project Covid-19

รวมพลังสู้ไม่ถอย... สนับสนุนแพทย์จุฬาฯ สร้างแอนติบอดีต้านโควิด-19

โครงการวิจัยยาแอนติบอดี สำหรับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคนี้ในขณะที่สถานการณ์วัคซีนยังไม่แน่นอน ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างกำลังคัดเลือกผู้ป่วยที่หายดีแล้วจากโรคโควิด-19 เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในเลือดต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 เพื่อส่งต่อพัฒนาแอนติบอดีให้สำเร็จ

Duration 16 ธ.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2565 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

185,087 THB

Target

1,100,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 17%
157 days left จำนวนผู้บริจาค 103

โครงการวิจัยยาแอนติบอดี สำหรับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคนี้ในขณะที่สถานการณ์วัคซีนยังไม่แน่นอน ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างกำลังคัดเลือกผู้ป่วยที่หายดีแล้วจากโรคโควิด-19 เข้าร่วมโครงการวิจัย โดยทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันในเลือดต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 เพื่อส่งต่อพัฒนาแอนติบอดีให้สำเร็จ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหา

โรคโควิด-19 เป็นปัญหาสำคัญระดับโลกที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันมีหลักฐานชัดเจนว่าการติดเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 นั้นเพิ่มขึ้นและรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มวัยผู้ใหญ่

ในขณะที่วัคซีนยังมีข้อจำกัด และมาตรฐานกำหนดที่ไม่ชัดเจน แต่โรคนั้นไม่เคยรอใคร... ขณะนี้ เฉพาะในไทยเอง ก็มีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว 2,037,224 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 20,199 ราย (ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564)

ซึ่งตัวเลขนี้ ยังเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง... ความหวังใหม่ คือ “ยาแอนติบอดี”

ทางออกสู้โควิด-19

รู้จักกับแอนติบอดี...

ทั่วโลกได้พัฒนาวิธีรักษาในหลายรูปแบบนอกจากวัคซีน เพื่อเร่งบรรเทาความรุนแรงของโรคโควิด-19 และ 1 ในนั้น คือการรักษาด้วยยาแอนติบอดี (monoclonal antibody) ที่มีผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ยืนยันทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองว่าช่วยยับยั้งการติดเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ได้จริง และมียาแอนติบอดีบางชนิดที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการใช้เพื่อรักษาโรคโควิด-19 แล้ว

ดังนั้น ทีมวิจัยและพัฒนาแอนติบอดี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนายาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ด้วยวิธีการดังนี้

1. คัดแยกแอนติบอดีจากเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายดีแล้ว

2. ทีมวิจัยใช้เทคโนโลยีสร้างตัวยาแอนติบอดี (monoclonal antibody) ด้วยเทคโนโลยีไฮบริโดมา (hybridoma technology) ซึ่งเป็นเทคนิคการหลอมรวมเซลล์ด้วยกระแสไฟฟ้า (electrofusion technique) และทำการคัดเลือกเซลล์ที่มีคุณสมบัติในการผลิตแอนติบอดีต่อไวรัส SAR-CoV-2

3. ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 สายพันธุ์ต่าง ๆ ในหลอดทดลอง

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. สร้างเซลล์ไฮบริโดมาจากเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยที่หายดีแล้วจากโรคโควิด 19
  2. คัดเลือกเซลล์ไฮบริโดมาที่สามารถผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2
  3. ทดสอบคุณสมบัติของแอนติบอดีในการยังยั้งเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ในหลอดทดลอง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 กระบวนการวิจัยและสร้างเซลล์ไฮบริโดมาจากเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยที่หายดีแล้วจากโรคโควิด-19 จำนวน 10 คน - 200,000.00
2 กระบวนการคัดเลือกเซลล์ไฮบริโดมาที่สามารถผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 - 300,000.00
3 กระบวนการทดสอบคุณสมบัติของแอนติบอดีในการยังยั้งเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ในหลอดทดลอง - 500,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
100,000.00

ยอดระดมทุน
1,100,000.00

Donate to
รวมพลังสู้ไม่ถอย... สนับสนุนแพทย์จุฬาฯ สร้างแอนติบอดีต้านโควิด-19

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends