project ผู้พิการและผู้ป่วย

สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ 1,000 คน

มอบ สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษแก่ผู้ป่วยมะเร็ง 1,000 คน ให้รับมือกับ โรคมะเร็งอย่างถูกต้อง อีกทั้งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ และพลิกชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้

Area ในเขตกรุงเทพฯ และ 5 ภูมิภาคหลักของประเทศ

Current donation amount

769 THB

Target

110,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 1%
33 days left จำนวนผู้บริจาค 8

ทาง Art for Cancer ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง และร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมานานกว่า 9 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในรูปแบบของโครงการส่วนบุคคลในปีพ.ศ.2554 โดยนางสาวไอรีล ไตรสารศรี ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะที่2 ซึ่งจากประสบการณ์ตรงที่เธอได้เผชิญหน้า และต้องรับมือกับโรคมะเร็งเธอจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับความสำคัญของการจดบันทึกในการรักษาโรคมะเร็งอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ด้วยความร่วมมือกับ คุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ อีกหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ (Art for Cancer) ภายใต้ บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจ เพื่อ สังคม จำกัด ได้ออกแบบ และผลิต “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ขึ้นมาในครั้งแรก ในช่วงปี 2560 – 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทในสมาคมตลาดหลักทรัพย์ MAI เพื่อนำ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” ไปแจกจ่ายให้ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน 5 ภูมิภาคหลักของไทย ซึ่ง “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” นี้ได้รับการตอบรับจากผู้ป่วยมะเร็งที่ทำการรักษากับทางโรงพยาบาลเหล่านั้นเป็นอย่างดี และมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจดบันทึกการรักษาได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ภาพการเเถลงข่าวโครงการสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง 14ธ.ค.2560

ภาพกิจกรรม ณ รพ. จุฬาฯ (15 มี.ค. 2561)

ภาพกิจกรรม ณ รพ. มะเร็งอุบลราชธานี (29 มี.ค. 2561)

ภาพกิจกรรม ณ รพ. มหาราชนครเชียงใหม่ (27 เม.ย. 2561)

ภาพกิจกรรม ณ รพ. มะเร็งลพบุรี (14 มิ.ย. 2561)

ภาพกิจกรรม ณ รพ. พระมงกุฎเกล้าฯ (6 พ.ย. 2561)

เนื่องด้วยปัญหาด้านโรคมะเร็งยังคร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันทุกปีอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 130,000 คนต่อปี ทาง Art for Cancer by Ireal จึงให้ความสำคัญในจัดระเบียบข้อมูลการดูแลรักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยไทย เพื่อเพิ่มอัตราการมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ ดังนั้น Art for Cancer by Ireal จึงต้องการจัดพิมพ์ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” โดยจะมีการปรับปรุงเนื้อหาด้วยข้อมูล และเทคโนโลยีในการรักษาโรคมะเร็งใหม่ ๆ รวมถึงข้อมูลทางโภชนาการที่ผู้ป่วยมะเร็งมักมีข้อสงสัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) อีกด้วย เพื่อนำ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” ไปมอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ยังมีความต้องการรับ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” นี้ ไปช่วยในการจดบันทึก และรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขั้นตอนการทำโครงการ

1. ขอความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ๆ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ และข้อมูลทางโภชนาการ รวมถึงการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปจัดวาง และตีพิมพ์ใน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล 10 แห่งที่มีความต้องการใช้ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)”

2.จัดงานเสวนาเล็กและกิจกรรมสอนการบันทึกใน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” รวมถึงกิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยมะเร็งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษา และห้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 แห่ง (จาก 10 แห่ง ที่ได้รับมอบ “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)”)

ด้วยโครงการ ฯ นี้ ผู้ป่วยมะเร็งจะสามารถมีเครื่องมือสำเร็จในการดูแลตนเองง่าย ๆ เพียงแค่หมั่นจดบันทึก ก่อน หลัง และระหว่างการรักษา รวมถึงคำแนะนำที่ได้จากแพทย์ และความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้องใน “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)” นี้ ซึ่งจะทำให้การรักษามะเร็งของตัวผู้ป่วยเองดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้แก่ตัวผู้ป่วยเองด้วย

ภาพตัวอย่างสมุดบันทึกและรายละเอียดภายในเล่ม

จัดทำโครงการโดย


ไม่มีข้อมูล

Budget plan


รายการจำนวนเงินจำนวนเงิน(บาท)
1.“สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่)”
มูลค่าเล่มละ 100 บาท
1,000100,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

10,000
รวมเป็นเงิน
110,000


Donate to
สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ 1,000 คน

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
House number, Street number
Sub-district, District, Province, Postal Code

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends