โครงการ

 • Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม”

  การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของเด็กเล็ก เช่น พัฒนาด้านการศึกษาตามวัยต้องหยุดการเรียนการสอน รวมถึงด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและสติปัญญา โดยเฉพาะเด็กเล็กวัย 0-6 ขวบ ที่ต้องการโภชนาการจำเป็นเพื่อให้ร่างกายและสมองเติบโตอย่างเต็มที่ หากพัฒนาการช่วงนี้ต้องสะดุดไป อาจส่งผลต่อการเติบโตและคุณภาพชีวิตของเด็กได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล จึงได้จัดทำครัวเมอร์ซี่ ผ่านโครงการ Food For Kids “เพื่อท้องน้องอิ่ม" ในการประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยตามหลักโภชนาการให้กับเด็กๆที่ยากไร้กว่า 3,000 คน ในชุมชนเเออัด พื้นที่ กทม.

  เป้าหมาย

  4,075,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  157 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 27
 • โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น

  สนับสนุนค่าหนังสือเพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการ ๑ อ่าน ล้านตื่น” โดยให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเลือกหนังสือคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่สำคัญต้องเหมาะสมกับช่วงวัย และตรงใจ อยากอ่าน อันจะส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดไปสู่การเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน

  เป้าหมาย

  693,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  96 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • ชีวิตที่ดี เพื่อก้าวผ่านวิกฤต COVID-19

  สนับสนุนเงินทุนเป็นค่าแรงและค่าวัสดุในการผลิตสินค้าให้กับครอบครัวของเด็กยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาได้ฝึกสร้างชิ้นงาน พร้อมกับประคองชีวิตและครอบครัวให้มีความอยู่รอดในช่วงสถานการณ์โควิด-19

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  35 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 48
 • ช่วยเด็กในชุมชนแออัดได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่ออนาคต

  สมทบทุนค่าจ้างคุณครูสอนภาษาอังกฤษ ให้เด็ก ๆ ในชุมชนแออัดคลองเตย เพื่อเปิดโอกาสใหม่ในชีวิต และนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต

  เป้าหมาย

  118,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  127 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • สนับสนุนอุปกรณ์และกิจกรรมเยาวชนพิทักษ์ช้างป่ากลุ่มฟันน้ำนม

  สืบเนื่องจากมีช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้านทิศเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา เข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนถึง 200-250 ตัว ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรอันนำไปสู่การปะทะกันระหว่างคนกับช้าง จนทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายทั้งคนและช้างป่า ในปี 2564 พบมีคนเสียชีวิต 13 ราย คนบาดเจ็บ 5 ราย ช้างล้มตาย 7 ตัว และบาดเจ็บ 5 ตัว ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจด้านพฤติกรรมและเส้นทางหากินของช้างป่า ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจดังกล่าว จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูลช้างป่าของกลุ่มเยาวชนในพื้นที่อันจะต่อยอดสู่การสื่อสารรณรงค์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจแก่ผู้คนในชุมชนเพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยทั้งกับคนและช้างป่าในระยะยาว

  เป้าหมาย

  396,858 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  96 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • ‘ยังฝัน ซื้อ 1 ถ้วยอนามัย เพื่อบริจาค 1 ถ้วยอนามัย’ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัย (period poverty) และปัญหาขยะในประเทศไทย

  ‘ยังฝัน’ คือธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ที่ต้องการจะแก้ปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนของผู้หญิง (period poverty) และแก้ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental pollution) โดยผ่านการจัดจำหน่ายถ้วยอนามัยที่ราคาเท่าทุนและต่อ 1 ถ้วยอนามัยที่จำหน่ายได้ ยังฝันจะบริจาคอีก 1 ถ้วยอนามัยให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่ขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้ง ยังฝันจะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยผู้หญิงและการมีประจำเดือนอีกด้วย

  เป้าหมาย

  2,420,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 26%
  1,071 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 6
 • ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อน้องวัยอนุบาลที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข

  สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข โดย มูลนิธิสันติสุข ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเพื่อซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับน้องวัยอนุบาล 140 คน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยน้องๆ จะได้รับการตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ทุกต้นสัปดาห์ ก่อนขึ้นห้องเรียน กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ทางสถานฯ จะแนะนำให้ผู้ปกครองพาน้องไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและพักรักษาตัวก่อนกลับเข้ามาเรียนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครอง รวมถึงคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จะได้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

  เป้าหมาย

  388,080 บาท
  ดำเนินการแล้ว 13%
  96 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 105
 • อย่าปล่อยให้ “การสูญเสีย” กลายเป็นเรื่องปกติ⁣⁣ ร่วมบริจาค UNICEF Box of Life

  สถานการณ์ โควิด สร้างผลกระทบมากมายให้กับคนทั่วโลก โดยเฉพาะเด็กๆ กว่า 2 ล้านคนต้องเสียชีวิตไปเพราะขาดสารอาหาร ส่วนเด็กอีก 23 ล้านคนทั่วโลกก็อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพราะขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น องค์การ ยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงขอชวนคนไทยร่วมสร้างปาฏิหาริย์ ต่อลมหายใจให้กับเด็กๆ ในโครงการ Box of Life (กล่องช่วยชีวิต)เพื่อส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นไปยังเด็ก ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อลดการสูญเสียอย่างเร่งด่วน โดยในกล่อง Box of Life จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย “Box of Life สู้โควิด-19” “Box of Life ช่วยชีวิต” และ “Box of Life วัคซีนเด็ก”

  เป้าหมาย

  263,997 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • คริสต์มาสและปีใหม่ มาร์ค x FOOD FOR GOOD ชวนมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์

  “มาร์ค-ภาวริสร์ พานิชประไพ ”และเพื่อน ๆ ชวนทุกคนมาร่วมกันมอบมื้ออาหารดี มีประโยชน์ให้เพื่อนๆ ที่อยู่ห่างไกล ใน 2 โรงเรียนตลอด 1 ปีการศึกษาร่วมกับ FOOD FOR GOOD เพื่อฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ไปพร้อมกันๆ

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 43%
  35 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 174
 • สร้างสระว่ายน้ำเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนด้อยโอกาส อ.แม่สอด จ.ตาก

  จัดหาสถานที่และหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับเยาวชนด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ให้ได้เรียนรู้วิธีการว่ายน้ำ เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตเนื่องจากการจมน้ำ

  เป้าหมาย

  385,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  706 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 13
 • ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ

  ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารและหอพัก ให้แก่นักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อพวกเขาจะสามารถนำวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในการยื่นขอสัญชาติไทยและสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

  เป้าหมาย

  435,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 22%
  311 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 44
 • โครงการนม ไข่ และอาหาร....ให้น้องท้องอิ่ม

  การแพร่ระบาดฯ COVID -19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจครอบครัว ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพ และความปลอดภัย เด็กย่อมได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการ มูลนิธิฯ จึงเปิดระดมทุนเพื่อ ช่วยเหลือเด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย ในสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ให้ได้มีนม ไข่ อาหารกลางวันและอาหารเสริม และให้ได้รอดผ่านพ้นภาวะวิกฤตทุนสำรองด้านอาหารเด็ก

  เป้าหมาย

  330,176 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  66 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 84