project เด็กและเยาวชน

ให้น้องได้ดื่มน้ำสะอาดโรงเรียนในพื้นที่บนดอยสูง

เด็กเติบโตต้องมีอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนที่เพียงพอ การพัฒนาระบบน้ำดื่มในโรงเรียนให้สะอาดจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จึงอยากชวนทุกท่านมาช่วยจัดหาเครื่องกรองน้ำ ให้นักเรียน 784 คน 6 โรงเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้อุปโภคและบริโภค

Duration 20 ก.พ. 2566 ถึง 30 ธ.ค. 2566 Area ระบุพื้นที่: โรงเรียนบนดอยสูง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑.โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ อำเภอแม่สะเรียง ๒. โรงเรียนบ้านมแม่สวรรค์หลวง อำเภอแม่สะเรียง ๓. โรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย ๔. โรงเรียนบ้านกองแปเหนือ อำเภอสบเมย ๕. โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ อำเภอแม่สะเรียง ๖. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย

Current donation amount

93,956 THB

Target

550,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 17%
209 days left จำนวนผู้บริจาค 200

เด็กเติบโตต้องมีอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนที่เพียงพอ การพัฒนาระบบน้ำดื่มในโรงเรียนให้สะอาดจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จึงอยากชวนทุกท่านมาช่วยจัดหาเครื่องกรองน้ำ ให้นักเรียน 784 คน 6 โรงเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้อุปโภคและบริโภค

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็กเติบโตต้องมีอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนที่เพียงพอ การพัฒนาระบบน้ำดื่มในโรงเรียนให้สะอาดจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

โดยการช่วยเหลือสนับสนุนจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์น้ำดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอเพราะน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นการเจ็บป่วยโรคต่างๆ การบริโภคน้ำดื่มที่มีปนเปื้อนมักเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนส่งผลกระทบการเรียนหากโรงเรียนได้รับการช่วยเหลือเครื่องกรองนำ้ที่สะอาดได้อย่างเพียงพอ จะทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มขึ้น

 วันนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนบนดอยกำลังประสบปัญหาเรื่องน้ำ สำหรับอุปโภคและบริโภคไม่สะอาด ซึ่งในปัจจุบันนี้นักเรียนต้องดื่มน้ำจากน้ำประปาโรงเรียน รวมไปถึงน้ำสำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งน้ำที่นำมาดื่มมาใช้ไม่ผ่านการกรองให้สะอาด และการดื่มน้ำไม่สะอาด ก็เป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในวัยของเด็กนักเรียน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวนี้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อจัดหาเครื่องกรองน้ำให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้อุปโภคและบริโภคต่อไป

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล บนดอยสูงเด็กๆไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่จะบริโภคได้ ต้องดื่มน้ำประปาที่มีตะกอนหินปูนเจือปนหรือมีสารพิษจากยาฆ่าแมลงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนและคนในชุมชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้ทำงานช่วยเหลือและพัฒนาเด็กมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี โดยทำงานในพื้นที่ห่างไกล ได้พบเห็นปัญหานี้ ขอเชิญชวนคนในสังคมมาร่วมกันจัดซื้อเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กๆและคนในชุมชนรอบๆโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ให้มีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยเหมาะสมกับการบริโภค 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อจัดหาเครื่องกรองน้ำ ให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดไว้อุปโภคและบริโภคในโรงเรียน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนบนดอยสูง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ อำเภอแม่สะเรียง เด็กนักเรียนจำนวน 57 คน  ครู 8 คน

2. โรงเรียนบ้านมแม่สวรรค์หลวง อำเภอแม่สะเรียง เด็กนักเรียนจำนวน 117 คน  ครู 9 คน

3. โรงเรียนบ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย เด็กนักเรียนจำนวน 124 คน ครู 14 คน

4. โรงเรียนบ้านกองแปเหนือ อำเภอสบเมย เด็กนักเรียนจำนวน  66 คน  ครู 8 คน

5. โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ อำเภอแม่สะเรียง เด็กนักเรียนจำนวน 47 คน  ครู 6 คน

6. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย เด็กนักเรียนจำนวน 373 คน  

