โครงการ

 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  Helping Hands Thailand

  Helping Hands Thailand เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ด้วยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งชุดยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ผู้ป่วยรวมทั้งครอบครัวของผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเป็นอาสาสมัครกลุ่มเดียวกับ COVID Thailand Aid ซึ่งที่ผ่านมาได้ทุ่มเทเวลาและกำลังในการช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางในภาวะที่โควิด-19 แพร่ระบาด และครั้งนี้ยังตั้งใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 18%
  123 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 196
 • เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม

  สนามเด็กเล่นเก่าอันตราย ขอพี่ใจดีช่วยหนูหน่อย

  โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 165 คน ครูจำนวน 12 คน เป็นโรงเรียนเอกชนเล็กๆ ที่ไม่ได้แสวงหากำไร ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนตำบลสะพานไม้แก่น ซึ่งทางโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนเรียน ทำให้มีงบประมาณที่จำกัด อีกทั้งทางโรงเรียนจำเป็นต้องนำงบประมาณส่วนมากไปใช้ในการจ่ายเงินเดือนให้แก่ครูผู้ จึงทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบมาปรับปรุงในด้านอื่น ๆ รวมถึงสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กได้ เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์เครื่องเล่น ส่วนของเดิมที่มีอยู่ก็ชำรุดและทรุดโทรมมาก ประกอบกับพื้นที่และบริเวณสนามเด็กเล่นยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการปรับปรุงพัฒนา

  เป้าหมาย

  171,050 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  245 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 24
 • เด็กและเยาวชน

  อุปกรณ์การเรียนให้ศูนย์การเรียนรู้ลูกแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย สมุทรสาคร

  ร่วมบริจาคเพื่อแก้ไขปัญหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่มีเด็กในความดูแลถึง 246 คน ตั้งแต่อายุ 4 - 15 ปี ให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม

  เป้าหมาย

  16,357 บาท
  ดำเนินการแล้ว 72%
  32 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 37
 • สัตว์ สิ่งแวดล้อม

  Below the Tides: ปะ ปลา ยูน หญ้า ณ เกาะหมาก

  ในขณะที่เกาะหมากมีพื้นที่ประมาณ 12.3 ตร.กม. แต่มีแนวปะการังใหญ่ถึง 9.7 ตร.กม. และที่สำคัญบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมีดงหญ้าทะเล เนื่องจากสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลต่อการฟอกขาวของปะการัง การท่องเที่ยวแบบไม่ดูแล การประมงผิดกฏหมาย ทำให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง เกาะหมากถือเป็นโมเดลท่องเที่ยวที่อาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เน้นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เนื่องจากงบประมาณในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของรัฐมีจำกัด แต่การฟื้นฟูรักษาปะการังที่เกาะหมากนั้นไม่ยากเกินกำลัง เนื่องจากคนในชุมชนมีความตระหนักรู้ ตั้งใจที่จะทำและร่วมมือกัน เพียงแต่ขาดเงินทุนในการทำนุบำรุงแนวปะการัง ยิ่งทำเร็วก็ยิ่งดีเพื่อคืนสภาพแนวปะการังให้สมบูรณ์ คงไว้ซึ่งจุดแข็งสร้างศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจทั้งทางประมงและการท่องเที่ยวระดับสากล

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  128 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 40
 • ผู้สูงอายุ

  ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ: พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง 2024

  ผู้สูงอายุในสังคมเมืองยังเผชิญการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เหงา และการขาดพื้นที่แสดงศักยภาพ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เทใจ และยังแฮปปี้ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ: พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง 2024 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ สังคม และปัญญา ให้กับผู้สูงอายุ และพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนเองสู่สังคมได้ โดยคาดหวังว่ามีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพผ่านเกณฑ์การสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 300 คน และผ่านกระบวนการในโครงการจนจบหลักสูตร 120 คน ครอบคลุมทั้ง 6 โซน 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สูงอายุและชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการกว่า 5,000 คน

  เป้าหมาย

  2,640,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 45%
  215 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • สัตว์ อื่นๆ

  ห้องยาเพื่อคลินิกช้าง

  ปัจจุบันช้างเลี้ยงในประเทศไทยยังคงประสบปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วย ถึงแม้ร่างกายจะใหญ่ดูแข็งแรง แต่ก็ยังคงสามารถเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนเรา สัตวแพทย์จึงจำเป็นต้องเข้าไปรักษาและให้ยาช้าง คลินิกช้างจึงจำเป็นต้องมียาสำรองไว้ เพื่อเก็บรวบรวมยาช้าง ทั้งยาสามัญสำหรับสัตว์ใหญ่ ยาบำรุง ยาสมุนไพรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงยืดอายุของยา เมื่อมีการเก็บอย่างถูกวิธี ในที่ที่ถูกสุขลักษณะ

