โครงการ

 • สุขภาพ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ศูนย์ดูแลพระป่วยวัดทับคล้อ

  เพราะการเดินทางไปหาหมอของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมป่วย ที่พักอาศัยและปฎิบัติธรรมอยู่แถววัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ราว 300-400 คนยากลำบาก วัดจึงจัดศูนย์ที่อำนวยความสะดวกเพื่อรับส่งไปยังโรงพยาบาล และดูแลเรื่องการจ่ายยา และตรวจสุขภาพอย่างเป็นประจำ

  เป้าหมาย

  518,100 บาท
  ดำเนินการแล้ว 74%
  32 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 809