หลักเกณฑ์การดำเนินงาน 

1) มาตรฐานน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน

  • ด้านการบริหารจัดการ
  • ด้านภาชนะและอุปกรณ์
  • ด้านกระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาด
  • ด้านการจัดกิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนรู้

 2) รายการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่ายที่จะขอรับการพิจารณาสนับสนุน

  • วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด เช่น เครื่องกรองน้ำ วัสดุที่ใช้ในการกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ
  • วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ เช่น ท่อประปา ก๊อกน้ำ ข้อต่อ ข้องอ เครื่องปั้มน้ำ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถช่วยส่งน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน
  • ภาชนะสำหรับเก็บน้ำ เช่น ถังเก็บน้ำชนิดต่างๆ คูลเลอร์น้ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่โรงเรียนนำมาใช้ในการเก็บน้ำได้อย่างสะอาดปลอดภัย
  • ภาชนะสำหรับดื่มน้ำ เช่น แก้วน้ำ ขันน้ำ ขวดใส่น้ำสำหรับนักเรียน
  • วัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เช่นวัสดุในการสร้างโรงเรือน ลาดพื้น หรือระบบไฟฟ้าในการควบคุม ดูแล ควบคุม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวแวว  ชัยอาคม 

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 งบประมาณ (ระบุรายละเอียดในแบบประมาณการ) ๑)ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 1000 ลิตร ทึบแสง 1 5,500 ๒)ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 500 ลิตร พร้อมขาตั้ง 1 8,500 ๓)ชุดฟิวเตอร์ พร้อมไส้กรองคาร์บอนบล็อก (10 นิ้ว)3 3,600 ๔)กระบอกฟิวเตอร์ พร้อมไส้กรองใยสังเคราะห์ (10 นิ้ว)1 1,700 ๕)ปั้มน้ำเสื้อใบพัด สแตนเลส ขนาด 0.5 แรงม้า 1 6,500 ๖)ถังไฟเบอร์+หัวล้างแบบแมนนวล10x54 นิ้วพร้อมสารกรองเรซิ่ง 40 ลิตร พร้อมเกลือฟื้นสภาพสารกรอง 50 กก. 1 10,800 ๗)ถังไฟเบอร์+หัวล้างแบบแมนนวล 10x54นิ้วพร้อมสารกรองแมงกานีส 40 ลิตร 1 8,000 ๘)ถังไฟเบอร์หัวล้างแบบแมนนวล10x54 นิ้ว พร้อมสารกรองคาร์บอน 1 8,900 ๙)เครื่องผลิตแสงยูวี 28 w พร้อมระบบตั้งเวลาการทำงาน 1 6,500 ๑๐ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ ท่อ-ข้อต่อ-สายไฟย่อย ฯลฯ 1 5,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท 6 โรงเรียน 390,000.00
2 รายการ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่ายที่จะขอรับการพิจารณาสนับสนุน 1.วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดทำน้ำดื่มให้สะอาด เช่น เครื่องกรองน้ำ วัสดุที่ใช้ในการกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ 2. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้กับระบบส่งน้ำ เช่น ท่อประปา ก๊อกน้ำ ข้อต่อ ข้องอ เครื่องปั้มน้ำ และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถช่วยส่งน้ำจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ตามความต้องการและบริบทของโรงเรียน 3.ภาชนะสำหรับเก็บน้ำ เช่น ถังเก็บน้ำชนิดต่างๆ คูลเลอร์น้ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่โรงเรียนนำมาใช้ในการเก็บน้ำได้อย่างสะอาดปลอดภัย 4. ภาชนะสำหรับดื่มน้ำ เช่น แก้วน้ำ ขันน้ำ ขวดใส่น้ำสำหรับนักเรียน 5. วัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดทำจุดบริการน้ำให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เช่นวัสดุในการสร้างโรงเรือน ลาดพื้น หรือระบบไฟฟ้าในการควบคุม ดูแล ควบคุม 6 โรงเรียน 60,000.00
3 ค่าติดต่อประสานงาน+การประชุมผู้บริหาร+คณะกรรมการสถานศึกษา 6 โรงเรียน 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
50,000.00

ยอดระดมทุน
550,000.00

Donate to
ให้น้องได้ดื่มน้ำสะอาดโรงเรียนในพื้นที่บนดอยสูง

Amount

Donations to the project monthly will help support continuous work

Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends