีการทดลองติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นในโรงเรียนบ้านก้อ ทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารให้คนในชุมชนรับรู้ถึงสถานการณ์ฝุ่นในแต่ละวัน ด้วยการใช้ธงสีต่างๆ ที่สะท้อนความรุนแรงของค่าฝุ่น โดยในช่วงทดลองพบว่าวิธีการนี้สามารถเพิ่มการรับรู้ของชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดระดับความเสี่ยงของอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้ พร้อมเกิดการรณรงค์ให้ช่วยการดับเพลิงและเลิกการเผา จึงเป็นที่มาของโครงการชุมชนรู้ทันฝุ่น ที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในประเทศไทย


โครงการชุมชนรู้ทันฝุ่นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เทใจดอทคอม มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่ายภาคสังคมจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายในการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นและอุปกรณ์ในการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สู่ศูนย์กลางชุมชน 500 แห่ง รวมถึงศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และโรงพยาบาลชุมชน โดยครอบคลุมพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถป้องกันภัยจากฝุ่นควันที่เกิดขึ้นได้ โดยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือรณรงค์ป้องกันการเผาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไป

แผนการทำงาน

1.การติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น 500 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่สำคัญ 

2.จัดชุดข้อมูลสื่อสารค่าฝุ่นผ่านธงสีต่าง ๆเพื่อให้โรงเรียนติดตั้ง และรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ตัวเอง ผ่านธงสามสี ประกอบด้วย สีแดง เหลือง เขียว

3.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนรู้ข้อมูลฝุ่นที่แท้จริงในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง สามารถป้องกันตัวเองได้ถูกต้อง ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้และความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น การรณรงค์ให้ลดเลิกการเผาทุกรูปแบบ เป็นต้น

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น 500 พื้นที่กันเถอะ!!!


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนบาท
1.เครื่องวัดฝุ่น sndwaySW-625B เครื่องละ 1,500 บาท 500 เครื่อง750,000
2.ชุดจัดชุดข้อมูลสื่อสารค่าฝุ่นผ่านธงสีต่าง ๆเพื่อให้โรงเรียนติดตั้ง และรายงานค่าฝุ่นในพื้นที่ตัวเอง ชุดละ 1,100 บาท500 ชุด550,000
3.ค่าดำเนินการเทใจ 10 %
130,000
รวม
1,430,000


Donate to
ชุมชนรู้ทันฝุ่น

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends