project Covid-19 กลุ่มคนเปราะบาง

ปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ หรือเข้าถึงได้อย่างจำกัดและไม่เพียงพอ โครงการปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิดมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดหาเวชภัณฑ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด และยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอรับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

Duration 04 ก.ย. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

37,556 THB

Target

165,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 23%
จำนวนผู้บริจาค 60

สำเร็จแล้ว

ปัญหา

ผู้ริเริ่มโครงการปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิด เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรให้กับโรงงานยาชื่อดังระดับประเทศหลายแห่ง ทำให้ได้เห็นปัญหาด้านการเข้าถึงยารักษาโรคที่จำกัดและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกล ที่ผ่านมาทางเจ้าของโครงการได้ดำเนินการช่วยเหลือด้วยเงินทุนส่วนตัว ในการจัดหายาฟ้าทะลายโจรและนำไปเพื่อบริจาคให้แก่ศูนย์พักคอย ศูนย์อาสาสมัครชุมชน และศูนย์ประสานงานผู้ป่วยพักคอยต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอมา อย่างไรก็ตาม ความต้องการยาฟ้าทะลายโจรสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสถานการณ์การระบาด ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ และตามมาด้วยราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้วยเงินทุนส่วนตัวนั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ

วิธีการแก้ไข

โครงการปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิดมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดหาเวชภัณฑ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) เพื่อให้เกิดการตรวจเชื้อเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงที และยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอรับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เมื่อได้รับเงินบริจาคครบตามจำนวนที่ตั้งไว้แล้ว เจ้าของโครงการจะดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และยาฟ้าทะลายโจรประเภทแคปซูลโดยไม่หักค่าใช้จ่าย และนำไปบริจาคด้วยตนเองให้กับศูนย์พักคอย ศูนย์อาสาสมัครชุมชน หรือศูนย์ประสานงานผู้ป่วย และโรงพยาบาลสนามในชุมชนห่างไกลตามที่มีการร้องขอความช่วยเหลือมา และจะดำเนินการจัดทำบัญชี บันทึกการส่งมอบตามเงินบริจาคทุกครั้งเพื่อความโปร่งใส

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณ นภัสธนวรรณ ทัพพ์กรภัทร์

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่ายาฟ้าทะลายโจรมาตรฐาน อย. ขวดละ 75 บาท 1000คน 75,000.00
2 ค่าชุดตรวจ Antigen Test Kit ชุดละ 75 บาท 1000คน 75,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00