โครงการ

 • การศึกษา เด็กและเยาวชน

  สร้างพลังใจผ่านทุนการศึกษา แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกล

  มอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ชนเผ่าที่ห่างไกลความเจริญ ในจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยม, ปวช., ปวส. และระดับมหาวิทยาลัย

  เป้าหมาย

  199,100 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 142

  สำเร็จแล้ว

 • โควิด-19 การศึกษา เด็กและเยาวชน

  อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์การเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.น่าน และ จ.กาญจนบุรี

  ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ให้ศูนย์การเรียน 2 แห่ง เพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปีนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนของศูนย์ฯ สามารถติดตามบทเรียนได้ทันตามกำหนดของภาคการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าไม่ถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

  เป้าหมาย

  63,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 116%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 114

  สำเร็จแล้ว

 • การศึกษา เด็กและเยาวชน

  ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 630 คนเรียนจบมัธยมต้น

  มูลนิธิยุวพัฒน์และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแก่เด็กขาดโอกาส 630 คน ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” สร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

  เป้าหมาย

  6,615,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,159

  สำเร็จแล้ว

 • การศึกษา เด็กและเยาวชน

  หอพักเพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

  สร้างหอพัก 3 โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลขจัดอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย,โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อย และ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมตั้งศูนย์จักรยานยืมคืนให้เด็กบ้านไกลปั่นไปโรงเรียน

  เป้าหมาย

  1,190,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 99%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 241

  สำเร็จแล้ว