project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

โครงการใครๆ ก็เรียนได้ เพื่อสร้างแรงใจให้กับเด็กกลุ่มเปราะบาง

“ใคร ๆ ก็เรียนได้” โครงการเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ กลุ่มเปราะบางไร้บ้านที่ประสบปัญหาการขาดแรงจูงใจในการเรียน กศน โดยเราจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ต่อยมวยต้านยาเสพย์ติดออนไลน๋ และโครงการค้นหาตัวเองเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจให้น้อง ๆ รู้สึกดีต่อตนเอง

Duration 08 พ.ย. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2565 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

29,794 THB

Target

110,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 27%
341 days left จำนวนผู้บริจาค 34

“ใคร ๆ ก็เรียนได้” โครงการเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ กลุ่มเปราะบางไร้บ้านที่ประสบปัญหาการขาดแรงจูงใจในการเรียน กศน โดยเราจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ต่อยมวยต้านยาเสพย์ติดออนไลน๋ และโครงการค้นหาตัวเองเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจให้น้อง ๆ รู้สึกดีต่อตนเอง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทีมงานโครงการ ใคร ๆ ก็เรียนได้ สนใจช่วยเหลือน้อง ๆ ไร้บ้านอายุ 8-25 ปี จำนวน 30 คน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานอาสาทำให้ได้เห็นและเข้าใจปัญหาของน้อง ๆ กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ว่าน้องๆไร้บ้านขาดแรงจูงใจในการเรียน กศน. ปัจจุบันมีน้องที่สนใจ ต่ำกว่า 10% (เฉลี่ยน้องที่มาเรียนสม่ำเสมอมีเพียง 3/30 คน) และไม่อยากเรียนแม้จะมีทุกอย่างให้ น้อง ๆ มองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาเพราะมีวิธีอื่นที่ได้เงินง่าย โดยไม่ต้องมีการศึกษา เช่น ขอทาน ลักขโมย เดินยา หรือ ขายบริการ

ที่ผ่านมา เมื่อน้อง ๆ ไร้บ้านที่ศูนย์หลายคนได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่า เช่น ศิลปะหรือกีฬา จะรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียน กศน อยากเรียนจบ ม.6 และมีงานดี ๆ ทำแบบรุ่นพี่ เราจึงอยากเสนอกิจกรรมศิลปะบำบัดและต่อยมวยต้านยาเสพย์ติด เพื่อให้น้อง ๆ มีสุขภาพกาย ใจที่ดีขึ้นและมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้จบ

นอกจากศิลปะและต่อยมวย เราจะรับสมัครน้อง ๆ 8-10 คน เข้าร่วมโครงการค้นหาตัวตน ทดลองทำโปรเจกต์เพื่อค้นหาสิ่งที่ชอบและสนใจทำหลังเรียนจบ กศน โดยจะมีการนัดคุยกับครูพี่เลี้ยง เพื่อรับคำปรึกษาทุกเดือน ๆ ละครั้ง และมีกลุ่มไลน์ไว้ติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยท้ายโครงการจะมีการประกวดไอเดียโปรเจค และมีเงินรางวัลเป็นทุนนับสนุนให้น้อง ๆ ทำโครงการอีกด้วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.สำรวจความต้องการและ Pain point ของน้อง ๆ ไร้บ้าน อายุ 8-25 ปี จำนวน 30 คน รวมถึงสาเหตุที่น้อง ๆ ขาดแรงจูงใจในการเรียน กศน

2.ทำงานร่วมกับทางมูลนิธิและทีมงานโครงการเพื่อออกแบบสร้างคุณค่า เสริมพลังบวก ให้น้อง ๆ

3.วางแผนจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ต่อมมวยต้านยาเสพย์ติด และกิจกรรมค้นหาตัวเอง ประสานกับผู้สอนในการออกแบบกิจกรรม และเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม กิจกรรมศิลปะบำบัด ต่อยมวยต้านยาเสพย์ติด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และ กิจกรรมค้นหาตัวเอง 1 ครั้งต่อเดือน

5.สามารถปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนและความเหมาะสมตามความเห็นชอบของผู้สอน

6.ประเมินผลการจัดกิจกรรม ผ่านการสังเกต พูดคุย ผลงาน หรือ การบ้านที่น้อง ๆ ทำมาส่ง ว่าน้อง ๆ รู้สึกดีต่อตนเองและมีแรงจูงใจในการเรียน กศน เพิ่มขึ้นหรือไม่


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ธิดารัตน์ สุขะนินทร์ และทีมงาน ใครๆก็เรียนได้

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าสอนศิลปะ 700 x 36 สัปดาห์ 38 สัปดาห์ 26,600.00
2 ค่าอุปกรณ์ศิลปะ 7 ชุด (ค่า internet, DIY Art kit, ของรางวัล) 38 สัปดาห์ 33,480.00
3 อุปกรณ์มวย, ขนม, รางวัล 38 สัปดาห์ 3,820.00
4 ค่าสอนต่อยมวย 38 สัปดาห์ 21,800.00
5 ต้นทุนทำโปรเจกต์และรางวัลกิจกรรมค้นหาตัวเอง 38 สัปดาห์ 14,300.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00

Donate to
โครงการใครๆ ก็เรียนได้ เพื่อสร้างแรงใจให้กับเด็กกลุ่มเปราะบาง

Amount
Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Leave blank to donate anonymously

We will send receipt to your email after donation succeed.

· Delete
· Delete
House number, Street number, Sub-district, District*
Province*
Postal Code*

Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends