project Covid-19 เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

กองทุนเทใจช่วยเยาวชนและกลุ่มผู้หญิงฟื้นฟูทักษะอาชีพแก้วิกฤติเศรษฐกิจในชุมชน พื้นที่จังหวัดยะลา และสุรินทร์

เยาวชนและกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เป็นกำลังแรงงานสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของครอบครัวในช่วงสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเพื่อประคองชีวิตให้อยู่รอดวันต่อวันโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบการของเยาวชน และกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เชื่อมต่อคนที่มีศักยภาพช่วยเหลือคนที่กำลังตั้งหลักและต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สามารถผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ได้ดี

Duration 01 ก.ย. 2564 ถึง 28 ก.พ. 2565 Area ระบุพื้นที่: ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ , ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

Current donation amount

91,020 THB

Target

330,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 28%
35 days left จำนวนผู้บริจาค 29

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

 • สถานการณ์โควิคและพิษเศรษฐกิจส่งผลกระทบอย่างมากกับประชาชนที่ทำมาหากินทุกภูมิภาคของประเทศไทย เมื่อลูกหลานตกงานจากโรงงานในกทม.หรือเมืองเขตอุตสาหกรรม แรงงานเหล่านี้เดินทางกลับไปตั้งหลักที่หมู่บ้านในชุมชน เราจะเห็นพ่อแม่ ลูก เยาวชนแรงงานอพยพกลับบ้านในพื้นที่ต่างจังหวัด การกลับไปตั้งหลักที่บ้านของหลายคนเริ่มต้นจากฐานอาชีพเดิม เช่น ทำอาหาร ทำสวนผลไม้ เกษตรกรรม ทอผ้า หัตถกรรม ขายของเล็กน้อย และการประกอบการตามทักษะและความสนใจ
 • เยาวชน และกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เป็นกำลังแรงงานสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของครอบครัวในช่วงสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเพื่อประคองชีวิตให้อยู่รอดวันต่อวัน
 • โครงการ “ฟื้นเศรษฐกิจจากพลังเยาวชนและผู้หญิงในชุมชน”เกิดขึ้นเพื่อสานต่อการพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบการของเยาวชน และกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เชื่อมต่อคนที่มีศักยภาพช่วยเหลือคนที่กำลังตั้งหลักและต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สามารถผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

การฟื้นฟู / พัฒนาทักษะอาชีพทอผ้าไหมสีธรรมชาติ

ดำเนินงานหลักกับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนในชุมชน จำนวน 50 ครอบครัว

 1. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติที่ได้มาตราฐาน
 2. การเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเพิ่มทักษะด้านการจัดการ และเกิดเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 3. การจัดทำแปลงเพาะกล้าไม้และปลูกพรรณไม้ให้สีเพิ่มเติม
 4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำเป็นสำหรับการขึ้นเส้นยืนจำนวน 1 กลุ่มบ้าน

การฝึกอบรมทักษะการย้อมสีธรรมชาติ และ การทำอีโค้พรินต์จากใบไม้ให้สีที่มีอยู่ในชุมชน

วิทยากรโดย

 • อาจารย์ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ และทีมงานอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มจังหวัดอุดรธานี
 • นางจันทร์สาด หาญนึก ครูภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติ บ้านจันทร์แสง หมู่ที่ 17
 • นางสมใจ จำปาทอง ครูภูมิปัญญาการมัดลายและย้อมโคลนดอกบัว บ้านไทร หมู่ที่ 7
 • นางสุภาพร ทองสุข กระบวนการผลิตใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และ สุขภาพของคนทอผ้า

ระยะเวลาการจัดอบรม จะจัดเป็นกลุ่มย่อยๆ ละ 25 คน จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นจำนวน 50 คน โดยเน้นสมาชิกที่สนใจการย้อมสีธรรมชาติ และ ต้องการหาทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สามารถทำรายได้ทางเศรษฐกิจจริง รวมถึงการผลิตผ้าไหมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตนเอง

หลังจากการอบรมเสริมทักษะอาชีพย้อมไหมสีธรรมชาติ และ อีโคพรินต์ ทางทีมมูลนิธิขวัญชุมชนจะมีการติดตามผลการพัฒนากลุ่มผู้หญิงในแต่ละหมู่บ้านประกอบด้วย กลุ่มบ้านพันษี หมู่ที่ 5 , กลุ่มบ้านจันทร์แสงหมู่ที่ 17 กลุ่มบ้านพม่า บ้านป่ายาว หมู่ที่ 20 หมู่ที่พม่าหมู่ที่ 9 ตำบลจารพัต และกลุ่มผู้หญิงทอผ้าตำบลหนองเหล็ก (บ้านจารย์, บ้านลำหอก , บ้านโคกลาว , บ้านปะนอยไถง และ บ้านโคกลาว) ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าไหมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม เช่น สไบอีโคพรินต์ , เสื้อยืดสีธรรมชาติ , ถุงผ้ารักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อจำหน่ายระดมทุนดำเนินงานต่อ

การพัฒนาทักษะการนวดเพื่อสุขภาพ

 1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เบาะนวด, หมอน, ผ้าปู, ผ้าขนหนู, น้ำมันนวด, ไม้ตอก, เทียนหอม, อุปกรณ์ป้องกันโควิด
 2. เรียนคอร์สนวด 330 ชัวโมง คอร์สละ 10,000 บาท กับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สาขาการแพทย์แผนไทย และสำนักงานสาธารณสุขจุงหวัดยะลา

หลังจากเรียนจบไปแล้วผู้เข้าร่วมสามารถไปประกอบอาชีพได้เลย และทางกลุ่มจะมีการทาบถามและหาร้านสำหรับนวดให้กับผู้เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิขวัญชุมชน จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ กลุ่มลูกเหรียง จังหวัดยะลา

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้พัฒนาทักษะ 2,500 บาท X 50 คน = 125,000 บาท 50 คน 125,000.00
2 การใช้จ่ายเดินทาง และ อาหารไปเรียนรู้งานสหกรณ์และการจัดการกลุ่ม 500 บาทX50 คน = 25,000 บาท 50 คน 25,000.00
3 ค่าเรียนนวด 15 คน x 1 คอร์ส x 10,000 บาท = 150,000 บาท 15 คน 150,000.00
4 วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ เบาะนวด, หมอน, ผ้าปู, ผ้าขนหนู, น้ำมันนวด, ไม้ตอก, เทียนหอม, อุปกรณ์ป้องกันโควิด (งบประมาณ 25,000 บาท) ลูกเหรียงสมทบ 0 0.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

Donate to
กองทุนเทใจช่วยเยาวชนและกลุ่มผู้หญิงฟื้นฟูทักษะอาชีพแก้วิกฤติเศรษฐกิจในชุมชน พื้นที่จังหวัดยะลา และสุรินทร์

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends