project เด็กและเยาวชน

ช่วยน้องเรียน

ร่วมป้องกันไม่ให้นักเรียนกว่า 3,000 คนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ด้วยการมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนให้กับผู้ปกครอง หรือบริจาคอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

Duration 01 ส.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ (11 โรงเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)

Current donation amount

65,403 THB

Target

181,830 THB
ดำเนินการไปแล้ว 36%
66 days left จำนวนผู้บริจาค 51

ร่วมป้องกันไม่ให้นักเรียนกว่า 3,000 คนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ด้วยการมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือนให้กับผู้ปกครอง หรือบริจาคอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้โรงเรียนต้องถูกสั่งปิด ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนออนไลน์

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด 11 โรงเรียน พบว่า ราว 1,000 คน (จากทั้งหมด 3,357 คน) ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนแบบออนไลน์แต่อย่างใด มีฐานะตั้งแต่ยากจน กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีบัตรประชาชน และกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และอีกกว่า 2,700 คน ที่ผู้ปกครองไม่สามารถช่วยอยู่ดูแลนักเรียน และสอนการบ้านหรือให้คำแนะนำได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังขาดความพร้อมทางด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส่งผลกระทบต่อทั้งคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ต้องเผชิญกับปัญหาลำบากที่ในการเข้าถึงบทเรียนและเกิดความกังวล

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา การเข้าเรียนของนักเรียนลดลงแบบมีนัยยะสำคัญ ปัญหาหลักเกิดจาก

1. เด็กไม่มีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์เป็นของตนเอง ใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวกับผู้ปกครอง เมื่อผู้ปกครองออกไปทำงาน ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

2.  จำนวนคาบเรียนมีปริมาณเท่าเดิมกับการไปโรงเรียน (7 คาบต่อวัน) แต่การปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์นั้นทำให้เด็กอ่อนล้า ไม่มีสมาธิกับการเรียน และอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานตลอดทั้งวัน

3. แต่ละครัวเรือนมีฐานะที่ค่อนข้างยากจนจึงไม่สามารถซื้ออุปกรณ์และรับภาระค่าอินเตอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์ได้

ทางโครงการต้องการร่วมแก้ไขปัญหานี้โดย

มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดให้กับผู้เรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนออนไลน์และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ส่งเสริมการเรียนรู้ในกับเด็กที่กำลังจะขาดโอกาสทางการศึกษาจากสถานการณ์โควิด-19 โดยคาดหวังว่าน้อง ๆ นักเรียนจะสามารถเข้าเรียนได้เพิ่มขึ้นตามตารางเรียน อย่างน้อยร้อยละ 50

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ขอรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ทั้งสิ้น 35 เครื่อง เพื่อมอบให้กับครอบครัวหรือนักเรียนที่เปราะบางและขาดทุนทรัพย์ก่อน หรือขอความอนุเคราะห์เป็นเงินสนับสนุนเป็นค่าแท็บแล็ต เครื่องละ 5,000 บาท ทั้งหมด 35 เครื่อง เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 175,000 บาท

2. นำอุปกรณ์ทั้งหมดไปมอบให้กับผู้เรียนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครและอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับทีมอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้น้อง ๆ ในการติดตั้งและสอนการใช้อุปกรณ์ รวมถึงแนะนำการปรับตัวในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดและดูแลสภาพจิตใจของผู้เรียน

3. ติดตามผลโดยมีหลักการดังนี้

    3.1 อุปกรณ์ทุกเครื่องจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียน และให้น้อง ๆ นักเรียนมาทำการขอยืมอุปกรณ์ยืมเรียน

    3.2 เกณฑ์การให้ยืมอุปกรณ์เรียน: ทางโรงเรียน (เทศบาลวัดเกต) จะพิจารณาจากศักยภาพของครอบครัวและความจำเป็นของเด็กที่จะใช้สำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนที่เข้มข้น โดยทางโรงเรียนสำรวจมาแล้วว่าจะให้นักเรียนชั้นป. 5 และ 6 ของโรงเรียนวัดเกตจำนวน 35 เครื่อง (นำร่องที่โรงเรียนวัดเกตเป็นที่แรก)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ตามหทัย ชนะบูรณาศักดิ์

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ (แท็บแล็ต) ยี่ห้อ Huawei T3 7.0 35 123,550.00
2 ค่า sim internet True ซิมเทพ Fast 70 35 38,500.00
3 ค่าอาสาสมัครในการติดตั้งอุปกรณ์และสื่อการเรียน 5 1,625.00
4 ค่าอาสาสมัครในการลงพื้นที่ไปหาผู้เรียนในชุมชน เพื่อสอบถามปัญหาและดูแลสภาพจิตใจ 5 1,625.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
165,300.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
16,530.00

ยอดระดมทุน
181,830.00

Donate to
ช่วยน้องเรียน

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends