Resource

HOW TO บริจาคเงินผ่านเพจระดมทุน

เทใจขอเเนะนำวิธีการบริจาคเงินให้ผ่านเพจระดมทุน เหมาะกับให้เจ้าของเพจส่งให้ผู้บริจาคที่สงสัยว่าบริจาคยังไงค่า