  เป้าหมาย

  103,367 บาท
  ดำเนินการแล้ว 26%
  32 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 94
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองบุญกู้วิกฤติฯ ช่วยเหลือเด็กที่รับภาระดูแล พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองที่ป่วยและพิการ

  เพราะเด็กทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีชีวิตเติบโตตามวัย โดยเฉพาะเด็กที่กำลังเผชิญความยากลำบากในชีวิต ต้องรับภาระเลี้ยงดูพ่อหรือแม่ที่เจ็บป่วยหรือพิการเพียงลำพัง มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเด็กด้อยโอกาสที่กำลังแบกรับภาระหน้าที่ที่เกินกำลังของเด็ก

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  307 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 337
 • เทใจแนะนำ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ภัยพิบัติ

  หน้ากากอนามัยเพื่อผู้ประสบภัยมลพิษทางอากาศของเด็กด้อยโอกาส

  ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี มักเกิดไฟไหม้ป่า ทั้งในแลประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีมาตรการในการป้องกันการเผาไร่ นา และป้องกันไฟป่าก็ตาม แต่เราไม่สามารถป้องกันการเผาไร่ นา และไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงมีมลพิษทางอากาศปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดที่ใกล้เคียงเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน ซึ่งควันพิษจากการเผาไหม้ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ จึงอยากระดมทุนเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อผู้ประสบภัยมลพิษทางอากาศของเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนานา จำนวน 120 คน เพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น

  เป้าหมาย

  30,360 บาท
  ดำเนินการแล้ว 42%
  32 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 50
 • สิ่งแวดล้อม

  ดูแลรักษาป่าน่าน

  FORRU และ The Next Forest ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมช่วยกันสนับสนุนการดูแลรักษาป่าชุมชนในจังหวัดน่าน พื้นที่อำเภอปัว ภูเพียง และเวียงสา ด้วยการดูแลป้องกันไฟป่า จัดทำแนวกันไฟและจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มอบอากาศบริสุทธิ์ ช่วยปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากป่าที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 25%
  93 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 30
 • สิ่งแวดล้อม

  ป่าจิ๋วในเมือง “ฟื้นธรรมชาติ สู้ฝุ่นพิษ ดูดคาร์บอน เมืองเย็นลง”

  มาช่วยกันทำให้กรุงเทพมีป่าจิ๋วๆ ในสวนใกล้บ้านและโรงเรียน ป่าจิ๋วจะตอบปัญหาชีวิตขาดธรรมชาติของคนเมือง ลดความร้อนที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตภูมิอากาศ แถมยังกรองฝุ่นพิษทั้ง PM 2.5 - ควันไอเสีย นอกจากนั้นยังเป็นการฟื้นฟูให้ธรรมชาติกลับเข้ามาในเมือง ทำให้เกิดการเชื่อมพื้นที่ให้สัตว์น้อยใหญ่ทั้งนก หนอน ผีเสื้อ ผึ้ง กระรอก แมลงปอ ฯลฯ มีที่พักและที่อยู่ในเมืองดุจเป็นโอเอซิสของเหล่าสิ่งมีชีวิต ช่วยสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ไปพร้อมกับเป็นพื้นที่เรียนรู้ธรรมชาติของเด็ก เยาวชน และชาว กทม.

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  31 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 19
 • อื่นๆ

  SHero กองทุนช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

  ผู้เสียหายจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศมีอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หากผู้เสียหายเป็นกลุ่มชายขอบที่มีอุปสรรคทางภาษาและฐานะยากจนแล้วนั้น ตลอดเวลาที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอุปสรรคเหล่านี้จะทวีคูณทับซ้อนมากขึ้น กองทุนนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทีมทนายความและอาสาสมัครสหวิชาชีพ SHero เพื่อช่วยเหลือด้านกฎหมายและจิตใจ

  เป้าหมาย

  1,181,400 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  16 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 56
 • ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่

  ร่วมสร้างศูนย์หัวใจโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ถูกส่งตัวมากโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ผู้บริจาคจากสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  เป้าหมาย

  50,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 4%
  32 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 604