project เด็กและเยาวชน

Chef Scholarship ปั้นเด็กให้เป็นเชฟ

เพิ่มโอกาสเด็กๆนอกระบบที่มีฝันอยากเป็นเชฟ แต่มีข้อจำกัดของฐานะทางการเงิน ให้สามารถทำตามความฝันด้วยการสนับสนุนทุนฝึกงานในร้านอาหารขึ้นชื่อ เพื่อเรียนรู้กษะ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการมืออาชีพ เพื่อต่อยอดLocal chef ให้น้อง ๆ ที่อยากมีอาชีพที่บ้านและเพิ่มพื้นที่ทางธุรกิจให้กับคนในชุมชนต่อไป

Duration 25 เม.ย. 2566 ถึง 09 พ.ค. 2566 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

238,674 THB

Target

373,450 THB
ดำเนินการไปแล้ว 64%
0 days left จำนวนผู้บริจาค 392


เพิ่มโอกาสเด็กๆนอกระบบที่มีฝันอยากเป็นเชฟ แต่มีข้อจำกัดของฐานะทางการเงิน ให้สามารถทำตามความฝันด้วยการสนับสนุนทุนฝึกงานในร้านอาหารขึ้นชื่อ เพื่อเรียนรู้กษะ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการมืออาชีพ เพื่อต่อยอดLocal chef ให้น้อง ๆ ที่อยากมีอาชีพที่บ้านและเพิ่มพื้นที่ทางธุรกิจให้กับคนในชุมชนต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ฉันรู้ว่า...ฉันชอบทำอาหาร

ฉันรู้ว่า...ฉันอยากเป็นเชฟ 

ฉันมีความสุข...ที่เห็นคนกินอาหารของฉัน

ฉันมีความฝันที่อยากไปเรียนรู้การทำอาหารกับเชฟมืออาชีพ เพื่อพัฒนาตัวฉันเองให้ดีขึ้น

เด็กนอกระบบมีความหวังที่จะประกอบอาชีพเป็นแรงงานในร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่และนอกพื้นที่ แต่ด้วยยังขาดประสบการณ์จึงถูกปฏิเสธในการทำงาน สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จึงอยากเพิ่มโอกาสเด็กๆนอกระบบที่มีฝันอยากเป็นเชฟ เนื่องจากมีข้อจำกัดของฐานะทางครอบครัวยากจน จึงทำให้เด็กกลุ่มเหล่านี้ไม่สามารถทำตามความฝัน ด้วยการชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนทุนให้เด็กๆนอกระบบการศึกษามีโอกาสในการต่อยอดLocal chef มีพัฒนาทักษะ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการด้านการบริการงานครัวอย่างมืออาชีพ ในร้านอาหารขึ้นชื่อ เพื่อการสร้างการทำงานลัมีอาชีพการทำงานในอนาคต และการเพิ่มพื้นที่ทางธุรกิจให้กับคนในชุมชนต่อไป

เราได้ความร่วมมือกับ ร้านสำรับสำหรับไทย เป็นต้น ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ไปฝึกฝน พัฒนาทักษะเฉพาะทาง และคล่องแคลวอย่างมืออาชีพ และสามารถต่อยอดงานในชุมชนของตนเองได้ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. คัดเลือกเยาวชนเยาวชนนอกระบบ จำนวน 15 คน ที่ผ่านเข้าฝึกอบรมโครงการเชฟชุมชน(local chef)ที่มีความตั้งใจ มุ่งมานะที่โดดเด่น และมีทักษะที่สามารถไปฝึกต่อในขั้นต่อได้

  2. ศึกษาดูงานในสถานประกอบ และฝึกประสบการณ์จริงระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในสถานประกอบการร้านอาหารนอกพื้นที่ เช่น ร้านสำรับสำหรับไทย, ร้าน Locus native food lab เป็นต้น

 3. ติดตามการฝึกประสบการณ์เยาวชนนอกระบบ ทั้ง 15 คน


ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้(กลุ่มลูกเหรียง)

ไม่มีข้อมูล

Budget plan


ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเดินทาง จำนวน 5,000 บาท(ไป – กลับ) จากยะลาและกรุงเทพ 15 คน 75,000.00
2 ค่าที่พักระหว่างฝึกประสบการณ์ จำนวน 15 คืน x ห้องละ 1,200 บาท 8 ห้อง 90,000.00
3 ค่าอาหาร ระหว่างฝึกประสบการณ์ จำนวน 500 บาท x 15 วัน 15 คน 112,500.00
4 ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานหลังฝึกประสบการณ์ 3,500 บาท 15 คน 52,000.00
5 ทุนสนับสนุน และติดต่อประสานงานระหว่างดำเนินโครงการ - 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
339,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
33,950.00

ยอดระดมทุน
373,450.00

Donate to
Chef Scholarship ปั้นเด็กให้เป็นเชฟ

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends