project เด็กและเยาวชน

รักษาฟันให้เด็กกำพร้า 150 คน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

มอบทุนในการรักษาฟันผุให้กับเด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้าแรงงานเด็ การค้ามนุษย์และได้รับผลกระทบจากครอบครัวติดเชื้อ HIV/ Aids ในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนบริเวณอำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน แม่สรวยและบริเวณสะพานข้าม แม่น้ำสาย จ.เชียงราย

Duration 01 ธ.ค. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565 Area ระบุพื้นที่: มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 (ศูนย์การเรียนบ้านนานา อแม่สาย จ.เชียงราย 57130)

Current donation amount

194,370 THB

Target

190,740 THB
ดำเนินการไปแล้ว 102%
จำนวนผู้บริจาค 178

สำเร็จแล้ว

Project updates

รักษาฟันให้เด็ก 150 คน ที่มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนบ้านนานา

12 May 2022

กิจกรรมที่ 1.จัดอบรมเด็กเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยเชิญวิทยากร ดร.วรีภรณ์ ทรงศักดิ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูปลรักษาฟัน ที่มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนบ้านนานา วันที่ 27 มกราคม 2565 มีกิจกรรมต่อไปนี้

1. อธิบายวิธีการแปรงฟันให้กับเด็กๆ ฟังในแต่ละขั้นตอนโดยมีภาพจำลองหุ่นฟันให้เด็กดู

2. แจกแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับเด็กๆ และสอนวิธีการแปรงฟันให้กับเด็กอย่างถูกวิธี

เด็กๆ ตั้งใจเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาฟัน


กิจกรรมที่ 2 พาเด็กที่ฟันผุอย่างรุนแรงพาไปรักษาที่คลินิกฟันและโรงพยาบาลแม่สายเด็กชาย สมชาย ลาหู่นะ

ผมประทับใจที่ได้รับการรักษาฟันเด็กชาย วิน นานา

ผมขอขอบคุณที่รักาษาฟันให้ผมตอนนี้ไม่รู้สึกปวดฟันแล้วครับ

Read more »
See all project updates

มอบทุนในการรักษาฟันผุให้กับเด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้าแรงงานเด็ การค้ามนุษย์และได้รับผลกระทบจากครอบครัวติดเชื้อ HIV/ Aids ในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนบริเวณอำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน แม่สรวยและบริเวณสะพานข้าม แม่น้ำสาย จ.เชียงราย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

            มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน (บ้านนานา ) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 ในนาม "ศูนย์ ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและป้องกันชีวิตเด็ก ( บ้านนานา ) มีระยะเวลาการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน รวม 21 ปี โดยการท างานช่วยเหลือกลุ่มเด็กเร่ร่อนขอทาน และเด็กด้อยโอกาส เช่น เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กจากครอบครัวแตกแยก เด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในสวนผลไม้และเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการตก เป็นเหยื่อการค้าแรงงานเด็ก การค้ามนุษย์และได้รับผลกระทบจากครอบครัวติดเชื้อ HIV/ Aids ที่อาศัยอยู่ ตามแนวตะเข็บชายแดนบริเวณอำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน แม่สรวยและบริเวณสะพานข้าม แม่น้ำสาย จ.เชียงราย กลุ่มเด็กขอทานดังกล่าวจะมีสภาพปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อันสืบเนื่องมาจากการไม่ได้รับการดูแล เอาใจใส่จากครอบครัว เสี่ยงต่อการถูกทำร้าย ใช้แรงงาน และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้ยาเสพติดตามคนใน ครอบครัว ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาด้านต่างๆ ในชีวิตต่อไป

            มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน ( บ้านนานา ) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสทางด้าน การศึกษา จึงได้ช่วยเหลือส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็ก โดยปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่มูลนิธิฯ ให้การ ช่วยเหลือทั้งอาศัยอยู่ในบ้านพัก และช่วยเหลือต้านทุนการศึกษา จำนวน 150 คน โดยเด็กจะได้รับการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาทางเลือก และการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดค่ายฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การอบรมความรู้ ด้านทักษะการใช้ชีวิตกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้มี ทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ประจำวันสำหรับตนเองและผู้อื่นต่อไปในอนาคต

            โรคฟันผุเป็นโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กหากเกิดโรคฟันผุจะทำให้เด็กไม่สามารถบดเคี้ยว อาหารได้ เชื้อโรคจะส่งผลให้เกิดอาการอักเสบ ปอดบวม อันจะส่งผลต่อสภาวะโภชนาการ การพัฒนาการด้าน การเรียนรู้ และพัฒนาการด้านบุคลิกภาพของเด็กเป็นอย่างมาก โรคฟันผุเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ โดยใช้ มาตรการการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ฟลูออไรด์การใช้สารเคลือบหลุมร่องฟัน การแปรงฟัน นอกจากนี้การพัฒนาการของโฆษณาขนมที่มีรสหวาน ซึ่งมีการผลิตในรูปแบบที่หลากหลาย ความเจริญ ทางการโฆษณามากขึ้น ส่งผลให้มีการบริโภคขนมหวานซึ่งมีส่วนประกอบของแป้งและน้ำตาลสูง ซึ่งเป็นสาเหตุ หนึ่งที่ทำให้เกิดโรคฟันผุง่ายขึ้น

            อันเนื่องมาจากการเด็กๆ ในมูลนิธิฯ มาจากครอบครัวแตกแยก เด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในสวนผลไม้และเด็กที่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการตก เป็นเหยื่อการค้าแรงงานเด็ก การค้ามนุษย์และได้รับผลกระทบจากครอบครัวติดเชื้อ HIV/ Aids ที่อาศัยอยู่ ตามแนวตะเข็บชายแดนบริเวณอำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง เชียงแสน แม่สรวยและบริเวณสะพานข้าม แม่น้ำสาย จ.เชียงราย เด็กๆ ในมูลนิธิฯ ถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่เรียกกันว่า บัตรหัว 0 38 วรรค สอง จึงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์รักษาฟรีได้ รวมถึงการรักษาฟันเด็กที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สู่งมาก ทางมูลนิธิฯ ไม่มีแห่งทุนเป็นหลักจึงไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการรักษาฟันของเด็กๆ ในมูลนิธิฯ และจากการสำรวจสภาวะการเกิดโรคฟันผุในมูลนิธิพันธกิจเด็กชุมชน ปี พ.ศ. 2564 พบว่าเด็กๆ ในมูลนิธิฯ มีสภาวะฟัน แท้ผุอย่างรุงแรง จำนวน 20 คน และและฟันผุที่รอ อุดฟัน 60 คน และพบเด็กๆ มีเหงือกอักเสบ รวมไปถึงคราบหินปูน อีกจำนวน 70 คน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด

โดยแบ่งสภาพปัญหาฟันได้ดังนี้

จำนวนนวนเด็กฟันผุอย่ารุงแรง มี 20 คน  จำนวน 23  ชี่
จำนวนนวนเด็กฟันผุรออุดฟัน มี 60 คน 72 ชี่
จำนวนนวนเด็กเหงือกอักเสบ และ คราบหินปูน 70 คน
จำนวนนวนเด็กที่ต้องรักษารากฟัน 20 คน จำนวน 12 ชี่


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประชุมวางแผนเพื่อนัดหมายตรวจสภาพฟันของเด็กเบื้องต้น

2. จัดประชุมเด็กในมูลนิธิฯ เพื่อตรวจสภาพฟันของเด็กโดย คุณหมอทันต์แพทย์

3. นำข้อมูลจากการตรวจฟันเด็กมาจัดเรียงลำดับการรักษาที่เร่งด่วน

4. ระดมทุนจากเว็บไซต์เทใจ เพื่อเตรียมการรักษาฟันเด็ก

5. จัดอบรมเด็กเรื่องการแปลงฟันที่ถูกวิธี

6. จัดหาไม้แปรงฟัน ยาสีฟันให้กับเด็กๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวเจนจิรา  แลเชอกู่

รักษาฟันให้เด็ก 150 คน ที่มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนบ้านนานา

12 May 2022

กิจกรรมที่ 1.จัดอบรมเด็กเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยเชิญวิทยากร ดร.วรีภรณ์ ทรงศักดิ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูปลรักษาฟัน ที่มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชนบ้านนานา วันที่ 27 มกราคม 2565 มีกิจกรรมต่อไปนี้

1. อธิบายวิธีการแปรงฟันให้กับเด็กๆ ฟังในแต่ละขั้นตอนโดยมีภาพจำลองหุ่นฟันให้เด็กดู

2. แจกแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับเด็กๆ และสอนวิธีการแปรงฟันให้กับเด็กอย่างถูกวิธี

เด็กๆ ตั้งใจเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาฟัน


กิจกรรมที่ 2 พาเด็กที่ฟันผุอย่างรุนแรงพาไปรักษาที่คลินิกฟันและโรงพยาบาลแม่สายเด็กชาย สมชาย ลาหู่นะ

ผมประทับใจที่ได้รับการรักษาฟันเด็กชาย วิน นานา

ผมขอขอบคุณที่รักาษาฟันให้ผมตอนนี้ไม่รู้สึกปวดฟันแล้วครับ

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าถอนฟันที่ผุรุนแรง จำนวนเด็ก 20 คน ต้องถอนฟัน 23 ชี่ ราคาชี่ละ 800 บาท 800 บาท x 23 คน = 18,400 บาท 23 ชี่ 18,400.00
2 ค่าอุดฟัน จำนวนเด็ก 60 คน ต้องอุด 72 ชี่ ราคาชี่ละ 1,500 บาท 1,500 บาท x 60 = 90,000 บาท 72 ชี่ 90,000.00
3 ค่าขุดหินปูน จำนวนเด็ก 70 คน ราคา 500 บาทต่อหนึ่งคน 500x70 = 35,000 บาท 70 คน 35,000.00
4 ค่ารักษารากฟัน จำนวน 20 คน จำนวน 20 ชี่ ราคาชี่ละ 1,500 บาท 1,500 บาท x 20 คน =30,000 บาท 20 ชี่ 30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
173,400.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
17,340.00

ยอดระดมทุน
190,740.00